eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu mechanicznego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - powtórnie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu mechanicznego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - powtórnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 271 66 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa pojazdów i sprzętu mechanicznego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - powtórnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb48b246-ffa7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, w takim przypadku adresem poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami jest: zamowienia.publiczne@mosir.zabrze.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w
zakładce „Regulamin" https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 PZP.
- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
- Oferta, wniosek oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych wykonawcy – dalej Dane osobowe jest MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, tel. pod numerem 32 271 66 40 lub
pisemnie pod adresem MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.
3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia niniejszego postęp., zawarcia i wykonania umowy
w wyniku jego przeprowadzenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania umowy,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
- w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
5. Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług
związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszego postępowania – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z art. 78 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
7. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO, nie przysługuje prawo wniesienia:
- sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO,
- usunięcia Danych Osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub E RODO,
- przenoszenia Danych Osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
9. W odniesieniu do Danych Osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. W przypadku niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
12. Podanie Danych osobowych jest konieczne i związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/6/VI/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 255000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów i sprzętu mechanicznego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu zgodnie z poniższym wykazem:

Część 1A
Samochód ciężarowy; typu wywrotka 1 szt.
Dane:
• Wywrotka: 3 stronna typu Kiper – szt. 1
• Długość wew.: od 3 m do 3,60 m. szerokość wew.: od 1,90 m do 2,00 m. Wysokość burty: od 40 cm do 100 cm, burty otwierane tył + boki
• Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy używany
• Rok produkcji: od 2014 do 2017
• Rodzaj paliwa: olej napędowy
• Pojemność silnika: od 2000 cm2 do 2300 cm3
• Moc silnika: od 95 KM do 130 KM
• Skrzynia biegów: manualna 6 biegów
• Rodzaj napędu: oś tylna
• Dopuszczalny przebieg: od 200 000 km do 250 000 km
• Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg
• Dopuszczalna ładowność: od 1000 kg do 1120 kg
• Masa własna pojazdu: od 2000 kg do 2400 kg
• Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: 3500 kg
• Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: 750 kg
• Liczna miejsc siedzących: 3
• Przegląd techniczny ważny co najmniej do 31.12.2023 r.
• Zarejestrowany w Polsce: tak
• Klimatyzacja
• Zamek centralny
• Immobilizer
• Elektryczne lusterka
• Elektryczne szyby.

Część 1B
Samochód typu Doka - brygadówka 1 szt.
Dane:
• Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy używany
• Rok produkcji: od 2007 do 2010
• Dopuszczalny przebieg: do 250 000 km
• Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3300 kg
• Masa własna pojazdu: do 2240 kg
• Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: do 750 kg
• Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: do 2000 kg
• Dopuszczalna ładowność: do 1060 kg
• Rodzaj nadwozia: kontener + drzwi tył i bok zamykane na zamek
• Rodzaj napędu: oś przednia
• Liczba osi: 2
• Pojemność silnika: od 2000 cm2 do 2200 cm3
• Moc silnika: od 95 KM do 130 KM
• Rodzaj paliwa: olej napędowy
• Liczba drzwi: 4
• Liczna miejsc siedzących: 7
• Przegląd techniczny ważny co najmniej do 31.12.2023 r.
• Immobilizer, ABS
• Klimatyzacja
• Centralny zamek, radio.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i wzorze umowy.

4.2.5.) Wartość części: 144000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w kryterium: dla Części 1

KRYTERIUM K – waga 100 pkt

Cena najniższa brutto
K = ------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena oferty ocenianej brutto
Za złożoną ofertę Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2
Kosiarka mobilna - 1 szt.
Dane:
• Rodzaj pojazdu: Kosiarka mobilna
• Stan: nowy, nieużywany 1 szt.
• Ilość cylindrów: min. trzycylindrowy, chłodzony silnik oleju napędowego
• Moc silnika: od 22 KM do 24,5 KM
• Pojemność skokowa silnika: 1,1 dm3
• Pedały do jazdy przód/tył umieszczone obok siebie
• Metalowa pokrywa silnika
• Napęd przedniego WOM w standardzie
• Szerokość koszenia: od 122 cm
• Hydrostatyczna skrzynia biegów
• Hydrauliczne wspomaganie kierownicy – hydrauliczny układ kierowniczy
• Kosz na trawę: od 500 l do 600 l
• Wysyp kosza wysoki – na wysokość od 1900 mm do 1970 mm
• Napęd noży za pośrednictwem wałów napędowych oraz przekładni zębatych
• Przystosowanie do poruszania się po drogach publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i wzorze umowy.

4.2.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w kryterium:

KRYTERIUM K1 – waga 60 pkt

Cena najniższa brutto
K1 = ------------------------------------------------ x 60 pkt
Cena oferty ocenianej brutto

Kryterium czas reakcji serwisu K2 – waga 40 pkt:

Kryterium czas reakcji serwisu - czas w jakim Wykonawca zabezpieczy wznowienie pracy sprzętu w razie wystąpienia awarii.
Minimalny czas reakcji, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 12 godz., zaś maksymalny wynosi 1 dzień (24 godz.). Czas reakcji liczony będzie od chwili telefonicznego bądź mailowego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Oferowany czas reakcji winien zostać podany w pełnych godzinach. W przypadku braku wskazania oferowanego czasu reakcji Zamawiający przyjmie czas reakcji wynoszący 24 godziny.
Przez zabezpieczenie wznowienia pracy sprzętu w razie wystąpienia awarii Zamawiający rozumie zarówno jej usunięcie w zaoferowanym terminie, jak i wymianę jednostki sprzętowej na sprawną w zaoferowanym terminie. Jeżeli termin usuwania awarii przypadnie na godziny zamknięcia obiektu, na którym będzie sprzęt, a usuwanie awarii wymagać będzie obecności pracowników
Wykonawcy, ich pobyt musi być zgłoszony kierownikowi obiektu.

Najkrótszy czas reakcji
K2 = -------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Czas reakcji określany w badanej ofercie

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofertowa brutto,
K2 – punkty uzyskane w kryterium czas reakcji serwisu.
Za złożoną ofertę Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3
Przyczepa – 1 szt.
Dane:
• Rodzaj pojazdu: przyczepa
• Stan: nowy nieużywany 1 szt.
• Długość ładunkowa wew.: od 3400 mm do 3500 mm
• Szerokość ładunkowa wew.: od 1400 mm do 1500 mm
• Dopuszczalna masa całkowita: od 1200 kg do 1300 kg
• Wysokość burty: od 300 mm do 380 mm
• Nadstawka o wysokości: od 500 mm do 600 mm
• Zawieszenie: 2 osie
• Trap wjazdowy: tak
• Koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej: tak
• Homologacja europejska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz wzorze umowy.

4.2.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w kryterium: dla Części 3

KRYTERIUM K – waga 100 pkt

Cena najniższa brutto
K = ------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena oferty ocenianej brutto

Za złożoną ofertę Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz.U.2023.129 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w Rozdziale IX SWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

dot. Części 3: zaliczka na poczet wynagrodzenia w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania (wpływu) faktury proforma wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Pozostała część wynagrodzenia (80%) płatna będzie po wykonaniu umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z „Protokołem dostawy” bez zastrzeżeń.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: 150.000,00 zł (dot. części 1), 100.000,00 zł (dotyczy
części 2) na jedno i wszystkie zdarzenia (Zamawiający nie wymaga aby polisa złożona przed zawarciem umowy obejmowała cały okres jej obowiązywania). Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać sumę ubezpieczenia na wskazanym
powyżej poziomie przez cały okres trwania niniejszej Umowy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności każdorazowo dokonywać jej niezwłocznego uzupełnienia, tak aby przez cały okres trwania niniejszej Umowy wysokość sumy ubezpieczenia nie spadła poniżej wskazanych kwot. W przypadku składania oferty na większą liczbę części wymagana jest polisa o wyższej wartości.
1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
2. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert/oferty.
8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
9. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku dokumentów w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na j. polski.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.