eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › EZ.28.84.2023. Rozbudowa funkcjonalności systemów HIS i Infomedica, zakup licencji integracyjnych i wdrożenie wraz z nadzorem autorskim dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EZ.28.84.2023. Rozbudowa funkcjonalności systemów HIS i Infomedica, zakup licencji integracyjnych i wdrożenie wraz z nadzorem autorskim dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295403

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pabianicka 62

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-503

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 042 689 59 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EZ.28.84.2023. Rozbudowa funkcjonalności systemów HIS i Infomedica, zakup licencji integracyjnych i wdrożenie wraz z nadzorem autorskim dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8161c60d-fece-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158524/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania HIS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8161c60d-fece-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1. Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
2. poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-
Zamówienia), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-
Zamówienia), w szczególności w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej -
zawiera rozdział XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zgodnie z
rozdziałem XXXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zgodnie z
rozdziałem XXXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.28.84.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę posiadanych przez Zamawiającego systemów AMMS i Infomedica firmy Asseco Poland S.A. o dodatkowe funkcjonalności i moduły, ich wdrożenie oraz nadzór autorski:
a) udzielenie licencji na Oprogramowanie Aplikacyjne, o funkcjonalności i warunkach opisanych opisanej w Załączniku nr 2, objętych usługami nadzoru autorskiego świadczonymi na warunkach określonych
w Dodatkach do Załącznika nr 2,
b) wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego, wskazanego w Załączniku nr 1, w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do Umowy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:
a) Etap 1 – udzielenie licencji poprzez udostępnienie klucza licencyjnego, na zasadach określonych w ust. 2 poniżej,
b) Etap 2 – Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego – moduł Badania Kliniczne, na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2,
c) Etap 3 – Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego – Medyczny Portal Informacyjny ePacjent, na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2,
d) Etap 4 – Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego – Portal Pracownika, na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2, przy czym, każdy z Etapów może być realizowany niezależnie od pozostałych.

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Oferta dla swojej ważności musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (rodzaj, właściwości i ilości) określają załączniki do SWZ (formularz cenowy – załącznik nr 1, opis przedmiotu zamówienia oraz warunki licencji – załącznik nr 2, wzór umowy – załącznik nr 4).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą (w formie elektronicznej):

1. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SWZ sporządzany pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
2. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – załącznik nr 3 do SWZ
3.1. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na dzień składania ofert.
3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3.3. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa pkt. 3.
3. Umocowanie do reprezentacji wykonawcy:
4.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego lub innego dokumentu sporządza się w i przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby.
2. Jeżeli pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego lub innego dokumentu zostało sporządzone, jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. Przepis pkt. 6. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/spółka cywilna) - wymagania określa Rozdział
XVI SWZ
1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy występujący wspólnie
są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj zmian określa załącznik nr 4 do SWZ
Zmiany postanowień Umowy
1. Zamawiający dopuszczają zmianę treści Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne charakterze niezależnym od stron, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, których nie można było uniknąć, ani którym strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej,
2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie danego Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku strony dopuszczają wydłużenie okresu realizacji Umowy o okres zaistniałych opóźnień,
3) w przypadku zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów wykonawczych zawierających regulacje z zakresu e-zdrowia; zmiany w takim przypadku zostaną wprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego,
4) uzyskania przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji przedmiotu Umowy lub terminu zakończenia realizacji Umowy,
5) w zakresie zmiany Umowy co do osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie; warunkiem akceptacji zmiany przez Zamawiającego, jest wskazanie przez Wykonawcę nowej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zmian, o który mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
6) zmiany Umowy w przypadku zmian podmiotowych Stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego),
7) zmiany w zakresie oferowanej infrastruktury sprzętowej poprzez zaproponowanie sprzętu innego producenta lecz o parametrach tożsamych lub lepszych lub tego samego producenta, lecz o parametrach lepszych, w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od, Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany; wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie,
8) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.