eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Wykonanie robót remontowych kanałów dopływowych i odpływowych ścieków znajdujących się na terenie COŚ w Częstochowie



Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych kanałów dopływowych i odpływowych ścieków znajdujących się na terenie COŚ w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152082649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Srebrna 172/188

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@waratasa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartasa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektor wodny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych kanałów dopływowych i odpływowych ścieków znajdujących się na terenie COŚ w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fbd9845-f4ac-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

wartasa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: wartasa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://wartasa.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://wartasa.ezamawiajacy.pl
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami:
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej.
2) Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://wartasa.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością:
a) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
c) Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną zakłada w systemie konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 - 17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa, tel. +48 34 361 88 21, e-mail: info@wartasa.eu;
2. administrator wyznaczył Pełnomocnika Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: rodo@wartasa.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zadanie 1: Wykonanie robót remontowych ścian zewnętrznych kanałów dopływowych ścieków do reaktorów biologicznych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Srebrnej 172/188 w Częstochowie.
Zadanie 2: Wykonanie robót remontowych ścian kanałów odpływowych ścieków z reaktorów biologicznych pomiędzy reaktorem 08h a instalacją BIOGRADEX na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Srebrnej 172/188 w Częstochowie.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 w zw. z art. 266 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa trzeciego;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. UWAGA
W przypadku konieczności wstępu przedstawicieli Wykonawcy na teren Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w związku z wykonywaniem czynności związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osoby te przed wstępem na teren OŚ „WARTA” S.A. składają oświadczenie o obowiązku zachowania w tajemnicy pozyskanych informacji o rozmieszczeniu obiektów, infrastruktury, stosowanej technologii oczyszczania ścieków, jej charakterystyki i wydajności oraz o istnieniu i rozmieszczeniu stosowanych zabezpieczeń obiektów, infrastruktury i sieci

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/TM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowych ścian zewnętrznych kanałów dopływowych ścieków do reaktorów biologicznych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Srebrnej 172/188 w Częstochowie. Planowany zakres prac remontowych obejmuje m.in. remont dylatacji, uzupełnienie konstrukcji żelbetowej obiektu, skucie odspojonej wyprawy, oczyszczenie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej oraz uzupełnienie wyprawy i wykonanie warstwy zamykającej na całej powierzchni.
Szczegółowy zakres prac (przedmiar robót) znajduje się w Załączniku nr 11 do SWZ. 1. Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienia w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.
2. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych materiałów oraz sprzętu specjalistycznego we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco teren, na którym prowadzi roboty (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz po zakończeniu zadania doprowadzić ten teren do stanu jak sprzed rozpoczęcia robót. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Powstałe w trakcie robót odpady są własnością Wykonawcy i koszt ich zagospodarowania należy uwzględnić w ofercie.
6. Wykonawca na wyraźny wniosek Zamawiającego złoży zdemontowane elementy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku takiego wniosku zdemontowane elementy należy traktować, jako odpady powstałe podczas prowadzonych robót.
7. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia oraz natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu.
8. Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz muszą być dopuszczone do użytkowania w budownictwie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego zgłaszania Dyspozytorowi wejścia i opuszczenia terenu zakładu wraz z podaniem ilości pracowników realizujących prace w danym dniu.
10. Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie Oczyszczalni Ścieków powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 47 poz.401 w sprawie BHP odnośnie zakresu prac objętych zamówieniem. Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem do prac na obiekcie.
11. Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia.
12. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia kierownika robót, nadzorującego na bieżąco wykonywane roboty.
13. Wykonawca zgłosi Przedmiot zamówienia do odbioru w terminie minimum 5 dni kalendarzowych przed datą zakończenia zadania.
14. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przesłania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy komisję odbiorową i poinformuje Wykonawcę
o terminie odbioru.
15. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte materiały,
2) pisemną gwarancję na wykonane roboty,
3) oświadczenie kierownika robót o przeprowadzeniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu.
16. Wszystkie roboty należy uzgadniać z uprawnionymi przedstawicielami Wydziału Głównego Mechanika.
17. Wykonawca udzieli, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonywane roboty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności za fakturę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowych ścian kanałów odpływowych ścieków z reaktorów biologicznych pomiędzy reaktorem 08h
a instalacją BIOGRADEX na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Srebrnej 172/188 w Częstochowie. Planowany zakres prac remontowych obejmuje m.in. remont dylatacji, uzupełnienie konstrukcji żelbetowej obiektu, skucie odspojonej wyprawy, oczyszczenie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej oraz uzupełnienie wyprawy i wykonanie warstwy zamykającej powierzchnię betonową na całej powierzchni.
Szczegółowy zakres prac (przedmiar robót) znajduje się w Załączniku nr 12 do SWZ. 1. Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienia w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.
2. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych materiałów oraz sprzętu specjalistycznego we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco teren, na którym prowadzi roboty (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz po zakończeniu zadania doprowadzić ten teren do stanu jak sprzed rozpoczęcia robót. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Powstałe w trakcie robót odpady są własnością Wykonawcy i koszt ich zagospodarowania należy uwzględnić w ofercie.
6. Wykonawca na wyraźny wniosek Zamawiającego złoży zdemontowane elementy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku takiego wniosku zdemontowane elementy należy traktować, jako odpady powstałe podczas prowadzonych robót.
7. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia oraz natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu.
8. Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz muszą być dopuszczone do użytkowania w budownictwie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego zgłaszania Dyspozytorowi wejścia i opuszczenia terenu zakładu wraz z podaniem ilości pracowników realizujących prace w danym dniu.
10. Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie Oczyszczalni Ścieków powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 47 poz.401 w sprawie BHP odnośnie zakresu prac objętych zamówieniem. Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem do prac na obiekcie.
11. Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia.
12. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia kierownika robót, nadzorującego na bieżąco wykonywane roboty.
13. Wykonawca zgłosi Przedmiot zamówienia do odbioru w terminie minimum 5 dni kalendarzowych przed datą zakończenia zadania.
14. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przesłania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy komisję odbiorową i poinformuje Wykonawcę
o terminie odbioru.
15. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte materiały,
2) pisemną gwarancję na wykonane roboty,
3) oświadczenie kierownika robót o przeprowadzeniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu.
16. Wszystkie roboty należy uzgadniać z uprawnionymi przedstawicielami Wydziału Głównego Mechanika.
17. Wykonawca udzieli, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonywane roboty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności za fakturę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie:
a) dla Zadania 1: co najmniej dwa zadania o podobnej do przedmiotu zamówienia specyfice i rozmiarze, o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każde,
b) dla Zadania 2: co najmniej dwa zadania o podobnej do przedmiotu zamówienia specyfice i rozmiarze, o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w dziale IX pkt 1 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wartasa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.