eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania "na gorąco""Ogłoszenie z dnia 2023-05-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco””

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240268900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie infrastrukturą drogową

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco””

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-335dbbf6-feb5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029482/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-335dbbf6-feb5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i
, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. Poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby ,podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 6. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .7. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl ) za
wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę eZamowienia. Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją udokumentować. 8.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace
konkursowe” stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ. 11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9. 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Miłosz
Czopik, mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 00 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9)nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZDIM.SA.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno –asfaltowej do wbudowania „na gorąco”. Przewidywana wielkość dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), do wbudowania mechanicznego, w ilości 1200 ton, transportem Zamawiającego, w tym: 1. AC 8S, do wbudowania ręcznego
przy remontach cząstkowych – 100 ton; 2. AC 11S, do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych
powierzchniach – 1 100 ton;2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S (z zawartością kruszywa powyżej 2,00 mm nie mniej niż 45%), z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla kategorii ruchu KR-2, winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010, 3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70 lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR2, AC 11S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70, lub modyfikowanego dla kategorii ruchu –
KR4 winna spełniać wymogi normy PN:96025:2000, 4. Asfalty używane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) powinny być zgodne z PN-EN 12591:2010,5.Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) muszą posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1968) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego,6.Dostarczana mieszanka mineralno–asfaltowa powinna odpowiadać warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych (Dz.U z 2019 r. poz. 266 z póź. zm.),7. Ze względu na warunki technologiczne, transport i przechowywanie masy na gorąco, (konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej zabudową a także ze względu na stan i ilość posiadanego sprzętu transportowego przez Zamawiającego), Zamawiający wymaga, aby
Dostawca dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych, zlokalizowaną w odległości maksymalnie do 30 km od od siedziby Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (mierzoną najkrótszą drogą - nie w linii prostej - dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 20 ton mających możliwość poruszania się po drogach, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”),8. Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej „na gorąco” odbywać się będą transportem Zamawiającego w dniach produkcji mieszanki, począwszy od dnia podpisania umowy (po uprzednim telefonicznym lub faksem zamówieniu) do 180 dni., lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Wielkość jednorazowego zamówienia na mieszankę mineralno-asfaltową w okresie realizacji dostaw, szacuje się na od 1 do 100 ton, 9. Do każdej partii dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej Dostawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu
zamówienia. Dostawca ma obowiązek posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczona mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym,10.Dostawca zobowiązuje się, w dniu odbioru mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco”, dołączyć Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość mieszanki mineralno-asfaltowej (WZ lub kwit wagowy). 11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi dostarczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej i zgodności z aprobatą techniczną
Zamawiający może zlecić jej badanie wyspecjalizowanemu laboratorium drogowemu. Potwierdzenie rozbieżności wyników badanej dostawy w stosunku do wymagań określonych aprobatą skutkować będzie wymianą wykonanej nawierzchni z dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej na pełnowartościową, na koszt Dostawcy, zgodnie z warunkami określonymi w
zawartej z Zamawiającym umowie,12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości (1200 ton),zapotrzebowanej mieszanki mineralno-asfaltowej do 40% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.13. Zamawiający, z uwagi na na szczególne potrzeby Zamawiającego, dopuszczą możliwość zmiany w ilościach dostaw poszczególnych frakcji mas, przewidując zmniejszenie o 40% ilości masy AC 8S, tym samym zwiększając o 40% zamówienie na dostawę masy AC 11S. Z zastrzeżeniem jednak, że ww.zmiana nie może skutkować przekroczeniem łącznej kwoty wynagrodzenia brutto ,o której mowa w § 4 ust.1 umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas oczekiwania na załadunek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 3 do SWZ 2)Wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 1 do SWZ. 3) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa
w imieniu Wykonawcy . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej
samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w § 9, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-335dbbf6-feb5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.Termin rozpoczęcia dostaw ustala się od dnia podpisania umowy, sukcesywnie po złożeniu zamówienia e-mailem lub telefonicznie przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem pracy wytwórni) przez okres do 180 dni lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.