eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/04/23 Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP/04/23 Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142049482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Zjazd 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-301

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mcs-przychodnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcs-przychodnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/04/23 Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18eb3e05-ffa5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00214906/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy materiałów i akcesoriów protetycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mcs-przychodnia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja jest prowadzona za pośrednictwem elektronicznej platformy
zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej(dostępny pod adresem internetowym
https://mcs.eb2b.com.pl./. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując
się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy
wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na
Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może
potrwać do 24h (8h roboczych).
3)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz
hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe
dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania
wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki
organizatora”.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 2,4GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sp Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron oraz min wymagań dla systemów teleinformatycznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca
przesyłanie plików w formacie: .pdf.
6. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
7. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
wczytania do Platformy.
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1, centrala: (022) 556 93 00, sekretariat: (022) 556 94 00, fax (022) 556
94 03, www.mcsprzychodnia.pl, e- mail:sekretariat@mcs-przychodnia.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest Pani Iga Paplińska, adres e-mail -
iod@mcsprzychodnia.pl, telefon: 22 55 69 400;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem (nr ref.
sprawy: ZP/04/23) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Polityka RODO jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego - www.mcs-przychodnia.pl w zakładce Polityka prywatności.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze. Wykaz asortymentu w rodzajach i ilościach określony jest w załączniku nr 1 do SWZ dla części 1 . Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących
potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33133000-1 - Akcesoria do odcisków stomatologicznych

33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków (na
zasadzie „spełnia/nie spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale
XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Masy wyciskowe - wykaz asortymentu w rodzajach i ilościach
określony jest w załączniku nr 1 do SWZ dla części 2 . Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących
potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków (na
zasadzie „spełnia/nie spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale
XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w SWZ wymagania, cechy lub
kryteria. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1. do SWZ
(w zależności od wybranej części);
3) Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w SWZ wymagania, cechy
lub kryteria stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ powołuje się na zasoby
innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt. 4.
6) Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy Ustawy i postanowienia zawarte w SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o
których mowa w ust. 1.
4. Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa Rozdziale XI ust. 1 pkt 3 dotyczy każdego z Wykonawców.
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać:
1) podmioty składające ofertę;
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).
7. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być umową
przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
8. Kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez
Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w Rozdziale VIII pkt.
3 SWZ mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych
Wykonawców były spełnione łącznie natomiast warunek udziału, o którym mowa w ust. 1 musi spełnić każdy z Wykonawców
oddzielnie.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W
celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
iv. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1
Ustawy.
13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
tj. w formie aneksu do Umowy z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu Umowy;
2) w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
3. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie pisemnego aneksu w następujących
sytuacjach: -
1) obniżenia ceny przedmiotu Umowy lub cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę;
2) zamiany przez Zamawiającego ilości asortymentu w formularzu asortymentowo-cenowym poprzez zwiększenie ilości
danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu do wartości brutto Umowy, o której mowa § 3
ust.1.
3) wzrostu stawki podatku VAT – cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto.
4) obniżenia stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie nastąpi przeliczenie podatku VAT i cen brutto w stawce z
obowiązującymi przepisami;
5) braku określonego produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności w przypadku zakończenia
jego produkcji lub wycofania go z produkcji – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tych samych cechach i
parametrach technicznych, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena określona przez Wykonawcę w
załączniku nr 1 do Umowy;
6) zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, z tym, że cechy
i parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy;
7) zmiany nazwy handlowej;
8) zmiany ilości sztuk w opakowaniu – nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań.
2. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obniżenie lub podwyższenie), przy
czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie podlegało waloryzacji z uwzględnieniem miesięcznego
wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej
jako „Wskaźnik”) z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej;
2) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy wykonaną do dnia pierwszej
waloryzacji, o której mowa w pkt 3);
3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy o ile
Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę i będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej
ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 10%. Waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku;
4) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który
dokonuje się waloryzacji. Wykonawca występujący o podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu rzeczywisty wpływ zmiany Wskaźnika na koszt wykonania zamówienia;
5) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 1-4 powyżej, nie może
przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy 10% cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mcs.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.