eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwiOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sukiennicza

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ff3f88e-fec6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092106/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego pobierania krwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ff3f88e-fec6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj.:
- próbki dla każdej pozycji asortymentowej, z wyłączeniem pozycji 10,18 oraz 22 – po 1 sztuce.
Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 896 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbka winna być dostarczona na adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
Próbkę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu/kopercie, gwarantującym/-ej nienaruszenie do dnia otwarcia

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-35/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów z załącznika nr 3.
2. Określone w załączniku nr 3 ilości są wielkościami szacunkowymi, uzależnionymi od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
3. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 974).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- próbki dla każdej pozycji asortymentowej, z wyłączeniem pozycji 10,18 oraz 22 – po 1 sztuce.
Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 896 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- próbki dla każdej pozycji asortymentowej, z wyłączeniem pozycji 10,18 oraz 22 – po 1 sztuce.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiają-cy może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z ty-tułu wykonania części umowy.
2. Strony zgodnie uznają, iż przedmiot niniejszej umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że od-stąpienie od niniejszej umowy, niezależnie od treści ust. 1, może zostać dokonane zarówno
w odniesieniu do całości przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do niewykonanych jego części.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy wady przedmiotu umowy nie zostały usunięte
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
2) trzykrotne stwierdzenie takich okoliczności i poinformowania o nich na piśmie Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z jakiejkolwiek przyczyny w niej określonej należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wy
łącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony dopuszczają zmiany umowy po uprzedniej akceptacji (zgodzie) Zamawiającego w przy
padku:
a) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i potwierdzona stosownym dokumentem,
b) obniżenia cen jednostkowych towaru,
c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem umowy, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu
d) zmiany n-ru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego potrzebami,
f) zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w przypadku:
Gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości itp. (zmiany danych podmiotów zawierających umowę),
g) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
7. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej (za
wyjątkiem obniżenia ceny, zmiany stawki podatku VAT), i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiają
cego.
8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Po
wyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich
wprowadzenie.
9. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.