eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty remontowe w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha 39Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha 39

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

1.3.) Oddział zamawiającego: BSP-1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000255480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Focha 39

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-119

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 422 86 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa1@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bursa1.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1c7eb1f-ee62-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka i wychowanie uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha 39

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1c7eb1f-ee62-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00198880/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty remontowe w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha 39

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210096

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BSP1/ZP/1/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 194121,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha 39 polegających na:
1) pomalowaniu ścian pomieszczeń Bursy w budynku „B”, zmyciu ścian, szpachlowaniu, gruntowaniu, wykonaniu gładzi, pomalowaniu ścian – ogółem: 2 050,64 m2;
2) pomalowaniu ścian pomieszczeń Bursy w budynku „B” – łazienki, sufity – ogółem: 89.50 m2; dostawa i montaż kratek wentylacyjnych – 10 szt.; dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych do łazienek – 2 szt.;
3) wykonaniu robót elektrycznych – wymiana gniazd podtynkowych i przełączników, gniazd i przełączników – 144 szt., wymiana lamp na lampy ledowe 36 szt.;
4) remoncie dachu w Pawilonie „A” – wykonanie nowych tynków na kominach 9.34 m2; wymiana obróbek blacharskich 71,48 m2; wykonanie 2 warstw 552,29 m2; obróbki z papy wierzchniego krycia - attyki i kominy – 13,30 m2; wymiana rynien dachowych z blachy ocynkowanej – 62,20 mb; wymiana rur spustowych – 48 mb; Uzupełnienie obróbek blacharskich, czapki kominowe mury ogniowe – 1,80 m2; Wymiana wsporników instalacji odgromowej – 82 szt.; Wymiana przewodów instalacji odgromowej – 129,92 mb; Wymiana wyłazów dachowych – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do upływu terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 26.05.2022 r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.