eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa artykułów gospodarstwa domowego różnego rodzaju dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa artykułów gospodarstwa domowego różnego rodzaju dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226196298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpzlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa artykułów gospodarstwa domowego różnego rodzaju dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2c915d2-fedd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061762/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa środków i artykułów czystościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.szpzlo.pl (przekierowanie na stronę: https://www.bip.szpzlo.pl/zamowienia.html)

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login pod nazwą lub numerem postępowania wskazaną/ym w tytule SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem Platformy znajdują się na stronie Platformy:
https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce: Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych (plik Instrukcja dla Wykonawców). 2) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy. 3) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy. 4) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie:https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 5) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania się lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego. 6) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania ich do Systemu. 7) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 8) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl lubservicedesk_zamowienia@marketplanet.pl.
9) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem (formatXAdES). W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. 10) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę zalecane jest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki. d) Włączona obsługa JavaScript; e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf. 11) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 12) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny dla kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy z SZPZLO Warszawa
Praga-Północ: 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC (ul.Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa) (Administrator). Kontakt z Administratorem: sekretariat@szpzlo.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 2. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: 1) realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy), 2) realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny), 3) dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze współpracą lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); 4) terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny, kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie dotyczącym współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 3. Dane będziemy wykorzystywać przez okres
niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 1) okres współpracy z Administratorem, 2) okres wynikający z przepisów prawa, 3) okres przedawnienia roszczeń, 4) okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. 4. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA: 1) Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 2) Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3) Mają Państwo także prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 6. W sprawach związanych z
ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych(IOD):iod@szpzlo.pl. 7. Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują, z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo
zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: PZP) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy PZP: 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, 2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 284816,86 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 98044,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju artykułów m.in.dozowniki na mydło, kije tleskopowe, kosze biurowe na śmieci, kosze na odpady medyczne, miotła do zamiatania ulic, myjka do mycia szyb z gąbką i gumowym ściągaczem do wody, mop bawełniany przeznaczony do mycia wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych, stelaż do wózka metalowego, Szczotka do szorowania, szczotka do WC wolnostojąca,
szufelka , zmiotka, szufla do śniegu, worki syntetyczne do odkurzacza, worki papierowe do odkurzacza, wózek do sprzątania na kółkach, zestaw serwisowy MAX3 do sprzątania, mata wejściowa o poliamidowej powierzchni dywanowej z antypoślizgowym podłożem - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34911100-7 - Wózki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny) jeżeli: oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, treść oferty wraz z wymaganymi załącznikami spełnia wymagania określone w SWZ, oferta została złożona w terminie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena i Termin realizacji dostaw. Każda wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru: najniższa cena ze złożonych ofert zostanie podzielona przez cenę
oferty badanej i pomnożona przez wagę kryterium. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium termin realizacji dostaw Wykonawca może zaoferować termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale od 1 do 5 dni roboczych. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie podanych informacji przez Wykonawce w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, gdzie Wykonawca odpowiednio otrzyma:
2 pkt. za termin dostawy – 1-2 dni;
1 pkt. za termin dostawy – 3-4 dni;
0 pkt. za termin dostawy – 5 dni;
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje terminu poniżej terminu minimalnego lub powyżej terminu maksymalnego lub go w ogóle
nie określi skutkować to będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowani zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5
lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najwyższa liczba punktów otrzymanych łącznie we wskazanych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (Σ= C + Trd). Uwaga zgodnie z art. 248 Pzp: 1) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ. 2) Oświadczenie, o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę - Załącznik Nr 5 do SWZ. 3)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty produktu (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ - kol. 8 - wymagane karty
charakterystyki), pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku Nr 2. Informacje podane w kol. 8: nie są przedmiotowymi środkami dowodowymi i tym samym nie podlegają
uzupełnieniu (są to tylko informacje na potwierdzenie, których musi zostać dołączona karta charakterystyki produktu, jako oddzielnego podpisanego dokumentu).
Uwaga: Karty produktowe muszą być złożone w sposób czytelny tak, żeby Zamawiający przy ich ocenie mógł bez problemu stwierdzić ich prawidłowość.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający oczekuje udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów ujętych w SWZ. Nie złożenie w wyznaczonym do uzupełnienia terminie przedmiotowych środków dowodowych skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik Nr 2 – Kosztorys asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 do Formularza oferty;
2) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
3) Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu - jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (art. 58):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej
formy prawnej w celu złożenia oferty;
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem
zamówienia i jest proporcjonalne.
6) Warunek określony w Rozdziale XI ust. 1 SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w niniejszym ustępie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 445).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet: https://szpzlo.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.