eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaroszowiec › Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Jaroszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 6428 090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wschp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72031ba9-e1b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72031ba9-e1b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339236/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.I.2.224/07/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 478234,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w tym:
1. Serwer główny obsługi systemu EDM 1 szt.
2. Macierz dyskowa 1 szt.
3. Serwer Aplikacyjny 1 szt.
4. Laptop 2 w 1 10 sztuk.
5. Urządzenie Firewall UTM 1 szt.
6. Switch Zarządzalny - 2 sztuki.
7. Urządzenie do przechwytywania toru wizyjnego na potrzeby podłączenia urządzeń do PACS- 1 sztuka.
8. Urządzenie do przechowywania kopii zapasowych 1 szt.
9. System Operacyjny dla Serwerów- 2 szt., Licencje Dostępowe- 90 szt.
10. Szafa serwerowa 1 szt.
11. Moduł Bateryjny do UPS 2 sztuki
12. Dodatkowe UPSy dla serwerów 2 szt.
13. Zarządzanie sieciowe dla UPSów 4 szt.
14. Automatyczne przełączniki zasilania ATS 2 szt.
15. Oprogramowanie wykonywania kopii zapasowych 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

48823000-3 - Serwery plików

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 549028,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 549028,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 549028,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472085147

7.3.3) Ulica: Międzyrzecka 183

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-382

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 549028,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.