eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 12 w ChrzanowieOgłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 12 w Chrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120288979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garncarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzzk-zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzzk.chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 12 w Chrzanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d66fe11b-fd2b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038341/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 12 w Chrzanowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzzk.chrzanow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: mzzk-zp@chrzanow.pl, mzzk-techniczny@chrzanow.pl. Adres strony interentowej prowadzonego postepowanie https://mzzk.chrzanow.pl. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, , przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę przekazania podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu , przyjmuje się datę ich wpłynięcia na adres poczty elektronicznej mzzk-zp@chrzanow.pl.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że SWZ wraz załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności zmiany SWZ, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na zadanie pytania oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania, zamieszczane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowanie https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań proszę kierować na adres e-mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, zgodnie z Art. 284.ust.2 jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, pod adresem ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów („Administrator”).
Jeśli będzie Pani/Pan chciała/-ł skorzystać z praw, które zostały opisane poniżej lub uzyskać dodatkowe informacje, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów lub na adres poczty elektronicznej: iodo-mzzk@chrzanow.pl
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na wypadek sporu.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani dane osobowe są:
przepisy prawa;
a) umowa;
b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 12
w Chrzanowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie”, obejmuje:
 częściowy demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 rozbiórkę pieców kaflowych i kuchni węglowej, naprawę posadzek,
 wykonanie wewnętrznej instalacji, co. i c.w.u. w lokalach,
 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem skrzynek gazowych na ścianie zewnętrznej budynku,
 montaż dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komora spa-lania,
 przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej celem dostosowania do nowej funkcji użyt-kowej,
 montaż wkładów kominowych spalinowo -powietrznych, wykonanie niezbędnych robót budowlanych kominów, udrożnienie przewodów kominowych, szlamowanie, montaż sta-lowych wkładów kominowych, częściowa rozbiórka kominów powyżej połaci dachowej, naprawa czapek, naprawa tynków, montaż nowych i naprawa istniejących ław kominiar-skich, montaż nasad kominowych
 przebudowę instalacji elektrycznej celem dostosowania do nowej funkcji użytkowej, po-miary elektryczne,
 montaż nawiewników okiennych,
 wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych: tynkarskich, malarskich, izola-cyjnych, okładzinowych itp

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności do występowania w obrocie krajowym - Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienia do określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Warunek ekonomiczny –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł, polegające na wykonaniu lub wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania gazowego w budynku,
oraz dysponuje
b) min. jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik budowy
oraz dysponuje
c) min. jedną osobą posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania uprawnień gwarantujących spełnienie warunków zdolności zawodowej przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 20.08.2022r.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięciu wiadomości o tych okolicznościach.
Pozostałe zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy- zał. nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.