eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu SolidarnościowegoOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu Solidarnościowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu Solidarnościowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08d7e060-df6c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo finansowany z Funduszu Solidarnościowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183904/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.221.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 290241 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z ww., finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, realizowanych na terenie gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022 r.
Usługą asystencji osobistej zostanie objętych 13 osób z gminy Dopiewo, w tym:
a) 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 720 godzin na jedną osobę,
b) 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym wymiarze 360 godzin na jedną osobę,
c) 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w maksymalnym wymiarze 360 godzin na jedną osobę.
Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług asystencji osobistej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 6480 godzin.
Podana maksymalna ilość godzin jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest zmniejszenie maksymalnej ilości godzin usług asystencji osobistej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Jeśli w trakcie realizacji usług uczestnik Programu zrezygnuje z kontynuacji wsparcia lub kontynuacja wsparcia nie będzie możliwa – na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba – o ile będzie to możliwe i zasadne. Niewykorzystana liczba godzin przechodzi wówczas na kolejną osobę.

Szacuje się, że każda osoba otrzyma odpowiednio średniomiesięcznie:
- 103 godziny wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- 51 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI
Ogólny zakres czynności możliwych do realizacji w ramach usług asystencji osobistej został określony wg wytycznych Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
b) czesaniu;
c) goleniu;
d) obcinaniu paznokci rąk i nóg;
e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
h) słaniu łóżka i zmianie pościeli;

2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
c) myciu okien;
d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);

3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
a) wyjście na spacer;
b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
g) wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

Zakres usług wynikał będzie z potrzeb osób korzystających z pomocy i określany będzie indywidualnie.
W podejmowanych działaniach osoba wykonująca usługę asystencji osobistej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający uznał, że formularz ofertowy sporządzony przez niego, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, nie jest spójny z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ nie zawiera wszystkich pozycji umożliwiających Wykonawcy podanie całkowitej kwoty za jaką będzie w stanie wykonać niniejsze zamówienie. Po złożeniu ofert przez Wykonawców wada formularza ofertowego stała się niemożliwa do usunięcia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.