eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwonak › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie - etap II oraz Stacji Uzdatniania Wody w Potaszach w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Polski ŁadOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie – etap II
oraz Stacji Uzdatniania Wody w Potaszach w formule "zaprojektuj i wybuduj" – Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERWONAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Źródlana 39

1.5.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bz@czerwonak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie – etap II
oraz Stacji Uzdatniania Wody w Potaszach w formule "zaprojektuj i wybuduj" – Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f91de1-c726-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035691/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Potaszach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143512

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZ.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1639250,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację:
1) Stacji Uzdatniania Wody w Annowie, obejmującej następujące elementy: 1 zestaw filtracyjny ze zbiornikiem o śr=1200 mm wraz z orurowaniem, zbiornik zewnętrzny retencyjny V=100m3, remont węzła sanitarnego, montaż nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej, montaż nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku, montaż nowej instalacji sterowania i AKPiA, montaż nowej instalacji monitoringu pracy SUW Annowo;
2) Stacji Uzdatniania Wody w Potaszach, obejmującej następujące elementy: budowa budynku kontenerowego o wymiarach ok. 6,2 x 5,0 m, dostawienie 3 zestawów filtracyjnych o śr=1200 mm wraz z orurowaniem, wymianę aeratora o śr=1500 mm, wymianę zestawu pompowego wraz z zestawem hydroforowym i z niezbędnym osprzętem elektrycznym, montaż agregatu prądotwórczego, montaż monitoringu pracy SUW Potasze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

45000000-7 - Roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1896997,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2538630,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1896997,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773235246

7.3.4) Miejscowość: Koziegłowy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

EURO-MAX Andrzej Czechowski
ul. Kwarcowa 5
64-610 Rogoźno, w zakresie:
- prace fizyczne o charakterze pomocniczym:
• SUW Annowo: roboty instalacyjne, elektryczne, budowlane; co należy rozumieć jako montaż zestawu filtracyjnego ze zbiornikiem o śr-1200mm wraz z orurowaniem, z podłączeniem napędów do instalacji elektrycznej, sterowania i monitoringu, roboty te będą wykonywane zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę i pod kierownictwem Wykonawcy,
• a dla SUW Potasze: roboty instalacyjne; co należy rozumieć jedynie jako montaż zestawów filtracyjnych wraz z orurowaniem, roboty te będą wykonywane zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę i pod kierownictwem Wykonawcy.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1896997,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.