eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka w Białymstoku wraz z inf. tech. (część I budowa ronda na odcinku od ul. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego ) w częściowej formule "zaprojektuj i buduj" .Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka w Białymstoku wraz z inf. tech. (część I budowa ronda na odcinku od ul. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego ) w częściowej formule „zaprojektuj i buduj” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka w Białymstoku wraz z inf. tech. (część I budowa ronda na odcinku od ul. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego ) w częściowej formule „zaprojektuj i buduj” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d21dbbdf-e4de-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035305/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Rozbudowa ul. J. K. Kluka od ul. J. Brzechwy do ul. K. Kosińskiego wraz z rondem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”,
przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I.Wymagania techniczne :
1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje
się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r. sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), (w skrócie „RODO”),
informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
(jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji
obejmuje cały okres obowiązywania umowy) -zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone– w przypadku dokumentacji z
postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana– w przypadku umów zwartych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM- XIV.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa ul. J. K. Kluka o dł. ok. 700 m, na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego wraz z budową ronda w Białymstoku w częściowej formule „zaprojektuj i buduj”.
2. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej:
1) rozbudowy ulic J. K. Kluka i I. Mościckiego w zakresie budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z infrastrukturą techniczną, obejmującej:
a) wprowadzanie zmian pod kątem dostosowania do rozwiązań wynikających z dokumentacji pracowni projektowej „Prolus” (połączenie jezdni, chodników, zmiana rozwiązań w zakresie dojazdu do obsługi urządzeń sieci kanalizacji deszczowej),
b) utwardzenie terenu tak, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie parkingu w rejonie budynku położonego przy ul. J. K. Kluka 10,
c) ograniczenie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej do budowy odcinka D3-D23 oraz podłączenia wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej (lokalizacja wpustów bez zmian),
d) zamiany opraw sodowych na oprawy LED zgodnie z wytycznymi wraz z zapewnieniem ciągłości kabla oświetleniowego na styku z dokumentacją pracowni projektowej „Prolus”,
e) zastosowanie krawężników betonowych (poza obszarem ronda),
f) likwidację kanalizacji sanitarnej na odcinku od połączenia z dokumentacją pracowni projektowej „Prolus” do studni zlokalizowanej w rejonie projektowego ronda,
g) likwidację i budowę kanalizacji kablowej Orange ze studniami na odcinku od połączenia z dokumentacją pracowni projektowej „Prolus” do studni zlokalizowanej w rejonie projektowego ronda,
h) wprowadzanie zmian wynikających z możliwości pozostawienia do dalszej eksploatacji (chodnika wzmocnionego) usytuowanego na wysokości działek nr 71/10 oraz 71/6,
i) wprowadzanie zmian wynikających z możliwości pozostawienia do dalszej eksploatacji ogrodzenia od strony przedszkola;

2) przebudowy ulicy J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego, obejmującej:
a) ograniczenie zakresu projektu kanalizacji deszczowej do budowy odcinka D11-D25 oraz kanału od istniejącej studni w rejonie budynku nr 52 do studni D22 (uwaga: zmiana zagłębienia kanału poprzez uwzględnienie wpięcia do istniejącej studni), na pozostałym obszarze wykorzystanie istniejącego kanału deszczowego, lokalizacja wpustów bez zmian,
b) zamiany opraw sodowych na oprawy LED zgodnie z wytycznymi
c) zmianę lokalizacji zjazdu do nieruchomości nr 130/11, tak aby obsługa komunikacyjna była prowadzona poprzez działkę nr 130/7,
d) zastosowanie krawężników betonowych, a nie jak wskazano w dokumentacji pierwotnej krawężników kamiennych,
e) wprowadzenie zmian w zakresie lokalizacji "szykan", tak aby ograniczyć konieczność dodatkowego oznakowania (U-9a oraz U-9b) zawężenia skrajni poprzez np. słupy oświetleniowe.

3. Zamienną dokumentację projektową, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w zakresie i ilości koniecznej do uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień, w obszarze objętym ww. zmianami.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wielobranżowych robót budowlanych wraz niezbędnymi usługami (m.in. opracowanie czasowej i stałej organizacji ruchu) i pracami towarzyszącymi, wynikającymi z dokumentacji projektowej zamieszczonej przez Zamawiającego (nie objętej zmianami – zwaną dalej w dokumentach zamówienia „dokumentacją podstawową)
i zamiennej, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2) , wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji zamiennej oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku zaistnienia konieczności).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno- użytkowym, dokumentacji projektowej, oraz SST stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SWZ .

Uwaga :
1. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskał decyzje zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, tj. :
- Decyzja nr 652/2022 z dnia 08.11.2022 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic J.K. Kluka i I. Mościckiego w zakresie budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z infrastrukturą techniczną - (rozbudowa ulicy w zakresie budowy ronda) ,
- Decyzja nr 311/2022 z dnia 31.05.2022 r., pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Jana Krzysztofa Kluka w zakresie budowy jezdni, zjazdów, pozwolenie na budowę ulicy 10 KD-D (…) - pozostały odcinek objęty przedmiotem zamówienia.
Ww. decyzje są ostateczne. Niemniej jednak przedmiotowa dokumentacja wymaga wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które pozwolą na optymalizację procesu inwestycyjnego.
2. Wykonawca robót będzie mógł zaplanować prace tak, aby móc prowadzić część robót budowlanych, a na pozostałe - opracować projekty zamienne i w razie konieczności wspólnie
z Zamawiającym wystąpić o zmianę decyzji umożliwiającej prowadzenie robót.
3. Inwestor dysponuje nieruchomościami na czas prowadzenia robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233140-2 - Roboty drogowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej .W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie dróg lub/i ulic o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
wraz z infrastrukturą techniczną, o długości nawierzchni minimum 500 mb w każdej robocie,
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w tym:
- osoby (minimum po jednej w każdej specjalności) posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa
w specjalności:
• inżynieryjnej drogowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo uprawnionego do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz posiadającego doświadczenie w wykonywaniu czynności jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych przy realizacji min. 1 roboty budowlanej , polegającej na budowie lub/i przebudowie drogi lub/i ulicy wraz z infrastrukturą techniczną;

- osoby (minimum po jednej osobie w każdej specjalności) posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności:
• inżynieryjnej drogowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Określenia ,,ulica”, „droga” użyte są w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.).

Określenia „budowa”, „przebudowa” użyte są w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. )

2. UWAGA:
1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
3) Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty/usługi zakończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 60 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć
do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Krzysztofa Kluka w Białymstoku (…) ZDM-XIV.271.15.2023”.
Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument może być wystawiony na zlecenie jednego z konsorcjantów, ale z jego treści musi wynikać, że ofertę składa konsorcjum.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składa Wykonawca do oferty,
3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SWZ -na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Informacje na temat zaliczek, zostały określone w § 21 projektu umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: 16 miesięcy od dnia przekazania placu budowy (z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 umowy) , w tym opracowanie dokumentacji zamiennej , o której mowa w rodz. III pkt. 2 SWZ w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego który trwa od 15 grudnia do 15 marca (liczony jako 3 miesiące).
2.Jeżeli data rozpoczęcia robót przypada w okresie zimowym, wówczas liczenie upływu czasu na ukończenie rozpoczyna się następnego dnia po okresie zimowym.
3. Jeżeli okres zimowy przypada w trakcie realizacji robót, termin wykonania ulega zawieszeniu do zakończenia terminu zimowego.
4. Jeżeli czas na ukończenie upływa w dniu przypadającym w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.