eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › Modernizacja i budowa chodników w Gminie KaliskaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa chodników w Gminie Kaliska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i budowa chodników w Gminie Kaliska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f398a4d-d292-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000624/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach od ul. Długiej w kierunku ul. Starowiejskiej

1.1.5 Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej

1.1.7 Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno

1.1.8 Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157361/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 175023,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach od ul. Długiej w kierunku ul. Starowiejskiej, polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, masy bitumicznej na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen OPZ znajduje się w załączniku nr 9 OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 49508,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej, polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej wzdłuż istniejących granicach działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 40636,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Iwicznie, z kostki betonowej wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 - OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 49371,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika ul. Południowej w miejscowości Piece , polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej koloru żółtego oraz zjazdy z kostki koloru grafitowego wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 - OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 35508,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.