eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa oleju opa這wego dla potrzeb kot這wni olejowych w obiektach ZUS - I/Szyd這wiec, BT/Lipsko, BT/Przysucha.Og這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego dla potrzeb kot這wni olejowych w obiektach ZUS -
I/Szyd這wiec, BT/Lipsko, BT/Przysucha.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZAKxD UBEZPIECZE SPOΒCZNYCH ODDZIA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600291

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Dionizego Czachowskiego 21A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzegorz.kozicki@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego oraz zarz康zane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Ubezpieczenia spo貫czne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego dla potrzeb kot這wni olejowych w obiektach ZUS -
I/Szyd這wiec, BT/Lipsko, BT/Przysucha.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-53691f84-f3bd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00239155

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00406421/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego dla potrzeb kot這wni olejowych w obiektach ZUS -I/Szyd這wiec, BT/Lipsko, BT/Przysucha

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg鏊ne warunki zosta造 okre郵one w pkt 1.5 SWZ tj. SKxDANIE OFERTY, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, O名IADCZE I DOKUMENT紟 W POST襾OWANIU ORAZ KOPII ODWOx

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe warunki zosta造 okre郵one w pkt 12 SWZ tj. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe warunki zosta造 okre郵one w pkt 12 SWZ tj. KLAUZULA INFORMACYJNA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 310000.271.1.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa oleju opa這wego do kot這wni olejowych w Inspektoracie Zak豉du Ubezpiecze
Spo貫cznych w Szyd這wcu, ul. Sowi雟kiego 6, Biurze Terenowym w Lipsku, ul. Partyzant闚 10 oraz Biurze Terenowym w
Przysusze, ul. Radomska 30 w szacunkowej ilo軼i 35.500 litr闚

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej - Wykonawca spe軟i warunek je瞠li
wyka瞠, 瞠 posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi,
wydan na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.)

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu wst瘼nym, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz帷ych orzeczenia zakazu
ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy zgodnie z Za陰cznikiem nr 6 do SWZ;
2. o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert/ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty/oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy
nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej, sporz康zonego zgodnie z Za陰cznikiem nr 4 do SWZ;
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: aktualna koncesja na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, wydana na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.) – na potwierdzenie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w pkt. 4.1.1.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum – w tym tak瞠 wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej), Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pe軟omocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, kt鏎y zaloguje si na swoim profilu Wykonawcy i sk豉daj帷 ofert w zak豉dce „Wykonawcy” doda pozosta造ch Wykonawc闚 wpisuj帷 ich dane.
Pozosta貫 postanowienia zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w przypadkach okre郵onych w art. 455 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 dokonania zmian Umowy w zakresie opisu przedmiotu zam闚ienia i jego cech oraz sposobu i terminu realizacji – je瞠li zmiany s korzystne dla Zamawiaj帷ego lub wywo豉ne okoliczno軼iami, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w momencie sk豉dania oferty.
3. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowi您k闚 wynikaj帷ych z Umowy na osoby trzecie w tym dokonania cesji wierzytelno軼i.
4. Zmiana postanowie Umowy nast瘼uje w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i, z wyj徠kiem zmiany os鏏 upowa積ionych do kontakt闚 w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, danych kontaktowych, numer闚 telefon闚 i adres闚 e-mail.
5. Z wnioskiem o zmian postanowie Umowy mo瞠 wyst徙i zar闚no Wykonawca, jak i Zamawiaj帷y.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w Umowie stanowi zmian Umowy i wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty spo貫czne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.