eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE ŁAZIENEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15 W PIEKARACH ŚLASKICHOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE ŁAZIENEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15 W PIEKARACH ŚLASKICH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272002241

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.C. SKŁODOWSKIEJ 104

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-949

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 767 81 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mp15@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mp15piekary.szkolnybip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE ŁAZIENEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15 W PIEKARACH ŚLASKICH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55cb94af-fffc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046454/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja łazienek Miejskiego Przedszkola nr 15 w Piekarach Śląskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55cb94af-fffc-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez platformę przetargową pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, dalej platforma przetargowa, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania,
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: mp15@piekary.pl
oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne1, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty2, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewnętrzny).
Pełny opis zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejskie Przedszkole nr 15 w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 104 , 41-949 Piekary Śląskie, tel.32/767-81-84, adres e-mail: mp15@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem
– e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel.32/3314808 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami
ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia
11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z/MP15/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 242947,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek zgodnie z poniższym zestawieniem robót budowlano- instalacyjnych.
W zakresie łazienki nr 1-4
• roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych, skuwanie, tynków , płytek ściennych i podłogowych, demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnych, demontaż stolarki drzwiowej demontaż wyposażenia łazienki zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; wyniesienie; transport, utylizacja;
• demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników
• gruntowanie podłoży preparatami
• wykonanie posadzki z płytek gresowych
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
• Dostawa i montaż drzwi ustępowych z płyt wodoodpornej
• dostawa i montaż kabin ustępowych z płyt wodoodpornej
• wykonanie tynków cementowo- wapiennych
• wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki
• dostawa i montaż parapetów
• dostawa i montaż umywalek
• dostawa i montaż ustępów pojedynczych z płuczkami
• dostawa i montaż baterii umywalkowych
• dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy
• dostawa i montaż dozownika mydła
• dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe • dostawa i montaż szczotki do WC
• dostawa i montaż luster
• dostawa i montaż wieszaków na ręczniki
• dostawa i montaż koszów na śmieci
• dostawa i montaż nawietrzaków okiennych
• zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej lub montaż kratki transferowej
• wykonanie gładzi gipsowych
• wykonanie prac malarskich
• zabudowa płytami g-k wodoodpornymi na ruszcie stalowym pionów i poziomów instalacji wodno- kanalizacyjnych i innych;
• wykonanie ścianek technicznych
• dostawa i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego
• dostawa i montaż ościeżnic aluminiowych
• dostawa i montaż w skrzydła drzwiowe aluminiowe
• wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz wody zmieszanej
• wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na rury PVC/ PVC-U w zakresie remontowanego pomieszczenia – piony i poziomy,
• wykonanie podejść wodno- kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych;
• montaż przejść instalacyjnych dostosowanych do klasy ogniowej EI 60
• montaż wpustów kanalizacyjnych podłogowych z syfonem
• wykonanie bruzd i ich zaprawienie dla instalacji wod.-kan.;
• wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnych prowadzonych w posadzce, ścianach i nad sufitem podwieszanym w zakresie remontowanego pomieszczenia;
• zabudowa armatury zaworowej dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i do przyborów sanitarnych;
• wstawienie rewizji kanalizacji sanitarnej;
• wstawienie zaworu czerpalnego wody zimnej i ciepłej;
• dostawa i montaż zaworu mieszającego,
• wymiana kratek wentylacyjnych montaż wentylatorów
• przeprowadzenie prób i badań wymienianych instalacji wod– kan, elektrycznej;
• wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi;
• dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED
• Wykonanie nowej instalacji do istniejącej puszki poza łazienka oraz odtworzenie po przekuciach i malowanie
W zakresie piwnicy
• demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; wyniesienie; transport, utylizacja;
• wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz wody zmieszanej ( rury PE/Al/PE ) w zakresie remontowanego pomieszczenia – piony
• wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na rury PVC/ PVC-U w zakresie remontowanego pomieszczenia – piony i poziomy ,
• wykonanie podejść wodno- kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych;
• montaż przejść instalacyjnych dostosowanych do klasy ogniowej EI 60
• wykonanie otulin ( izolacji cieplnych ) polietylenowych dla instalacji wodnych;
• zabudowa armatury zaworowej dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i do przyborów sanitarnych;
• wstawienie rewizji kanalizacji sanitarnej;
W zakresie realizacji
• wykonanie wizualizacji dla każdej łazienki wraz z uzgodnieniem i akceptacja zamawiającego
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z zaznaczonymi instalacjami i rzutem pomieszczeń
Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do aktualizacji pomiarów i ewentualnych korekt na miejscu budowy.

Powyższe materiały po stronie Wykonawcy. Należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane ( materiały i urządzenia ), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie powyższych robót.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu prawidłowej wyceny wartości zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji Wykonawca winien wykonać wszelkich pomiarów/domiarów. Należy podać wycenę całkowitą. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Wykonanie przedmiaru i jego wycena po stronie oferenta.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 7 oraz załączniki nr 2, 8 - 21d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek zdolności zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykazu
osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie ww zakresie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) podania danych niezbędnych do przygotowania umowy,
2) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane,
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 1 pkt 2,3 i 4 oraz ust.2,3 i 4
ustawy Pzp. Wszystkie zmiany umowy zostały opisane w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 07:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.