eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim".Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_golub_dobrzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ef8614b-d6e3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007594/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166399/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 228829,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nie powystawowego sprzętu - wolnego od obciążeń prawami osób trzecich:

1. do siedziby Zespołu Szkół nr 2, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń:
a) wyposażenie pracowni produkcji rolniczej:
- projektor multimedialny – 1 szt.
b) wyposażenie pracowni dla zawodu technik reklamy:
- profesjonalny monitor graficzny – 1 szt.
- komputer przenośny – 21 szt.
- mysz bezprzewodowa – 21 szt.
- ploter – 1 szt.
c) wyposażenie pracowni dla zawodu technik architektury krajobrazu:
- monitor interaktywny – 2 szt.
d) wyposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk- pracownia urządzeń techniki komputerowej:
- stacja robocza typ 1 – 15 szt.
- monitor – 15 szt.
e) Wyposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk-pracownia systemów i sieci komputerowych:
- stacja robocza typ 2 – 8 szt.
- monitor – 8 szt.
f) akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy i urządzenia peryferyjne do przeprowadzenia egzaminów:
- router – 8 szt.
- przełącznik zarządzalny – 8 szt.
- patch panel 24 porty – 6 szt.
- karty sieciowe LAN – 15 szt.
- dyski półprzewodnikowe – 50 szt.
- pamięci pendrive – 60 szt.
- pamięci RAM – 12 szt.

2. do siedziby Zespołu Szkół nr 3, ul. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń:
b) wyposażenie do Punktu Informacji Kariery:
- urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 1 szt.
b) wyposażenia pracowni monterskiej dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
- stacja robocza typ 1 – 1 szt.
- monitor – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – 1 szt.

3. do siedziby Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie:
a) wyposażenie do Punktu Informacji Kariery:
- komputer przenośny – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 1 szt.
- projektor multimedialny – 1 szt.
b) wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk
- czytnik kodów kreskowych – 2 szt.
- drukarka etykiet z wyposażeniem – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

33195100-4 - Monitory

38652120-7 - Projektory wideo

4.5.5.) Wartość części: 207121,95 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń drukujących:
1. Dostawa do siedziby Zespołu Szkół nr 2, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń:
a) wyposażenie pracowni dla zawodu technik reklamy:
- ploter – 1 szt.

2. Dostawa do siedziby Zespołu Szkół nr 3, ul. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń:
b) wyposażenie do Punktu Informacji Kariery:
- urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 1 szt.

b) wyposażenia pracowni monterskiej dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
- urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – 1 szt.

3. Dostawa do siedziby Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie:
a) wyposażenie do Punktu Informacji Kariery:
- urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 1 szt.
b) wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk
- drukarka etykiet z wyposażeniem – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232140-7 - Plotery

4.5.5.) Wartość części: 21707,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160134,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205287 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160134,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: iCOD.pl Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472161032

7.3.3) Ulica: Grażyńskiego 51

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160134,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26157,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33087 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26157,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: New Technology Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532335036

7.3.3) Ulica: Kościuszki 27

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-079

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26157,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.