eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa sprzętu labor, wytwornicy lodu płatkowego, ultradź aspiratora chirur z głowicą ultradź oraz mikro optycz do analizy techniką Fluorescenc Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wypos i stacją roboczą.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu labor, wytwornicy lodu płatkowego, ultradź aspiratora chirur z głowicą ultradź oraz mikro optycz do analizy techniką Fluorescenc Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wypos i stacją roboczą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 3a

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu labor, wytwornicy lodu płatkowego, ultradź aspiratora chirur z głowicą ultradź oraz mikro optycz do analizy techniką Fluorescenc Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wypos i stacją roboczą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-502102b8-fc4b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pakiet 1 oraz 5-Badanie kliniczne obejmujące dzieci i młodzież z pierwotnym złośliwym nowotworem wątroby- wątrobiakiem zarodkowym (Hepatoblastomia) i rakiem wątrobowokomórkowym (Hepatocarcinoma) POLPHITT- ABM

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty
plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA
RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.4. Zalecenia:1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf .doc .xls
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z3) Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.4)Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służące do składania
podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6)
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.7)
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty.9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. wplik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.5. Za datę przekazania oferty oraz wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed.6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające
pracę na platformie https://platformazakupowa.pl tj.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasyPC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0,4) włączona obsługa
JavaScript,5) zainstalowany program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)
Platforma działa według standardu przyjętego wkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem.https://drive.google.com/file/ /1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, kontakt z Inspektorem ochrony
danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.plb) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;c) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019),dalej „ustawa Pzp”;d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;e)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;g) posiada Pani/Pan:− na
podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GUM2022 ZP0067

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop optyczny do analizy techniką Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In-Situ (FISH) z wyposażeniem i stacją roboczą- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wirówka z chłodzeniem- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wytwornica lodu płatkowego- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komora do PCR- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny z głowicą ultradźwiękową- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Liofilizator dedykowany o roztworów wodnych z szafką liofilizacyjną- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komora laminarna- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane wraz z
ofertą:
1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
pzp, Wykonawca składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2
do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym;2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie,
w który każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia.2. Zamawiający nie wzywa do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (dotyczy podmiotów
zagranicznych):Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę braku podstaw do
wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w
art.109ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w
ust. 3 pkt. 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,b) sposób składania
dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak
np.:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu;- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy,
formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;c) kopie dokumentów
dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
Wykonawców.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą,co najmniej:- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,- określenie
zakresu działania poszczególnych stron umowy,- czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:a) gdy dochowanie
terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od
Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć.Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna
ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w
szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie
granic.Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;b) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą
wżycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po
wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek
akcyzowy,cło;c) gdy sprzęt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji,
Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i
funkcjonalnych nie gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować
wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych
w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej
umowy został wycofany z produkcji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca
zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z
oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu z jednoczesną
propozycją zmian,2.Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony umowy mogą dokonywać
nieistotnych zmian umowy,niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp.3. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa - https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.