eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Zakup aparatury i sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup aparatury i sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531563611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Walerego Wróblewskiego 46

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-759

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@116szpital.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3774212-feb4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018636/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup aparatury i sprzetu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/116szpital

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/116szpital

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, mający siedzibę w Opolu (45-759) przy ul. Wróblewskiego 46.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@116szpital.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14. ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Aparat RTG ramię C – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2a do SWZ, stanowiącym opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
1. Cena (C) 60%
2. Termin gwarancji/rękojmi (G) 40%
OGÓŁEM: 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. Zasady oceny kryterium:
1) Kryterium Cena (C) zostanie obliczone wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = ------------------------------------------- x 100pkt x 60%
wartość oferty badanej

2) Kryterium Termin gwarancji/rękojmi (G) ocenione zostanie w następujący sposób:

Termin gwarancji/rękojmi
w miesiącach WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp). Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.
Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ terminu gwarancji/rękojmi spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów.
Termin gwarancji/rękojmi (G) – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.
5. Ocena końcowa oferty = C+G
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Aparat USG na Oddział Reumatologiczny – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2b do SWZ, stanowiącym opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
1. Cena (C) 60%
2. Termin gwarancji/rękojmi (G) 40%
OGÓŁEM: 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. Zasady oceny kryterium:
1) Kryterium Cena (C) zostanie obliczone wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = ------------------------------------------- x 100pkt x 60%
wartość oferty badanej

2) Kryterium Termin gwarancji/rękojmi (G) ocenione zostanie w następujący sposób:

Termin gwarancji/rękojmi
w miesiącach WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp). Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.
Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ terminu gwarancji/rękojmi spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów.
Termin gwarancji/rękojmi (G) – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.
5. Ocena końcowa oferty = C+G
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 Lampa BIOPTRON – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2c do SWZ, stanowiącym opis parametrów technicznych przedmiotu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
1. Cena (C) 60%
2. Termin gwarancji/rękojmi (G) 40%
OGÓŁEM: 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. Zasady oceny kryterium:
1) Kryterium Cena (C) zostanie obliczone wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = ------------------------------------------- x 100pkt x 60%
wartość oferty badanej

2) Kryterium Termin gwarancji/rękojmi (G) ocenione zostanie w następujący sposób:

Termin gwarancji/rękojmi
w miesiącach WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp). Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.
Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ terminu gwarancji/rękojmi spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów.
Termin gwarancji/rękojmi (G) – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.
5. Ocena końcowa oferty = C+G
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 Aparat do terapii uciskowej – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2d do SWZ, stanowiącym opis parametrów technicznych przedmiotu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
1. Cena (C) 60%
2. Termin gwarancji/rękojmi (G) 40%
OGÓŁEM: 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. Zasady oceny kryterium:
1) Kryterium Cena (C) zostanie obliczone wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = ------------------------------------------- x 100pkt x 60%
wartość oferty badanej

2) Kryterium Termin gwarancji/rękojmi (G) ocenione zostanie w następujący sposób:

Termin gwarancji/rękojmi
w miesiącach WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp). Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.
Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ terminu gwarancji/rękojmi spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów.
Termin gwarancji/rękojmi (G) – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.
5. Ocena końcowa oferty = C+G
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 Laser wysokoenergetyczny – 2 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2e do SWZ, stanowiącym opis parametrów technicznych przedmiotu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
1. Cena (C) 60%
2. Termin gwarancji/rękojmi (G) 40%
OGÓŁEM: 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. Zasady oceny kryterium:
1) Kryterium Cena (C) zostanie obliczone wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = ------------------------------------------- x 100pkt x 60%
wartość oferty badanej

2) Kryterium Termin gwarancji/rękojmi (G) ocenione zostanie w następujący sposób:

Termin gwarancji/rękojmi
w miesiącach WAGA KRYTERIUM
(1%=1 pkt)
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp). Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.
Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ terminu gwarancji/rękojmi spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów.
Termin gwarancji/rękojmi (G) – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu.
5. Ocena końcowa oferty = C+G
6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 125 podstawy wykluczenia;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy; Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 spełnianie warunków udziału

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełniania wymagań technicznych należy załączyć wypełniony odpowiednio załącznik nr 2a i/lub 2b i/lub 2c i/lub 2d i/lub 2e do SWZ, stanowiący opis parametrów technicznych oraz załączyć dokumentację techniczną producenta, instrukcje, katalogi lub foldery, potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem stron i zaznaczeniem na stronie potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków technicznych.
2) oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane w ofercie będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany asortyment, stosownie do klasy wyrobu, z uwzględnieniem zasad rejestracji wyrobów (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu oraz spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3) deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
4) certyfikat zgodności CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
5) w przypadku gdy przedmiot zamówienia lub element przedmiotu zamówienia nie podlega rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o braku istnienia obowiązku rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz ze wskazaniem której części zamówienia dotyczy oraz podstawy prawnej.
Wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) w celu potwierdzenia spełniania wymagań technicznych należy załączyć wypełniony odpowiednio załącznik nr 2a i/lub 2b i/lub 2c i/lub 2d i/lub 2e do SWZ, stanowiący opis parametrów technicznych oraz załączyć dokumentację techniczną producenta, instrukcje, katalogi lub foldery, potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem stron i zaznaczeniem na stronie potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków technicznych.
2) oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane w ofercie będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany asortyment, stosownie do klasy wyrobu, z uwzględnieniem zasad rejestracji wyrobów (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu oraz spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3) deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
4) certyfikat zgodności CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) przy uwzględnieniu regulacji przewidzianej w art. 138 oraz innych przepisów przejściowych do tej ustawy.
5) w przypadku gdy przedmiot zamówienia lub element przedmiotu zamówienia nie podlega rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o braku istnienia obowiązku rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz ze wskazaniem której części zamówienia dotyczy oraz podstawy prawnej.
Wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia, tj.:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
2) Opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio załączniki od nr 2a do nr 2e do SWZ
3) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale VI ust. 1 SWZ
4) Oświadczenia - załącznik nr 3 oraz nr 4 do SWZ
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli występuje)
7) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale XXI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła przez do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale XXI SWZ
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę oraz przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia, o których mowa w art. 60 oraz 121 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy określają przepisy art. 455 ustawy Pzp.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/116szpital

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.