eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryjewo › Modernizacja budynków B i C w związku ze zwiększeniem liczby osób w nich zamieszkującychOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynków B i C w związku ze zwiększeniem liczby osób w nich zamieszkujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 14

1.5.2.) Miejscowość: Ryjewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-420

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 277 42 36, 55 277 42 38, 55 277 42 57

1.5.8.) Numer faksu: 55 277 42 36 wew. 220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dom@dpsryjewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsryjewo.nowybip.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0384f1c9-e287-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynków B i C w związku ze zwiększeniem liczby osób w nich zamieszkujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0384f1c9-e287-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032269/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynków mieszkalnych B i C w związku ze zwiększeniem liczby osób w nich zamieszkujących

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189983

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.AG.2610.05.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 185185,185 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja budynków B i C w związku ze zwiększeniem liczby osób w nich zamieszkujących
- prace hydrauliczne, budowlane w 3 łazienkach budynku B – 3 kondygnacje – dotyczy tylko części łazienek
- prace budowlane, elektryczne (przystosowanie magazynków na pokój mieszkalny I piętro budynek B )
- prace hydrauliczne, elektryczne, budowlane (przystosowanie stołówki na 2 pokoje mieszkalne i łazienkę budynek C )
- prace budowlane, elektryczne w pomieszczeniach (przystosowanie sali dziennego pobytu na pokój mieszkalny, powiększenie drugiej sali dziennego pobytu oraz wydzielenie korytarza
z części pokoju w celu umożliwienia zmiany pokojów przejściowych na dwa pokoje
z osobnym wejściem – budynek C)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111885,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210273,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111885,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811081495

7.3.3) Ulica: Kościuszki 43

7.3.4) Miejscowość: KWIDZYN

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111885,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-31 do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.