eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacjiOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b97b1224-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006988/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowe do korzystania z platformy Zamawiającego:
1) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 /Windows 10;
2) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
3) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
4) podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KCO/TP/37/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękaw foliowo- papier. płaski

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Biologiczne testy ampułkowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękaw typu Tyvek oraz testy do kontroli działania zgrzewarek

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czynnik sterylizujący do sterylizatora plazmowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy chemiczne paskowe do sterylizacji plazmowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy ampułkowe biologiczne do sterylizacji plazmowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etykiety i kalki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

testy kontroli

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

test monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Papier krepowany

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium = (Najniższa oferowana cena/ Cena oferty badanej) x waga kryterium x 100

3. Ocena końcowa oferty:
Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – warunki zostały określone w SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunki zostały określone w SWZ
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2023 r., poz. 129), a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SWZ Przedmiotowe środki dowodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

w zakresie Pakietu Nr 1-12:
a) jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974 ze zm.), to do oferty należy dołączyć oświadczenie.

w zakresie Pakietu Nr 1:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie PN EN 868,
b) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty są zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/MDR/,
d) karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
e) dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów po sterylizacji.

w zakresie Pakietu Nr 2:
a) pozycja 3, 5, 6 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1,
b) pozycja 7 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-4,
c) pozycja 8 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
d) pozycja 10- próbki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ – Wykaz próbek,
e) pozycja 3, 5, 6, 7, 8, 11 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
f) pozycja 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
g) pozycja 1, 3, 5, 6, 7,8, 9,10, 11 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,

w zakresie Pakietu Nr 3:
a) pozycja 1, 2- oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
b) pozycja 1,2- instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim.

w zakresie Pakietu Nr 4:
a) pozycja 1, 2 ,3– oświadczenie producenta, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN 868,
b) pozycja 1, 2,3 - oświadczenie producenta, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) pozycja 1, 2,3 – oświadczenie producenta, że dostarczone produkty są zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/MDR/,
d) zaświadczenie producenta o wymaganej temperaturze zgrzewania opakowania,
e) pozycja 1, 2,3 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
f) pozycja 1,2,3 – dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów
po sterylizacji,
g) pozycja 4 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 5:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 14937,
b) deklaracja zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

w zakresie Pakietu Nr 6:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 7:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 9:
a) pozycja 1,3 -oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 15883,
b) pozycja 1,2,3 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
c) pozycja 1, 2,3– oświadczenie producenta o braku zawartości związku krwi i jej pochodnych,
d) pozycja 1, 2,3 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wynik

w zakresie Pakietu Nr 10:
a)oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 15883,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 11:lista przedmiotowych śr. dow. wskazana w SWZ str. 6

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

w zakresie Pakietu Nr 1-12:
a) jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974 ze zm.), to do oferty należy dołączyć oświadczenie.

w zakresie Pakietu Nr 1:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie PN EN 868,
b) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty są zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/MDR/,
d) karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
e) dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów po sterylizacji.

w zakresie Pakietu Nr 2:
a) pozycja 3, 5, 6 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1,
b) pozycja 7 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-4,
c) pozycja 8 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
d) pozycja 10- próbki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ – Wykaz próbek,
e) pozycja 3, 5, 6, 7, 8, 11 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
f) pozycja 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
g) pozycja 1, 3, 5, 6, 7,8, 9,10, 11 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,

w zakresie Pakietu Nr 3:
a) pozycja 1, 2- oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
b) pozycja 1,2- instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim.

w zakresie Pakietu Nr 4:
a) pozycja 1, 2 ,3– oświadczenie producenta, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN 868,
b) pozycja 1, 2,3 - oświadczenie producenta, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) pozycja 1, 2,3 – oświadczenie producenta, że dostarczone produkty są zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/MDR/,
d) zaświadczenie producenta o wymaganej temperaturze zgrzewania opakowania,
e) pozycja 1, 2,3 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
f) pozycja 1,2,3 – dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów
po sterylizacji,
g) pozycja 4 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 5:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 14937,
b) deklaracja zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

w zakresie Pakietu Nr 6:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 7:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 9:
a) pozycja 1,3 -oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 15883,
b) pozycja 1,2,3 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
c) pozycja 1, 2,3– oświadczenie producenta o braku zawartości związku krwi i jej pochodnych,
d) pozycja 1, 2,3 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wynik

w zakresie Pakietu Nr 10:
a)oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 15883,
b) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

w zakresie Pakietu Nr 11:lista przedmiotowych śr. dow. wskazana w SWZ str. 6

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.