eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w LutoryżuOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@boguchwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e219f36a-ed88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e219f36a-ed88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052857/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Modernizacja węzłów sanitarnych szkoły podstawowej w Lutoryżu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208322

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Lutoryżu, która obejmuje:
3.1. Roboty budowlane.
1) Roboty podstawowe:
a) obudowa istniejących przewodów płytami z karton-gipsu;
b) wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacjami przeciwwodnymi;
c) ułożenie płytek posadzkowych i cokolika z płytek posadzkowych;
d) ułożenie płytek ściennych w pomieszczeniach WC (dobór płytek zaakceptowany przez Użytkownika, płytki w różnych kolorach, np. biały, żółty, pomarańczowy, zielony, itp.);
e) montaż stolarki drzwiowej i ścianek systemowych kabin ustępowych z drzwiami z płyt HPL grub. 10-12mm;
f) malowanie ścian, sufitów, obudów g-k i innych elementów;
g) montaż przyborów w WC (miska ustępowa, umywalka, poręcze dla niepełno-sprawnych, lustro);
h) montaż wyposażenia WC (pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na papier do rąk składany, suszarki elektryczne do rąk, dozowniki mydła, kosze na odpady , szczotki do WC)
2) Roboty towarzyszące
a) rozbiórka zbędnych ścian działowych wraz ze stolarką;
b) rozbiórka okładzin ścian w WC, posadzek z płytek wraz z warstwami podłoży;
c) uzupełnienie i wypoziomowanie podłoży, wyrównanie powierzchni ścian;
d) uzupełnienie tynków po rozbiórkach ścian działowych;
e) załadunek, wywóz i utylizacja materiałów z demontażu;
f) zabezpieczenie frontu robót, wygrodzenie i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót
g) oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, wyznaczenie dróg transportowych
3.2. Roboty instalacyjne
1) Roboty podstawowe:
a) Instalacja kanalizacji sanitarnej;
b) Instalacja wody zimnej;
c) Instalacja ciepłej wody użytkowej;
d) Instalacja centralnego ogrzewania;
e) Wentylacja mechaniczną;
f) Układanie kabli i przewodów elektrycznych;
g) Montaż opraw i osprzętu;
h) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SWZ: Projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 200 000 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną wynosi: 398 986,56 zł brutto. Brakująca kwota na realizację zadania wynosi: 198 986,56 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty niezbędnej na realizację zamówienia do ceny oferty, w związku z powyższym postępowanie unieważnia się bez przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.