eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszanka › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz "Cyfrowa Gmina" - 2 częściOgłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZANKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 16

1.5.2.) Miejscowość: Olszanka

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-332

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 412 96 83

1.5.8.) Numer faksu: 77 412 96 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@olszanka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f700540-fd10-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016256/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekty: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” . Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePuapu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej inwest@olszanka.pl .
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy, zamieszczonej na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy miniPortal, za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal.
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
- Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej inwest@olszanka.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania, i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
- Celem prawidłowej obsługi platformy zakupowej należy posiadać sprzęt komputerowy z podstawowym oprogramowaniem i dostęp do Internetu. Nie ma wymagania posiadania specjalistycznych programów, czy urządzeń. Ze strony Zamawiającego korespondencja odbierania i wysyłania jest zgodna z zakresem obowiązków poszczególnych pracowników na sprzęcie urzędowym. Wymagania te zapewniają powszechny dostęp do postępowania, zapewniają integralność, autentyczność i poufność przekazywanych informacji.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Wszelką korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePuap.
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20222 r. poz. 1233 z późn. zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w Rozdziale 2 pkt. 14) Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w Rozdziale 2 pkt. 14) Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRiOŚ.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”.
Dostawa 159 sztuk laptopów, których szczegółowy opis i minimalne parametry zawiera Specyfikacja Techniczna dla Części nr I stanowiąca zał. nr 1 do SWZ. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Na realizację zadania Gmina Olszanka otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł. brutto za sztukę laptopa.
a) W przypadku gdy, w dokumentacji przetargowej lub załącznikach zostały użyte: nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować je jako przykładowe. Wskazując na „konkretne produkty” pochodzące od konkretnych producentów Zamawiający określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 4, 5, 6 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzony w informacje identyfikujące dany produkt, określające jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy, określenie pochodzenia (producenta) i numer seryjny.
c) Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności.
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w umowie i SWZ w stanie nieuszkodzonym i w opakowaniu niewskazującym na możliwe uszkodzenia.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru uszkodzonego lub wskazującego na uszkodzenie do 14 dni od daty zakończenia dostawy. Towar ten musi być niezwłocznie zastąpiony towarem nowym.
f) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy gwarancyjnej na dostarczony sprzęt osobom innym niż Zamawiający, którym sprzęt ten zostanie przekazany w ramach dofinansowania tj. ostatecznym Beneficjentom projektu.
g) Przy dostawie Wykonawca przekaże informację na temat gwarancji dostarczonego sprzętu, zawierające w szczególności dane adresowe i kontaktowe do zgłoszeń gwarancyjnych przez ostatecznych Beneficjentów projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Rozdziału 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”
Dostawa 7 sztuk komputerów stacjonarnych i 5 sztuk laptopów, których szczegółowy opis i minimalne parametry zawiera Specyfikacja Techniczna dla Części nr II stanowiąca zał. nr 2 do SWZ. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Na realizację zadania Gmina Olszanka otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów;
a) W przypadku gdy, w dokumentacji przetargowej lub załącznikach zostały użyte: nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować je jako przykładowe. Wskazując na „konkretne produkty” pochodzące od konkretnych producentów Zamawiający określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza produkty „równoważne” o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 4, 5, 6 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzony w informacje identyfikujące dany produkt, określające jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy, określenie pochodzenia (producenta) i numer seryjny.
c) Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności.
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w umowie i SWZ w stanie nieuszkodzonym i w opakowaniu niewskazującym na możliwe uszkodzenia.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru uszkodzonego lub wskazującego na uszkodzenie do 14 dni od daty zakończenia dostawy. Towar ten musi być niezwłocznie zastąpiony towarem nowym.
f) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu pomocy gwarancyjnej na dostarczony sprzęt.
g) Przy dostawie Wykonawca przekaże informację na temat gwarancji dostarczonego sprzętu, zawierające w szczególności dane adresowe i kontaktowe do zgłoszeń gwarancyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Rozdziału 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – zał. nr 8 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji - zał. nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe lub inne dokumenty służące identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. Karty katalogowe lub inne dokumenty muszą zawierać niezbędne informacje, które umożliwią Zamawiającemu ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. zawartym w załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe lub inne dokumenty służące identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów KRS i CEIDG (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ;
5) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy) -zał. nr 8 do SWZ;
6) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy) – zał. nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz na podstawie zapisów paragrafu 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: Z uwagi na rodzaj zamówienia tj. dostawy, Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.