eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 30 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-889889e7-ffa8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123345/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup ciągnika 90KM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
4.Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
5.Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl ; tj. :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s; b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0; d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3; g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.
Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. Głównie praca z zamiatarką uliczną a także praca z pługiem odśnieżnym i posypywarką ciągnioną. Prace dodatkowe koszenie poboczy, transport i rozładunek zmiotek oraz odpadów zielonych, remont cząstkowych nawierzchni.
Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji co najmniej 2022 spełniający następujące wymagania techniczne:
a) Silnik
• Wysokoprężny o mocy w przedziale 90 - 95 KM;
• liczba cylindrów – co najmniej 4
• pojemność silnika – co najmniej 4,5 L
• Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE V;

b) Napęd
• Ilość biegów min. 32P/16T;
• Prędkość maksymalna 40 km/h
• Rewers sterowany elektrohydraulicznie;
• Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie;
• Oś przednia z elektro-hydraulicznym załączaniem blokady;
• Blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana elektro-hydraulicznie
• Na osiach pojazdu zamontowane ogumienie w rozmiarach przód 380/70/R24 i tył 480/70/R34 producentów Mitas, BKT lub Alliance;

c) Układ hamulcowy
• Hamulec awaryjny;
• Hamulce – standardowe tarcze hamulcowe;
• Hamulec przyczepy – pneumatyczny, przystosowany do układu jedno- i dwu-obwodowego

d) Układ hydrauliczny, TUZ oraz WOM
• Pompa hydrauliczna o wydatku na układ hydraulik minimum 70 l/min;
• Tylne zawory hydrauliczne – minimum 3 pary oraz samospływ – wolny powrót oleju
• Tylny TUZ o udźwigu w przedziale min. 4000 - 5500 kg;
• Przedni TUZ o udźwigu min 1500 kg
• Przedni TUZ - min. jedna para wyjść hydraulicznych oraz samospływ – wolny powrót oleju
• TUZ kategorii min II z hakami CBM;
• Sterowanie tylnego TUZ-a na tylnych błotnikach;
• Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem;
• Min. dwie prędkości tylnego WOM tj 540 i 540E

e) Kabina
• Homologacja na dwie osoby w kabinie;
• klimatyzacja i ogrzewanie;
• Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz;
• Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie;
• Fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
• Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy;
• Radio;
• Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
• Reflektory robocze przednie i tylne montowane w dachu minimum dwie pary przód/tył;
• Światła błyskowe koloru żółtego szt. 2, przód-tył na kabinie;
• dźwignia do zmiany biegów popychana lub ciągniona;
• Lusterka wsteczne- teleskopowe i sferyczne;
• Układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej
• Szyberdach.

f) Masa, rozstaw osi, promień skrętu
• masa minimalna 4000 kg;
• rozstaw osi w przedziale 2300 mm – 2500 mm;
• promień skrętu maksymalnie 4,2 metra.

g) Pozostałe parametry
• Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości, minimum 8 pozycji wysokości
• Zaczep dolny rolniczy do przyczep jedno osiowych;
• Błotniki przednie
• poszerzenie tylnych błotników
• zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 L;
• Ciągnik wyposażony w system monitorowania maszyny, tego samego producenta co ciągnik, który umożliwia za pomocą aplikacji podglądu maszyny pod kątem parametrów pracy maszyny w czasie rzeczywistym jak i historycznym

h) Wyposażenie
• Gaśnica;
• Trójkątna tablica wyróżniająca;
• Trójkąt ostrzegawczy


i) Wymagania gwarancyjne i serwisowe
• Standardowa gwarancja z rozszerzeniem dodatkowym na 4 lata lub 4000 godzin w zależności co nastąpi pierwsze.
• Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika (załącznik SWZ). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca.
• Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia,
• Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.
• Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.
• Pierwszy przegląd po 100 mth
• Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).

4.2.6.) Główny kod CPV: 16710000-5 - Ciągniki rolnicze pedałowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej ( lub inny dokument równoważny) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie niższą niż 200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy dostawy ciągników rolniczych o łącznej wartości min.1.500.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca musi prowadzić działalność minimum dwa lata w branży specjalizującej budową pojazdów będących przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art.116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego : PGK w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 14:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.