eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZiU w Sulechowie - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap IOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZiU w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364605669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 53

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cksulechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZiU w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-492a6cb0-fc46-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00190087/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wydzielenie klatek shodowych w budynku CKZiU w Sulechowie -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ckziu_sulechow/zamowienia_publiczne/12/2/Wydzielenie_klatek_schodowych_w_budynku_CKZiU_w_Sulechowie-realizacja_zalecen_Panstwowej_Strazy_Pozarnej_-_etap_I/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal,
zamowienia@powiatzielonogorski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl z zastrzeżeniem złożenia oferty,
którą należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu/ePUAP za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania
oferty.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości za datę przekazania Zamawiającemu
korespondencji elektronicznej:
1) oferty, jak też innego rodzaju składanych w niniejszym postępowaniu Zamawiającemu oświadczeń, dokumentów lub innego
rodzaju informacji, za pośrednictwem miniPortal i ePUAP) – przyjmuje się datę (godzinę/minutę) ich przekazania na ePUAP
(potwierdzenie z serwera pocztowego Zamawiającego);
2) oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub innego rodzaju informacji przesyłanych (jako dopuszczone stosownie do
postanowień poniższych również) za pośrednictwem e-mail Zamawiającego – przyjmuje się datę (godzinę/minutę ) ich odbioru
(odbioru wiadomości e-mail) przez serwer pocztowy Zamawiającego.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia@powiatzielonogorski.
pl, nie dotyczy oferty oraz załączników do oferty.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych ora środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Postępowanie niniejsze łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej w skrócie „RODO”.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej „danymi osobowymi”) mogą w dotyczyć tak samego Wykonawcy będącego osobą
fizyczną (w tym również Wykonawcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych niż Wykonawca osób fizycznych - jeżeli ich
dane znajdą się w składanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania (lub w związku z tym postępowaniem) dokumentach, w
szczególności w:
1) ofercie (np. dane osób podpisujących ofertę, dane osób do kontaktowania
z Zamawiającym);
2) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w wykonaniu postanowień SWZ;
3) ewentualnych innych oświadczeniach lub innych dokumentach składanych wraz z ofertą (w szczególności pełnomocnictwie/pełnomocnictwach;
4) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w związku z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy o zamówienie.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastosowanie ma RODO oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 t.j. z dnia 2019.09.19).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców
biorących udział w niniejszym postępowaniu, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor CKZiU w Sulechowie
ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, dane kontaktowe: tel. 68 457 56 61 e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
• z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: k.michalkiewicz@cksulechow.pl tel. 68 457 56 74;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA! skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia cd. znajduje się w Dziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA.26.7.2022.BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZiU
w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 4 oraz 5 do SWZ.
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w całym zakresie określonym w zał. nr 5 z wyłączeniem oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.
2. Inwestycja realizowana będzie w czynnym budynku i ważne jest aby wykonanie robót nie kolidowało z bieżącym funkcjonowanie szkoły.
3. Roboty budowlane mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, oraz w soboty w godzinach 7-18 po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym.
5. Roboty budowlane wykonywane na korytarzach i ciągach komunikacyjnych należy zakończyć do 30.11.2022 r.
6. Zamawiający informuje, że na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę zwoływane będą rady Budowy, które
odbywać się będą w siedzibie zamawiającego.
7. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy punkt poboru wody oraz prądu. Wykonawca na własny koszt i ryzyko założy opomiarowanie
(podliczniki). Należność za korzystanie
z mediów zostanie rozliczona w oparciu o zużycie i na podstawie tego Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę Vat. Pobór z innych miejsc
zagrożony jest karą , o której mowa we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji - waga 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%
= 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5
ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: (kompletna oferta)
1) Wypełniony Formularz oferty wg. załącznika nr 1 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych
dokumentów w ogólnopolskich
i bezpłatnych bazach danych z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez zamawiającego.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu określonego w ust. 2)
4) Dokumenty , o których mowa w ust. 2 oraz 3 określające zakres umocowania do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o zmówienie, o ilę ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie – zał. nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – współpartnerów ( np.konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie
to składa osobno każdy
z współpartnerów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi
być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Współpartnerzy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywać wszystkich współpartnerów.
3) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
4) Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich współpartnerów
a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego z współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortau bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.