eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Obsługa portierska z ochroną obiektówOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa portierska z ochroną obiektów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY - CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksandrowska 61/63

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-205

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 042 272 19 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wompcpl.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wompcpl.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa portierska z ochroną obiektów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3446735-febe-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00080683/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa portierska z ochroną obiektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wompcpl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wompcpl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wompcpl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania szczegółowo reguluje podrozdział 16 SWZ.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa portierska z ochroną obiektów – znak sprawy DTA.3331.3.2023”
Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, upoważnieni pracownicy WOMP CP-L oraz Open Nexus Sp. z o.o. jako właściciel platformy, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ Formularz oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 16.6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTA.3331.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Bezpośrednia, całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia zamawiającego, połączona z usługami portierskimi, w tym wydawanie i przyjmowanie kluczy, obsługa szatni dla pacjentów, obsługa dźwigu dla niepełnosprawnych, systemu elektronicznej sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu, a także zapewnienie grupy interwencyjnej oraz konwojowania w czterech obiektach (przychodniach) zlokalizowanych przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, Piłsudskiego 133B, Gdańskiej 117a i Tymienieckiego 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Staż pracy koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaganą ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia określającą zakres i formę prowadzenia tych usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ potwierdzające odpowiednio, że wobec Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), a także w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaganą ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia określającą zakres i formę prowadzenia tych usług.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ
3.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy
5.9.8 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
9.5 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu Oferta – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Paragrafem 22 Wzoru umowy
Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany:
a) urzędowej stawki podatku od towarów i usług i w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany, przy niezmiennej stawce netto za wykonaną usługę. Zmiana wysokości wynagrodzenia przysługiwać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w niniejszym zakresie.
b) kosztów związanych z realizacją zamówienia,
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał wzrost ww. wartości na koszty wykonania umowy, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość okazanych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia do kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt a-e Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów może zgłosić zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub wnioskować o ich pisemne wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji o zmianie wynagrodzenia.
Łączny wzrost wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy łącznie 20% w stosunku do pierwotnej wysokości wynagrodzenia.
W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu j Umowy posługuje się podwykonawcami i jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie dopowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
c) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
d) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę dopuszczalna jest w zakresie
a) Zmiany nazwy, adresu, statusu firmy;
b) W przypadku konieczności przedłużenia okresu obowiązywania umowy
o maksymalnie 3 miesiące

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wompcpl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.