eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 5

1.3.) Oddział zamawiającego: im. H. D. Steinhausa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367987967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jelenia 7

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-242

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp005@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp5wroclaw.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a55b7eec-ed8a-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a55b7eec-ed8a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020812/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WE WROCŁAWIU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205965

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi żywienia zbiorowego, w Szkole Podstawowej nr 5 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jeleniej 7, w miejscu nauki, polegającej na wydawaniu wyżywienia wg wskazówek zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ, dla maksymalnie 240 a średnio 215 dzieci przebywających na co dzień w placówce Zamawiającego.
2. Średnia ilość wydanych obiadów (przez cały okres trwania zamówienia) kształtuje się na poziomie 16340. Faktyczna ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w poszczególnych dniach. Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania tylko zupy lub tylko II dania z kompotem + deser
3. Minimalna, dzienna liczba pakietów żywieniowych, do dowozu których Wykonawca jest zobowiązany wynosi 10 zestawów.
4. W ramach wskazanej liczby posiłków należy serwować:

1) Diety eliminacyjne (w tym 2 krzyżowe) – 8 dzieci (rok szkolny 2022/2023):

a) bezmleczna (5 osób)
b) bez orzechów (3 osoby)
c) bez wieprzowiny (1 osoba)
d) bez jabłek (1 osoba)
e) bez pomidorów (1 osoba)

5. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są
w Szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia publicznego - stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294896,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 294896,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 294896,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RETTMAN Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022185650

7.3.3) Ulica: Różana 5/9

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-226

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294896,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.