eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Świadczenie usług ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowi MazowieckiejOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48297468931

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ostrowmaz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65de80e0-fec0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00157487/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi ochrony osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65de80e0-fec0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 .W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy e-Zamówienia.
2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki (jeden zawierający całość informacji oraz drugi – zawierający jedynie informacje jawne) i każdy z nich odpowiednio oznaczyć oraz podpisać. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby plik oznaczony jako niejawny zawierał wszelkie wymagane informacje, a oznakowany jako jawny nie zawierał informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa .
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
27.1.1 Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, ul.
B. Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
27.1.2 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt – e-mail: iod@ostrowmaz.sr.gov.pl;
27.1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji;
27.1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j ze zm..);
27.1.5 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
27.1.6 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
27.1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
27.1.8 każdy Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
27.1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 205658,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bezpośredniej, kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 2, na nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym nr 1333/8,1333/4,1333/5.
5.2 Ochrona będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz.U.2021.1995 t.j.).
5.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wchodzących w skład ochrony za wyjątkiem załóg patrolowo-interwencyjnych (ZPI)) przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wymiar etatu musi odzwierciedlać faktycznie wykonywany czas pracy. Szczegółowe wymagania zawarte są we wzorze umowy.
5.4 Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaplanowane
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, znane (opublikowane) przed
wszczęciem postępowania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952) powinny zostać uwzględnione przez
wykonawcę przy kalkulacji ceny za usługę, a ich wprowadzenie (wejście w życie) nie będzie
podstawą do waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego powodu w 2023 r.,
5.5 Szczegółowe warunki dotyczące opisu i wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
5.6 Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia: CPV 797100004 – Usługi ochroniarskie.
5.7 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu w posterunkach stałych (PS), Centrum Dyspozycyjnym (Centrum CD) oraz w zakresie kontroli i nadzoru.
5.8 Podwykonawcy.
5.8.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
5.8.2 W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku wskazania, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
5.8.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.8.4 Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
5.9 Zamawiający zastrzega, że jeżeli przez cały okres trwania umowy określona w umowie wartość wyliczona na podstawie:
- ilości godzin PS (6024 godzin),
- ilości godzin ochrony dodatkowej (150 godzin),
- rocznych kosztów administracyjnych, nadzoru i kontroli,
- rocznych kosztów załogi patrolowo-interwencyjnej
nie osiągnie kwoty/wartości wyliczonej przez Wykonawcę, wówczas nie będzie to skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy.
5.10 Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku
z wykonywaniem umowy lub usuwaniem jej wad.
5.11 Przekazanie Wykonawcy obiektów nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – pracownikowi wskazanemu przez Wykonawcę.
5.12 Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie figurowały w Krajowym Rejestrze Karnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
Kryterium oceny ofert Waga kryterium
-Cena 60%
-Czas reakcji grupy interwencyjnej 40%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w dwóch kryteriach.
Ad. 1) Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) w kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana w ofercie cena brutto
Liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 60% x 100
Cena brutto badanej oferty

Ad. 2) Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Czas reakcji grupy interwencyjnej”, tj. 40 pkt
otrzyma oferta oferująca czas reakcji grupy interwencyjnej do 5 minut, 30 pkt otrzyma oferta
oferująca czas reakcji grupy interwencyjnej do 10 minut, 20 pkt otrzyma oferta oferująca czas
reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut, 10 pkt oferta oferująca czas reakcji grupy interwencyjnej do 20 minut, zaś 0 pkt oferta oferująca czas reakcji grupy interwencyjnej powyżej 20 minut.
Czas reakcji – liczony jest od momentu powiadomienia całodobowego centrum monitoringu (na podstawie sygnału z systemów alarmowych w sądzie lub wezwania przez pracownika bezpośredniej ochrony fizycznej) .
Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany czas reakcji grupy interwencyjnej – 20 minut.
22.2 Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie
oferta z największą liczbą punktów (sumą punktów) przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej.
22.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
22.4.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności przyznaną ofertom Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
22.4.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
22.7 Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 22.4, na stronie prowadzonego
postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy patrolowo-interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
10.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
10.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
10.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
10.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
10.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy każde zamówienie, na czynnym/-ch obiekcie/-tach użyteczności publicznej, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony obiektów (osób i mienia) o wartości co najmniej 250 000 zł brutto rocznie każde zamówienie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z wykonawców musi spełniać ten warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
11.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy/-ów na podstawie art. 109 ustawy
Pzp.
11.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
11.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 nie jest podmiotowym środkiem dowodowym
i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
12.2 Zamawiający nie będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
12.3 Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.
12.4 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
12.4.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 12.1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.
12.4.2 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.
12.4.3 Aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
12.4.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
14.2 Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie
oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
14.3 Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.4 Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach
grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.5 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
14.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:
14.6.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
14.6.2 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.2.2, zostanie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi objęte zamówieniem, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane;
14.6.3 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.2.4, Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie.
14.7 W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.8 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
14.8.1 w pkt. 10.2.2 wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
14.8.2 w pkt. 10.2.4 wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
14.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12, przy czym podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 12.4.3. oraz 12.4.4 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 10.2, zaś pozostałe środki dowodowe oświadczenia i dokumenty składa każdy Wykonawca odrębnie.
14.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
14.11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 10 do SWZ.
25.2 Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w Załączniku nr 10 do SWZ.
25.3 Zmiany umowy, o których mowa w pkt 25.2, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.