eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych "Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 6 846 29 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84120083-fec8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pgm-polkowice.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze do komunikacji, składanie ofert)
https://josephine.proebiz.com/pl/ b) poczty elektronicznej (korespondencja oprócz Ofert).
e-mail: przetargi@pgm-polkowice.com.pl c) Platforma e-Zamówienia (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu) https://ezamowienia.gov.pl/pl/
d) strony internetowej prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców).
https://bip.pgm-polkowice.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej „RODO”) informujemy, że:1)admin. Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 jest Pani Marzena Kasperowicz kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub koresp. na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ. z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zam. publ. zg. z SWZ.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokum.postęp. w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy PZP oraz Rozp. Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r. w spr.instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związ. z udziałem w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyz. żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administrat. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeż. przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;d) prawo do wnies. skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzor.na niezgodne z RODO przetwarz. Pani/Pana danych osob.przez administratora. Organem właściwym dla przedmiot.skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy 8 /2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach, ul. Strefowa 11, 59-100 Polkowice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt IV SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.1) Oświadczenie w jaki sposób będzie zagospodarowania w/w osadów ściekowych, czy będzie to:
a) przetwarzanie (poza odzyskiem wyszczególnionym w art.96 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz.699 z póź. zmianami)
b) odzysk na zasadach określonych w art. 96 ust.1 pkt.1-3 ustawy o odpadach – ze wskazaniem na konkretny sposób odzysku odpadów:
• w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
• do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
• do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

2.2) W przypadku stosowania osadów w celach określonych w art. 96 ust.1 pkt.1-3, ustawy o odpadach wymagane jest przedłożenie:

a) dokumentu potwierdzającego prawo do władania gruntami spełniającymi wymagania w/w ustawy o odpadach o powierzchni niezbędnej do zagospodarowania wytwarzanych w ciągu trwania umowy osadów ściekowych (aktualny wypis z ewidencji gruntów) w jakiej dawce osady będą stosowane: należy również podać czy osady będą stosowane w dawce jednokrotnej na rok, czy w dawce skumulowanej raz na 2 lub raz na 3 lata.,

b) oświadczenie, że grunty na których będą stosowane osady ściekowe nie są objęte zakazami wymienionymi w art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach oraz spełniają wymagania § 2 ust.1 pkt. 4,5,6,7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257, z 2021r., poz.89)

c) oświadczenie, że na danych gruntach gdzie będą zastosowane osady z oczyszczalni ścieków w Polkowicach nie będą stosowane osady z innych oczyszczalni ścieków oraz że niezwłocznie po dowiezieniu osadów na wskazane grunty Wykonawca dokona we własnym zakresie zmieszania (np. przeorania) osadu z gruntem

d) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się, wykonać na własny koszt w imieniu Zamawiającego badania gruntów (1 próbka / 5 ha) na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu przed odbiorem osadów. Badania gruntów winny być wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257, z 2021r., poz.89). Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia.

e) dostarczania Zamawiającemu wypisu z ewidencji gruntów wraz z mapami ewidencji gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane.

f) dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiającego badań gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu (1 próbka / 5 ha). badania gruntów na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe winny być wykonane każdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania gruntów winny być wykonane metodami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz.257, z 2021r., poz.89). Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia.


2.3) W przypadku unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone w art. 96 ust.1 pkt.1-3 ustawy o odpadach Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ważnej decyzji - zezwolenia na dany sposób przetwarzania osadów ściekowych (odzysk lub unieszkodliwianie).

2.4) W przypadku przetwarzania (składowania, unieszkodliwiania lub odzysku) osadów ściekowych należy dostarczyć:

a) kopię ważnej decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) (unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku odpadów) –ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności

b) oświadczenia, że po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
(kod: 19 08 05) z oczyszczalni w Polkowicach będą one stosowane w sposób i w miejscu określonym w w/w decyzji

2.5) Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia oświadczenie lub poświadczenie
o posiadaniu wpisu do Bazy Danych Odpadowych uwzględniającego transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wraz z podaniem numeru rejestrowego.


3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu usług odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 zł
Zamawiający dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 4) niniejszej SWZ tzn. warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie wymaganą przez Zamawiającego ilość zamówień określoną w pkt 2 ppkt. 4) SWZ;
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegających na zasobach innych podmiotów oraz o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zawarte zostały w rozdziale XI i XII niniejszej SWZ.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także art. 108 ust. 1; w tym także oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej ustawy pzp. o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz zamówień wyk, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów określ., czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, lub oświadcz. wykon; 2)Ośw. w jaki sposób będzie zagospodarowania w/w osadów ściekowych, czy będzie to: a) przetwarzanie (poza odzyskiem wyszczeg. w art.96 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 14 .12. 2012r. o odpadach b)odzysk na zasadach określ. w art. 96 ust.1 pkt.1-3 ustawy o odpadach – ze wskazaniem na sposób odzysku odpadów:W przypadku stosowania osadów w celach określonych w art. 96 ust.1 pkt.1-3, ustawy o odpadach wymagane jest przedłożenie:a) dokum. potwierdzaj. prawo do władania gruntami spełniającymi wymagania w/w ustawy o odpadach o powierzchni niezbędnej do zagospodar. wytwarzanych w ciągu trwania umowy osadów ściekowych (aktualny wypis z ewidencji gruntów) w jakiej dawce osady będą stosowane: należy również podać czy osady będą stosowane w dawce jednokrotnej na rok, czy w dawce skumulowanej raz na 2 lub raz na 3 lata.,b) oświadcz, że grunty na których będą stosowane osady ściekowe nie są objęte zakazami wymien. w art. 96 ust. 12 ustawy z dn. 14.12.2012 o odpadach oraz spełniają wymag. § 2 ust.1 pkt. 4,5,6,7 Rozp. MŚ z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stos. komun. osadów ściekowych c)oświadczenie, że na danych gruntach gdzie będą zastosowane osady z oczyszczalni ścieków w P-cach nie będą stosowane osady z innych oczyszczalni ścieków oraz że niezwłocznie po dowiezieniu osadów na wskazane grunty Wykonawca dokona we własnym zakresie zmieszania (np. przeorania) osadu z gruntemd) oświadcz., że Wykonawca zobowiązuje się, wykonać na własny koszt w imieniu Zamawiającego badania gruntów (1 próbka / 5 ha) na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu przed odbiorem osadów. Badania gruntów winny być wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych . Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia. e) wypis z ewidencji gruntów wraz z mapami ewidencji gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem nr działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane.f) wyk.w imieniu Zamawiającego badań gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu (1 próbka / 5 ha). badania gruntów na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe winny być wykonane każdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania gruntów winny być wykon. metodami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozp. M Ś z dn. 6.02. 2015r. w spr. stos. kom. osadów ściek. Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia.5) W przyp. unieszk. (w tym składowania), lub odzysku ustabiliz. kom. osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone w art. 96 ust.1 pkt.1-3 ustawy o odpadach Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ważnej decyzji - zezwolenia na dany sposób przetwarzania osadów ściekowych (odzysk lub unieszkodliwianie).6) W przyp.przetwarzania (składowania, unieszkodliwiania lub odzysku) osadów ściekowych należy dostarczyć:a) kopię ważnej decyzji – zezw. na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów - ustabilizowanych kom. osadów ściekowych (kod: 19 08 05) (unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku odpadów) –ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności b) oświad., że po odebraniu ustabiliz. kom. osadów ściek. (kod: 19 08 05) z oczyszczalni w P-cach będą one stos. w sposób i w miejscu określ. w w/w decyzji 7) oświadcz lub poświadcz. o posiadaniu wpisu do BDO uwzgl. transport ustab. komun. osadów ściek. wraz z podaniem nr rej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w § 14 Wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Aplikacja internetowa JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.