eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY UL. ORZECHOWEJ W CZARNKOWIEOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY
UL. ORZECHOWEJ W CZARNKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Czarnków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Wolności 6

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY
UL. ORZECHOWEJ W CZARNKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1656e3e-fc67-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021180/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przebudowa ul. Orzechowej – dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -
od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być
zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem
KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń:
-.zip
-.7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie
wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
18
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać,
aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów
w weryfikacji plików.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA PRZEBUDOWY UL. ORZECHOWEJ W CZARNKOWIE
Szczegółowy zakres prac określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej SWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej delegowanego do opracowania dokumentacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej jeżeli:
a) Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie jednej usługi (a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanej), polegającej
na opracowaniu projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego)
w zakresie budowy, przebudowy drogi o nawierzchni utwardzonej na kwotę
brutto min. 45.000,00 zł wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz
załączeniem dowodów określających, czy usługa została wykonana
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty
10
te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie jednej usługi
(a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanej), polegającej na opracowaniu projektu budowlanego
i technicznego (wykonawczego) w zakresie budowy, przebudowy drogi
o nawierzchni utwardzonej na kwotę brutto min. 45.000,00 zł wraz z podaniem
jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została
wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa
została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu
składania ofert.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97
ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
w banku PKO BP S.A., numer rachunku 50 1020 4027 0000 1402 0782 2093,
podając w tytule przelewu: „Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej
dla przebudowy ul. Orzechowej w Czarnkowie”. Wadium musi wpłynąć
na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
Zamawiającego).
15
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miasta
Czarnków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowurzad

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.