eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 812 32 09

1.5.8.) Numer faksu: 15 812 32 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaltbg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad603529-ff85-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046149/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png,.jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
12. Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzeg Adres: ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg telefon 15 812 30 01 faks: 15 812 32 63 e-mail:
sekretariat@szpitaltbg.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest Pani Wioletta Rudnicka, tel. 15 812 32 10, e-mail: w.rudnicka@szpitaltbg.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
6. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
7. Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSz – II.4.291.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pakiet 1 - Biodro pierwotne i rewizyjne II/Proteza barku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy.
1) Dostawa endoprotez będących przedmiotem zamówienia wiąże się z udostępnieniem Zamawiającemu instrumentarium, czyli zestawu narzędzi do ich zakładania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez cały okres użytkowania jest własnością Wykonawcy. Udostępnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga również przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
2) Udostępnienie instrumentarium odbywać się będzie wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku:
1) zrealizowania wartości umowy o udzielenie zamówienia w całości, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja będzie polegała na zwiększeniu do 10% zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy;
2) zrealizowania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanej w § 3 ust. 3. W takim przypadku opcja będzie polegała na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilościach wg zapotrzebowania. Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
2. W przypadku wykorzystania opcji określonej w pkt 1.2) Zamawiający może skorzystać z opcji określonej w pkt 1.1)
3. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.
4. Dodatkowe zasady dotyczące opcji określonej w pkt 1.1):
1) Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia podstawowego.
2) Wraz z oświadczeniem, Zamawiający złoży Wykonawcy informację o rodzaju i ilości planowanego do zakupu asortymentu.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca opcję nastąpi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego formularza cenowego, obejmującego opcję.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pakiet 2 - Spacery - tymczasowe biodro.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy.
1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilości wskazanej w Części D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupełniania po każdorazowym otrzymaniu „Protokołu zużycia”. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu określone są w § 4 Projektu umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Dostawa endoprotez będących przedmiotem zamówienia wiąże się z udostępnieniem Zamawiającemu instrumentarium, czyli zestawu narzędzi do ich zakładania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez cały okres użytkowania jest własnością Wykonawcy. Udostępnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga również przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
3) Udostępnienie instrumentarium odbywać się będzie wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku:
1) zrealizowania wartości umowy o udzielenie zamówienia w całości, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja będzie polegała na zwiększeniu do 10% zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy;
2) zrealizowania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanej w § 3 ust. 3. W takim przypadku opcja będzie polegała na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilościach wg zapotrzebowania. Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
2. W przypadku wykorzystania opcji określonej w pkt 1.2) Zamawiający może skorzystać z opcji określonej w pkt 1.1)
3. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.
4. Dodatkowe zasady dotyczące opcji określonej w pkt 1.1):
1) Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia podstawowego.
2) Wraz z oświadczeniem, Zamawiający złoży Wykonawcy informację o rodzaju i ilości planowanego do zakupu asortymentu.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca opcję nastąpi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego formularza cenowego, obejmującego opcję.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uzupełnienia depozytu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pakiet 3 - Endoproteza bezcementyowa biodra z długim trzpieniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy.
1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilości wskazanej w Części D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupełniania po każdorazowym otrzymaniu „Protokołu zużycia”. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu określone są w § 4 Projektu umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Dostawa endoprotez będących przedmiotem zamówienia wiąże się z udostępnieniem Zamawiającemu instrumentarium, czyli zestawu narzędzi do ich zakładania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez cały okres użytkowania jest własnością Wykonawcy. Udostępnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga również przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
3) Udostępnienie instrumentarium odbywać się będzie wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku:
1) zrealizowania wartości umowy o udzielenie zamówienia w całości, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja będzie polegała na zwiększeniu do 10% zapotrzebowania każdej pozycji ujętej w danym Pakiecie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy;
2) zrealizowania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanej w § 3 ust. 3. W takim przypadku opcja będzie polegała na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilościach wg zapotrzebowania. Zamawiający może korzystać z tej formy opcji do momentu wykorzystania w całości (w 100%) wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
2. W przypadku wykorzystania opcji określonej w pkt 1.2) Zamawiający może skorzystać z opcji określonej w pkt 1.1)
3. Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.
4. Dodatkowe zasady dotyczące opcji określonej w pkt 1.1):
1) Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji. Opcja będzie obowiązywała w terminie realizacji zamówienia podstawowego.
2) Wraz z oświadczeniem, Zamawiający złoży Wykonawcy informację o rodzaju i ilości planowanego do zakupu asortymentu.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca opcję nastąpi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego formularza cenowego, obejmującego opcję.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uzupełnienia depozytu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2), z zastrzeżeniem pkt 3).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1.1) dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w pkt 2.2) lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
1) Oprócz wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ, do oferty należy załączyć:
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma
pełnomocnictwa została określona w pkt IX.6 w części B SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy.
3. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
Wykonawców);
4. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
5. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w
zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
7. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z
postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
11. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt IV.1.3) w część
C SWZ obowiązują.
12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zmiana cen
1. Wartość brutto asortymentu nie wzrośnie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3 i 5.
2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 2 musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.
4. Obniżenie cen przez Wykonawcę może nastąpić bez uzasadnienia w każdym czasie, ale również wymaga aneksu do umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku zmiany:
1) cen materiałów związanych z realizacją zamówienia, gdy poziom zmian tych cen wyniesie 15% i więcej;
lub
2) innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy poziom zmian tych kosztów wyniesie 20% i więcej.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu zgodnie z poniższymi zasadami:
1) ustalenie poziomu zmiany cen i innych kosztów, o których mowa w ust. 5 następuje na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 6 (szósty) miesiąc obowiązywania umowy w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego;
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynosi połowę wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1,
3) zmiana ta odnosi się do całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub tylko jego części, gdy zmianie ulega jeden z elementów kształtujących to wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
7. Początkowym terminem obowiązywania zwiększonego wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 6 jest pierwszy dzień rozpoczynający 7 miesiąc obowiązywania umowy. Dla celów ewidencyjnych dzień ten określa data sprzedaży towaru/usługi, wskazana w fakturze sprzedaży.
II. Zakres i warunki zmiany umowy
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) w przypadku określonym w § 12 ust. 3;
2) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa handlowa asortymentu objętego umową, Zamawiający dopuszcza taką zmianę po uprzednim pisemnym powiadomieniu i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Zamawiającego.
3) W każdym przypadku zmiany nazwy handlowej, o której mowa w pkt 2 cena jednostkowa netto tego przedmiotu zamówienia nie może ulec zwiększeniu.
2. W razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu tego produktu w ramach wartości umowy po cenach jednostkowych, kosztem zmniejszenia ilości innego asortymentu ujętego w danym pakiecie będącego przedmiotem umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
III. Pozostały zakres zmian postanowień zawartej umowy - ze względu na ograniczenia liczby znaków - określa Projekt
umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) Pakiet 2-3:
Cena brutto 60%
Termin uzupełnienia depozytu 40%
Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
P cn = C min / C n x 60pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;
b) dla kryterium – termin uzupełnienia depozytu
uzupełnienie depozytu do 48 h od daty złożenia zamówienia (R b) 0 pkt (warunek minimalny)
uzupełnienie depozytu do 24 h od daty złożenia zamówienia (R b) 40 pkt
R n = R b / R max x 40 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
(R n) – ilość punktów za termin uzupełnienia depozytu dla ocenianego Wykonawcy;
(R b) – punkty badanej oferty;
(R max) – punkty za termin uzupełnienia depozytu najlepszej oferty spośród ocenianych ofert.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
P cn + R n
Zamawiający wymaga depozytu w ilości:
Pakiet 2 – po 1 szt., poz. 1 w pełnym zakresie dostępnych rozmiarów
Pakiet 3 – po 1 szt., cementowy i bezcementowy

2) Pakiet 1:
Cena brutto 60%
Termin częściowy realizacji zamówienia 40%
Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:
a) dla kryterium – cena brutto
P cn = C min / C n x 60pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;
( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;
b) dla kryterium – termin częściowy realizacji zamówienia
termin częściowy realizacji zamówienia do 2 dni – 0 pkt (warunek minimalny)
termin częściowy realizacji zamówienia w ciągu 1dnia – 40 pkt
D n = D b / D max x 40 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
(D n) – ilość punktów za termin częściowy realizacji zamówienia dla ocenianego Wykonawcy;
(D b) – punkty badanej oferty;
(D max) – punkty za termin częściowy realizacji zamówienia najlepszej oferty spośród
ocenianych ofert.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
P cn + D n
2. W przypadku nie wskazania odpowiednio w pkt 3 i/lub w pkt 4 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, terminu dostarczenia zamówienia, przyjmuje się, że wynosi on odpowiednio 48 h i/lub 2 dni jako warunek minimalny wskazany w pkt 1.1) lit. b, w pkt 1.2) lit. b.
3. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w kryterium określonego w pkt 2 dla danego Pakietu wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.