eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › Modernizacja i budowa chodników w Gminie KaliskaOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i budowa chodników w Gminie Kaliska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i budowa chodników w Gminie Kaliska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f398a4d-d292-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000624/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach od ul. Długiej w kierunku ul. Starowiejskiej

1.1.5 Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej

1.1.7 Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno

1.1.8 Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliskaW celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska (po wyszukaniu odpowiedniego postępowania) poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym
ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ !!Zamawiający będzie kontaktował się z
Wykonawcami za pomocą : https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcom informacje za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kaliska. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska do konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska
przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie
składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany
podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu.W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES
zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z
danymi oraz plików XAdES.Zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje
się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.Wykonawca, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną
ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie
odrzuceniu.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:.zip,.7Z.Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB.
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu Szczegółowe
warunki opisane zostały w SWZ !!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych
jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul.
Nowowiejska
2, 83-260 Kaliska;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod
adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4)
odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani
/ Pan zobowiązania do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej
lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO,10) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach od ul. Długiej w kierunku ul. Starowiejskiej, polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, masy bitumicznej na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen OPZ znajduje się w załączniku nr 9 OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dalsza modernizacja chodnika

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %

Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

3) Termin płatności faktury

Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej, polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej wzdłuż istniejących granicach działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dalsza modernizacja chodnika

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %

Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

3) Termin płatności faktury

Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Iwicznie, z kostki betonowej wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Gmina Kaliska posiada materiał potrzebny do inwestycji w postaci kostki betonowej grubości 6 cm. Podczas wykonania robót należy uwzględnić transport Wykonawcy na miejsce inwestycji – dotyczy to materiałów inwestora.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 - OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Możliwa dalsza część budowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %

Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

3) Termin płatności faktury

Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja chodnika ul. Południowej w miejscowości Piece , polegające na wymianie nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, na jednorodną nawierzchnie z kostki betonowej koloru żółtego oraz zjazdy z kostki koloru grafitowego wzdłuż istniejących granic działek drogowych i terenów Gminy Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, miedzy innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować, a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej inwestycji!
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 - OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Możliwa dalsza budowa chodnika

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %

Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

3) Termin płatności faktury

Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność zawodowa – Zamawiająca uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób wykwalifikowanych, zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi; wymagane osoby to:
a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane, kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę; poza osobą kierownika budowy, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia,
z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, wystąpi taka konieczność; wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, w przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej Wykonawców – warunek można spełniać łącznie;
b) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• w przypadku ubiegania się o I część zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania;
• w przypadku ubiegania się o II część zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania;
• w przypadku ubiegania się o część III: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania;
• w przypadku ubiegania się o część IV: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywne wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdziale VII
ust. 2 SWZ - zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr2doSWZ. 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;2)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty Załącznik nr5doSWZ;4)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia–dot.osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia(bez ograniczeń)zgodnie z Załącznikiem nr6doSWZ;
W związku z ograniczeniem liczby znaków pełen opis znajduje się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr2doSWZ. 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;2)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty Załącznik nr5doSWZ;4)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia–dot.osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia(bez ograniczeń)zgodnie z Załącznikiem nr6doSWZ;
W związku z ograniczeniem liczby znaków pełen opis znajduje się w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym
we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.