eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieruń › Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od DW 934 do ul. SosnowejOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od DW 934 do ul. Sosnowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277653948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 168

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-155

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 216-21-73

1.5.8.) Numer faksu: (32) 216-21-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdbierun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od DW 934 do ul. Sosnowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dc8e207-004e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036694/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od DW 934 do ul. Sosnowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7dc8e207-004e-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze do komunikacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@pzdbierun.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce Centrum Pomocy.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB oraz 250 MB dla plików oferty wraz z załącznikami.
7. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP lub Identyfikatorem postępowania) oraz nr sprawy: RZP/6/2023.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy p.z.p. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadania tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 168 w Bieruniu (43-155), adres e-mail: kancelaria@pzdbierun.pl, telefon: (32) 216-21-73, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu jest Pan Michał Pienta, adres e-mail: iod@pzdbierun.pl, telefon: 798 990 305;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie spawy: RZP/6/2023) ;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.;
• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76 ustawy p.z.p.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
• Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający informuje, że:
• Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.).
• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy p.z.p.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 230605,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów
na odcinku od DW 934 do ul. Sosnowej.

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu:
- robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych,
- podbudowy i nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów,
- zabudowy krawężników i obrzeży,
- oznakowania pionowego i poziomego.
Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5916S, ul. Satelicka w Imielinie w km od 0+000,00 do 0+150,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w trzech kryteriach. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w przypadku jednakowej punktacji dwóch lub więcej ofert dokonany zostanie zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 248 ustawy p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy p.z.p, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 3 SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w celu wykonania zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio:

- koparko-ładowarka – min. 1 szt.,
albo
spycharka gąsienicowa
– min. 1 szt.,
- rozkładarka mas bitumicznych – min. 1 szt.,
- równiarka samojezdna – min. 1 szt.,
albo
koparko-ładowarka
– min. 1 szt.,
- samochód samowyładowczy – min. 1 szt.,
- skrapiarka do bitumu – min. 1 szt.,
- walec statyczny – min. 1 szt.,
albo
walec wibracyjny
– min. 1 szt.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret pierwsze SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy


- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia.
Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla pieszych lub rowerów, których zakres obejmował ułożenie nawierzchni jezdni lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego lub drogi dla pieszych lub rowerów z mieszanki mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz wykonanie robót brukarskich (np. zjazdów, chodnika, parkingu, drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla pieszych lub rowerów, itp.) przy użyciu kostki (brukowej) kamiennej lub betonowej o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret drugie SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót, albo spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.
Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret drugie SWZ spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.
- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
oraz co najmniej:
a) dwoma robotnikami drogowymi;
b) dwoma brukarzami;
c) jednym operatorem koparko-ładowarki albo spycharki gąsienicowej;
d) jednym operatorem rozkładarki mas bitumicznych;
e) jednym operatorem równiarki albo koparko-ładowarki;
f) jednym kierowcą;
g) jednym operatorem skrapiarki;
h) jednym operatorem walca drogowego.
W przypadku kierownika budowy Wykonawca winien wykazać, że osoba ta posiada uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a - h) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika - z zastrzeżeniem dyspozycji, o których mowa w pkt. 27 niniejszej SWZ, itp.).

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret trzecie SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy p.z.p.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy niniejszego postępowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”
2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
3) „Kosztorys ofertowy”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo określił w §12 wzoru umowy (zał. nr 4 do SWZ).
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy,
b) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp.,
c) Zmiana terminu realizacji zamówienia (…)
d) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy,
e) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian,
f) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy,
h) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,
i) Konieczności zmiany sposobu finansowania i rozliczania,
j) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę poprzez zakładkę Oferty/wnioski, widoczną po przejściu do szczegółów postępowania i wybraniu opcji Złóż ofertę, załączając wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz inne oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.