eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Sukcesywna dostawa artyku堯w spo篡wczych do Szko造 Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstokuOg這szenie z dnia 2022-07-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artyku堯w spo篡wczych do Szko造 Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000735316

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 1A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-687

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp12@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sp12bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: ACTUS Zam闚ienia Publiczne Daniel Ambro瞠j

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422134352

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Hugo Ko陶徠aja

1.11.4.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.11.5.) Kod pocztowy: 15-774

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetarg.pzp@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: przetarg.pzp@gmail.com

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artyku堯w spo篡wczych do Szko造 Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstoku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-145bd3a6-fc78-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00240045

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014838/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artyku堯w spo篡wczych do Szko造 Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstoku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-145bd3a6-fc78-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Warunk闚 Zam闚ienia, zwan dalej: SWZ, wraz z za陰cznikami. Zmiany i wyja郾ienia SWZ oraz inne dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia znajduj si pod adresem internetowym:
 strona prowadzonego post瘼owania: https://ezamowienia.gov.pl
 strona internetowa: bip.sp12-bialystok.pl
2. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy” na Platformie e-Zam闚ienia.
5. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
7. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
8. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji" w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
9. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja".
10. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu: (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”
11. Spos鏏 komunikowania si w post瘼owaniu (nie dotyczy sk豉dania ofert) – instrukcja pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Wykonawcy w zwi您ku z wykonywaniem zadania zostan udost瘼nione dane pracownik闚 do kontakt闚 roboczych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej: RODO, informuj, 瞠:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os鏏, kt鏎ych dane Wykonawca przekaza w niniejszym post瘼owaniu jest Szko豉 Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstoku;
 Pani/Pana dane przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia zam闚ienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustaw Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane: przez okres trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, realizacji umowy oraz po zako鎍zeniu umowy przez okres wynikaj帷y z przepis闚 archiwalnych;
 Pani/Pana dane b璠 udost瘼niane podmiotom, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt鏎ym Administrator powierzy przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
2) Przys逝guje Pani/Panu:
prawo do dost瘼u do danych, na zasadach okre郵onych w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na zasadach okre郵onych w art. 16 RODO;
prawo do usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre郵onych w art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre郵onych w art. 18 RODO;
3) Przys逝guje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
4. Dane osobowe nie b璠 podlega造 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy w zwi您ku z wykonywaniem zadania zostan udost瘼nione dane pracownik闚 do kontakt闚 roboczych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej: RODO, informuj, 瞠:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os鏏, kt鏎ych dane Wykonawca przekaza w niniejszym post瘼owaniu jest Szko豉 Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Bia造mstoku;
 Pani/Pana dane przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia zam闚ienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustaw Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane: przez okres trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, realizacji umowy oraz po zako鎍zeniu umowy przez okres wynikaj帷y z przepis闚 archiwalnych;
 Pani/Pana dane b璠 udost瘼niane podmiotom, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt鏎ym Administrator powierzy przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
2) Przys逝guje Pani/Panu:
prawo do dost瘼u do danych, na zasadach okre郵onych w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na zasadach okre郵onych w art. 16 RODO;
prawo do usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre郵onych w art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre郵onych w art. 18 RODO;
3) Przys逝guje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
4. Dane osobowe nie b璠 podlega造 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 7

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na kilka cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba cz窷ci, jaka mo瞠 zosta udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 1 - Mi瘰o i przetwory mi瘰ne
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierz璚e, mi瘰o iprodukty mi瘰ne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 2 - Warzywa, owoce i jaja
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

03220000-9 - Warzywa, owoce iorzechy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 3 - Nabia i produkty mleczarskie
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 4 - Mro穎ne owoce i warzywa
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mro穎ne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 5 - R騜ne artyku造 spo篡wcze
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - R騜ne produkty spo篡wcze

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 6

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 6 - Pieczywo 鈍ie瞠 wyroby piekarskie i ciastkarskie
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, 鈍ie瞠 wyroby piekarskie iciastkarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 7

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz. 7 - Ryby mro穎ne i przetworzone
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia s: sukcesywne dostawy artyku堯w spo篡wczych przeznaczonych na potrzeby bie膨cego 篡wienia w asortymencie i ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL – za陰cznik nr 1a do SWZ. Zamawiaj帷y zaznacza, 瞠 realizowane cykliczne dostawy, ka盥orazowo winny by dostosowane wagowo i przedmiotowo do sk豉danego zam闚ienia.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na maksymalnie 2 z cz窷ci opisanych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 4 do SWZ oraz za陰czniku nr 1a – formularzu cenowym. Zamawiaj帷y b璠zie rozpatrywa ka盥 ofert cz窷ciow oddzielnie. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ej Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedniej dla danej cz窷ci zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 15000000-8 - 砰wno嗆, napoje, tyto iprodukty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mro穎ne

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby wsolance; ryby w璠zone

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w wy瞠j wymienionym kryterium oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawc w Za陰czniku nr 1 do SWZ.
3. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w uj皻ym kryterium, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.
4. W toku oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc negocjacji dotycz帷ych z這穎nej oferty oraz z uwzgl璠nieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre軼i.
6. Zamawiaj帷y poprawia w tek軼ie oferty omy趾i na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezw這cznie zawiadamiaj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji wymiany towaru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 篡wno嗆 pochodz帷a z produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. Nie podlegaj wykluczeniu;
2. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
2.1 Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟ienia tego warunku;
2.2 Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟ienia tego warunku;
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟ienia tego warunku;
2.4 Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟ienia tego warunku;

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 5 SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Oferta powinna zawiera nast瘼uj帷e dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem klasyfikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upowa積ione:
1) wype軟iony interaktywny formularz ofertowy – Za陰cznik nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowy – Za陰cznik nr 1A do SWZ;
3) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego – Za陰cznik nr 2A i 2B do SWZ.
4) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 5 SWZ;
2. Wraz z ofert Wykonawca winien z這篡:
1) wadium - je瞠li dotyczy;
2) pe軟omocnictwo udzielane osobom podpisuj帷ym ofert lub inne dokumenty sk豉dane z ofert, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy窺zym zakresie nie wynika wprost z dokument闚 rejestrowych lub bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 - je瞠li dotyczy;
3) pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - je瞠li dotyczy;
4) zobowi您anie podmiotu trzeciego - je瞠li dotyczy;
5) informacj o z這瞠niu oferty, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g - je瞠li dotyczy;
6) o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonuj poszczeg鏊ni wykonawcy - je瞠li dotyczy;
7) uzasadnienie zastrze瞠nia informacji stanowi帷ej tajemnic przedsi瑿iorstwa - je瞠li dotyczy;
8) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada.
2. Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy.
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy cz窷 przedmiotu zam闚ienia Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc cz窷ci przedmiotu zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) Podwykonawc闚 w ofercie - o ile na etapie sk豉dania ofert firmy Podwykonawc闚 s znane.
2) Z uwagi na fakt, i us逝ga podlega wykonaniu w miejscu podlegaj帷ym bezpo鈔edniemu nadzorowi Zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y 膨da, aby przed przyst徙ieniem do wykonania zam闚ienia wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawc闚 zaanga穎wanych w us逝g, je瞠li s ju znani. Wykonawca winien niezw這cznie zawiadamia Zamawiaj帷ego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zam闚ienia, a tak瞠 przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawc闚, kt鏎ym w p騧niejszym okresie zamierza powierzy realizacj us逝gi.
3) Je瞠li zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spe軟ia je w stopniu, nie mniejszym, ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
3. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez poszczeg鏊nych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, kluczowych zada przedmiotu zam闚ienia.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (np.: Konsorcjum/ wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zam闚ienia i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;
2) musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam闚ienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pe軟omocnika musi wynika z za陰czonych do oferty dokument闚 - wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem;
3) pe軟omocnictwo powinno jednoznacznie wskazywa jakiego post瘼owania dotyczy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, dane pe軟omocnika, czynno軼i jakie w post瘼owaniu ma prawo wykonywa pe軟omocnik;
4) je瞠li oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa do przedstawienia kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚;
5) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani s na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie, stanowi帷e za陰cznik do SWZ, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi b璠 wykonywa poszczeg鏊ni Wykonawcy.
5. Powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno軼i za nale篡te wykonanie przedmiotu zam闚ienia. Je瞠li zamawiaj帷y stwierdzi, 瞠 wobec danego podwykonawcy zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi您any jest zast徙i tego podwykonawc lub zrezygnowa z powierzenia wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z Wykonawc, kt鏎ego oferta w wyniku badania b璠zie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa.
2. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzyma od Zamawiaj帷ego projektowane postanowienia umowy na wykonanie zam闚ienia.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach okre郵onych w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
4. W celu dokonania zmian zapis闚 umowy wnioskowanych przez Stron zobowi您ana jest ona pisemnie wyst徙i z propozycj zmiany warunk闚 umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te musz by korzystnie b康 neutralne dla Zamawiaj帷ego.
5. O鈍iadczenie o gotowo軼i zawarcia umowy z Zamawiaj帷ym na warunkach projektowanych postanowie umowy zawarte jest w tre軼i Formularza ofertowego.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-12

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

Cz窷 3 : Tak

Cz窷 4 : Tak

Cz窷 5 : Tak

Cz窷 6 : Tak

Cz窷 7 : Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.