eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Usługa tłumaczenia na język migowy wybranych treści w formie materiału filmowego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa tłumaczenia na język migowy wybranych treści w formie materiału filmowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.bojarska@ujd.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa tłumaczenia na język migowy wybranych treści w formie materiału filmowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-618efc7c-1481-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00238194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000772/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi tłumacza języka migowego, wideotłumacza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD" POWR.03.05.00-00-A037/19”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178677/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.74.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania tłumaczenia na język migowy wybranych treści, w formie materiału filmowego
2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79540000-1 usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD" POWR.03.05.00-00-A037/19”
4. Tłumaczenie będzie dotyczyć takich treści, jak: kluczowe informacje o uczelni, wybrane treści dotyczące działań biura ds. osób z niepełnosprawnościami i udzielanego wsparcia, wybrane treści związane z rekrutacją na studia, wybrane treści związane z możliwością prowadzenia badań naukowych i wyjazdami w ramach programu Erasmus, wybrane treści związane z realizacją studiów (np. procedury, praktyki studenckie, działalność kół naukowych, samorząd studencki);
5. Całość materiałów do tłumaczenia wynosi: 11 stron ustandaryzowanego tekstu (strona znormalizowana po 1800 znaków na stronie)
6. Tłumaczone treści będą nagrane na białym tle oraz w technologii bluescreen/ greenscreen.
7. Tłumaczone treści będą osadzone w tłumaczonych materiałach wideo.
8. Wykonawca przekaże materiał filmowy z tłumaczeniem do Zamawiającego w formie: pliki w formacie .avi, lub .mp4; nagrane na płycie/płytach CD/DVD bądź na pendrivie dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Uczelni.
9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
10. Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do tłumaczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3382,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6765,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3382,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIGAM „RKPK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9512387159

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Hauke – Bosaka 16 A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-540

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3382,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

okres realizacji 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do tłumaczenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.