eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego wraz chodnikami, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architekturyOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego wraz chodnikami, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architektury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 722 18 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego wraz chodnikami, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architektury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d05e422d-fe20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056920/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d05e422d-fe20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail:
zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania,
(o ile dotyczy)
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej
RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z chodnikami, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architektury przy Szkole Podstawowej w Płochocinie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: Projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
4.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
a) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej miasteczka ruchu drogowego wraz z chodnikami, infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architektury,
b) uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie dotyczyć),
c) budowę kompletnego miasteczka ruchu drogowego wraz z chodnikami , infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu i elementami małej architektury,
d) nadzór autorski.
4.2.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
– obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
– wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
– oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dalej w treści jako: ,,PFU’’ stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mające wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia.
4.3 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ,
na który składa się:
- Program funkcjonalno – użytkowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
- mapa
4.4 Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymogi:
1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679);
2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454);
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458);
4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);
5. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.).

4.5 Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem na którym odbędą się usługi/roboty budowlane - odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz dokonanie w razie konieczności odpowiednich uzupełniających pomiarów do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.5.1 Odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
W niniejszym postępowaniu powyższe nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty Wykonawcy, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.6 Zamawiający, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga aby przedmiot zamówienia jako zamówienie przeznaczone do użytku osób fizycznych spełniało wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wymagane jest zrealizowanie zamówienia w taki sposób, aby osoby fizyczne wymienione powyżej mogły korzystać z niego bez żadnych utrudnień i ograniczeń.
Szczegółowe wymagania określono w dokumentacji przetargowej, tj. załączniku Nr 1 do SWZ.

4.7 Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji to 36 miesięcy
Oceniany przez Zamawiającego max. okres gwarancji to 72 miesiące.

4.8 Zadanie zapisane jest w budżecie Gminy na 2023 r. w części „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” Dział: 900, Rozdział: 90095, paragraf 6050 pod nazwą – Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych
usług/robót budowlanych, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe
- Wartość usług/robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 25 % wartości zamówienia
podstawowego
- Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe usługi/roboty budowlane – będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 15, 25, 40) 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia)

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej*

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
- w kwocie min. 200.000,00 zł


4) zdolności technicznej lub zawodowej**

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał - min. 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie – np. dróg/ulic, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, placów o nawierzchni utwardzonej asfaltowej.

Zamawiający zastrzega, iż:
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia

b. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:


- min. 1 kierownika budowy (koordynatora) odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownika robót odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień do projektowania w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,


Dla osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane / uprawnienia do projektowania odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Na potrzeby realizacji zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez jedną osobę o ile posiada ona niezbędne, opisane powyżej, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez
Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie minimum 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie – np. dróg/ulic, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, placów o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty),

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 200.000,00 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy
złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie
min. 200.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. c) SWZ, wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

- min. 1 kierownika budowy (koordynatora) odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownika robót odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień do projektowania w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.
b) Dowód wpłacenia wadium: 6.000,00 zł. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.
c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu
udostępniającego zasoby.
( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1 Zamawiający ustala wadium w wysokości:
6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

17.2 Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

17.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: ”Wadium RZP.271.17.2023”

17.3.2 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

17.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

17.5 Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.

17.6 Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

17.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

17.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17.9 Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.

17.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. SWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających
ofertę wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.
5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.
6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:
1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla
danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne dni ). Warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające
bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
3. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
4. Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W razie wstrzymania realizacji zamówienia:
- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki
okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiającego.
– Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót
ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót.
7. Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie,
mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych
dowodów.
b) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
c) Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ( na jego wniosek ) ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572) ,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zasady i katalog przewidywanych zamian Zamawiający doprecyzował w zał. nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Okres gwarancji – waga kryterium - 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
- przedstawienie wizualizacji miasteczka ruchu drogowego wraz z koncepcją projektu do akceptacji Zamawiającego w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
- maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia przyjętego zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - do 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wizualizacji wraz z koncepcją projektu.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki
wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.