eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonna › DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Modlińska 152

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jablonna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jablonna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a1faf89-fc4a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024615/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dowożenie i odwożenie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna na zajęcia przedszkolne i szkolne w latach 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.jablonna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna możliwa jest przy użyciu platformy e-ProPublico (wymagana rejestracja konta) oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Składanie ofert możliwe jest wyłącznie przy użyciu platformy e-ProPublico. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej zostały zawarte w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów, w tym uczniów z Ukrainy, na zajęcia szkolne i pozaszkolne do szkół gminnych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2) Zamówienie obejmowało będzie powtórzenie zakresu czynności określonych w dokumentach zamówienia podstawowego, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
3) Zamawiający przewiduje, że zamówienia będą obejmowały swym zakresem powtórzenie podobnych usług na okres nie dłuższy niż 4 miesiące - z zastrzeżeniem, że łączna wartość tych zamówień nie przekroczy 40% wartości udzielonego zamówienia podstawowego.
4) Udzielenie zamówienia podobnego będzie możliwe pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał wystarczające środki na sfinansowanie zamówienia, a dotychczasowy wykonawca realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów ceny oraz czasu podstawienia pojazdu zastępczego i normy emisji spalin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenie uczniów z niepełnosprawnościami z terenu gminy Jabłonna, w tym uczniów z Ukrainy, do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie, z zapewnieniem opiekuna, pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z odebraniem i odwiezieniem dzieci zamieszkałych we wsiach: Jabłonna, Skierdy, Rajszew, Boża Wola, Janówek Drugi, Dąbrowa Chotomowska, Chotomów;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2) Zamówienie obejmowało będzie powtórzenie zakresu czynności określonych w dokumentach zamówienia podstawowego, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
3) Zamawiający przewiduje, że zamówienia będą obejmowały swym zakresem powtórzenie podobnych usług na okres nie dłuższy niż 4 miesiące - z zastrzeżeniem, że łączna wartość tych zamówień nie przekroczy 40% wartości udzielonego zamówienia podstawowego.
4) Udzielenie zamówienia podobnego będzie możliwe pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał wystarczające środki na sfinansowanie zamówienia, a dotychczasowy wykonawca realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów ceny oraz czasu podstawienia pojazdu zastępczego i normy emisji spalin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli i szkół w Warszawie, pojazdami dostosowanym do przewozów osób z niepełnosprawnościami, z zapewnieniem opiekuna, wg podanych tras:
a) Chotomów, ul. Pogodna, ul. Żeligowskiego - Jabłonna, ul. Sadowa, ul. Marmurowa - Warszawa, ul. Majorki 25, Kordeckiego 54, Plac Trzech Krzyży 4/6, ul. Twarda 8/12;
b) Chotomów, ul. Wąska - Warszawa, ul. Skaryszewska 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2) Zamówienie obejmowało będzie powtórzenie zakresu czynności określonych w dokumentach zamówienia podstawowego, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
3) Zamawiający przewiduje, że zamówienia będą obejmowały swym zakresem powtórzenie podobnych usług na okres nie dłuższy niż 4 miesiące - z zastrzeżeniem, że łączna wartość tych zamówień nie przekroczy 40% wartości udzielonego zamówienia podstawowego.
4) Udzielenie zamówienia podobnego będzie możliwe pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał wystarczające środki na sfinansowanie zamówienia, a dotychczasowy wykonawca realizował zamówienie podstawowe z należytą starannością.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów ceny oraz czasu podstawienia pojazdu zastępczego i normy emisji spalin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

2. Zamawiający określa poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonali:
a) [dla Części 1] co najmniej 2 usługi - polegające na dowożeniu uczniów do przedszkoli lub szkół, każda o wartości minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych);
b) [dla Części 2] co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu uczniów do przedszkoli lub szkół, o wartości minimum 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c) [dla Części 3] co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu uczniów do przedszkoli lub szkół, o wartości minimum 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Powyższy warunek nie sumuje się - w przypadku oferty na wykonanie więcej niż 1 części zamówienia, wykonawca musi wykazać wykonanie zamówienia w zakresie części, dla której wymagania są najwyższe.

2) dysponują lub będą dysponowali niezbędnymi pojazdami:
a) [dla Części 1] co najmniej 4 pojazdami - w tym:
- 1 umożliwiającym przewóz min. 65 uczniów,
- 1 umożliwiającym przewóz min. 60 uczniów,
- 2 umożliwiającymi przewóz min. 50 uczniów.
b) [dla Części 2] co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym przewóz min. 30 uczniów, dostosowanym do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami;
c) [dla Części 3] co najmniej dwoma pojazdami umożliwiającymi przewóz min. 4 uczniów.
Powyższy warunek sumuje się. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów, spełniających powyższe warunki.

Wykonawca dodatkowo powinien dysponować co najmniej jednym pojazdem zapasowym, spełniającym warunki do realizacji zadania. W przypadku oferty na realizację kilku części zamówienia, pojazd zapasowy powinien spełniać warunki umożliwiające realizację każdego z nich.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać co najmniej następujące warunki:
- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2009;
- Norma emisji spalin - co najmniej EURO 4;
- Wyposażenie w klimatyzację;
- Wyposażenie w pasy bezpieczeństwa na miejscach dla pasażerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie go do złożenia następujących środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia tego dokumentu, jeżeli będzie miał możliwość samodzielnego uzyskania go za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający wezwie go do złożenia następujących środków dowodowych:
1) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wezwie go do złożenia następujących środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 2 do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 3 do SWZ);
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu);
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych;
5) pełnomocnictwo wystawione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta, w zależności od wybranej części zamówienia, musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla Części 1: 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100);
- dla Części 2: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100);
- dla Części 3: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).
Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w Rozdziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wskazują w ofercie zakres zamówienia, jaki wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym okoliczności zmiany umowy, które mogą zostać wprowadzone do jej treści, zostały zawarte w załączonych do SWZ Wzorach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-ProPublico (https://e-propublico.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.