eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woskowice Małe › Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnychOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 419 65 22

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 419 65 22 wew. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3654c9fa-fc42-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041893/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://olo.biuletyn.info.pl/347/202/postepowania-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-w-2022-roku.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@olowoskowice.pl
Dokumenty elektroniczne w tym np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (nie dotyczy ofert) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania dokumentów elektronicznych (nie dotyczy ofert) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@olowoskowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z mini Portalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazania dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przekazania będzie data ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną Zamawiającego.
8.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia podaje w pkt 1 niniejszej SWZ (str. 4) ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w mini Portalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na mini Portalu.
8.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu Zamawiający określił w pkt 8.10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z siedzibą przy ul. Pałacowej 15, 46-100 Namysłów, e-mail: ido@olowoskowice.pl. tel. 77 419 65 22. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@olowoskowice.pl, lub tradycyjną pocztą na adres Zamawiającego.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Od-biorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wy-konawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://olowoskowice.pl/130/strona-glowna.html (zakładka RODO) lub bezpo-średnio http://olowoskowice.pl/190/162/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-osrodek-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-klauzula-informacyjna-rodo.html.
Pozostałe informacje zostały zawarte w pkt 20.20 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.
Pozostałe informacje zostały zawarte w pkt 20.20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.250.3.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego (OLO) w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, do-starczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
Dodatkowe kody CPV:
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ sporządzonymi w okresie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
8. Miejsce realizacji zamówienia: przygotowanie i gotowanie posiłków – siedziba Wykonawcy, wydanie posiłków oraz zmywanie naczyń - siedziba Zamawiającego.
9. Wykonawca realizując zamówienie zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.).
10. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 usta-wy.
11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę i kompleksowość przedmiotu zamówienia, stanowiącego odrębną niepodzielną całość (z uwagi na rodzaj, przeznaczenie, czas i miejsce, niepodzielność techniczną i ekonomiczną), mając na uwadze dobro i zdrowie pacjentów. Ponadto podział na części groziłby ograniczeniem konkurencji i poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy prac, co zagrażałoby prawidłowej realizacji zamówienia.
12. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Badanie i ocena ofert
17.1.1 Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 18 załącznika nr 1 do SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
17.1.2 W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
17.1.3 Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
17.1.4 W drugiej kolejności dokonywana będzie ocena ofert wszystkich wykonawców.
17.1.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.1.6 Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17.1.7 Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
17.1.8 Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
17.1.9 Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
17.1.10 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
17.3 Wybór najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
17.3.1 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
1) która nie podlega odrzuceniu, oraz
2) która została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ kryteria oceny ofert.
17.3.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Więcej informacji w pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- będzie dysponował w celu realizacji zamówienia lokalem kuchennym (kuchnią) wyposażoną w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowywanie posiłków,
- będzie dysponował minimum jednym środkiem transportu wraz z aktualną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do formularza oferty.
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do formularza oferty.
20.3.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
20.3.7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
20.3.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
20.3.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 20.3.5.2a, składa dokument lub dokument wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury (zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
20.3.10. Dokument wymieniony w pkt 20.3.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Pozostałe informacje zawarte zostały w pkt 20.3.11-20.3.13 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy
b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych
c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do formularza oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - do oferty Wykonawca dołączy: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby
reprezentujące Wykonawcę.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do
formularza oferty.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 5 do formularza oferty.
5. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.2.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
20.2.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp, a także żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 20.2.1.2 SWZ.
20.2.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
20.2.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5 SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 20.2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
20.2.3.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi-czynności będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
I. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najko-rzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych lub wywołanych przez warunki at-mosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej sta-ranności. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia no-wych warunków w oraz nowego terminu realizacji umowy.
4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej tj. niezwykłych i nie-przewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywio-łowych uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy pań-stwa obowiązku realizacji świadczeń,
6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiąz-kiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospo-darczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wyko-nawcy.
7) jeżeli wystąpią inne okoliczności będące wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z przedmiotem zmówienia lub przepisami prawa,
8) w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana kwota, o której mowa w § 1 ust. 5 zdanie pierwsze umowy, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy z § 2 ust. 1 umowy maksymalnie o 6 (sześć) miesięcy.
Pozostałe informacje zawarto w pkt 7 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na mini Portalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.