eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUSOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240837054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-219

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b39b7be0-ff88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się w języku polskim przy użyciu/poprzez:
- platforma https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/
- poczta elektroniczna: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl – z wyłączeniem oferty i załączników do oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na
Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały https://platforma.logintrade.net/
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę https://szpitalsosnowiec.
logintrade.net/
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Do kontaktu z Wykonawcami
upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: (32) 41 30 480, 404, fax. 41 30 404.
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie elektronicznej.
5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być sporządzone pod rygorem nieważności i złożone w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpisy winny być opatrzone
znacznikiem czasu). Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na Platformie, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt;
.rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. (preferowany jest przez Zamawiającego: doc, pdf. Xls).
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. W przypadku kompresji (pakowania) plików – każde oświadczenie/dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpisy winny być opatrzone znacznikiem czasu). Podpisanie folderu zip będzie traktowane
przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.
8. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w
przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza ze znacznikiem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;
2. inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail iodo@szpital.sosnowiec.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-28/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r z późn zm. Dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2200-28/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych
ABL 90 FLEX PLUS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych DZ.U 2022
poz. 974 z 07 kwietnia 2022 z późniejszymi zm. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r (MDR), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w
sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów – w zakresie jakim dotyczy.
4.2 Przedmiot zamówienia musi być w pełni kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego analizatora tj. ABL 90
FLEX PLUS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie podlegają wykluczeniu –
zgodnie z art. 108 ust. 1 pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz.
835,
Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, -
Załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępny dowód potwierdzający, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust.3).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
1.2. oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają
aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia
07.04.2022roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki
notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami), oraz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i
zgodności produktów,
- Zamawiający wymaga wskazania klasy wyrobu w Załączniku nr 3 ….. do SWZ Arkusz asortymentowo cenowy oraz kodu
UDI – w zakresie, jakim dotyczy.
1.3. przedłożyć opis (w języku polskim) produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania
handlowego, karty produktowej/technicznej – w zakresie jakim dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 58 Prawa
zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza).
3.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą
złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie
jego osoby.
4. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny opis, zakres vide SWZ wraz z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.