eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 81 32 611; (91) 48-00-779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbb51781-c4b9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143056

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-240/8/TP2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pełen zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna (stanowiąca załącznik do SWZ) obejmująca branżę budowlaną, sanitarną oraz elektryczną i teletechniczną.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje remont pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze w Domu Studenckim nr 5 zlokalizowanym przy ul. Dunikowskiego 6 w Szczecinie (70-123) oraz innych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 5 wskazanych w dokumentacji technicznej.
4. Podczas wyceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość.
5. Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary, które służą wyłącznie pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, nie są zaś składane wraz z ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432210-9 - Wykładanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1928000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2373840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1928000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane FortisGryf spółka z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 858 18 55 930

7.3.3) Ulica: Steklno 37L

7.3.4) Miejscowość: Steklno

7.3.5) Kod pocztowy: 74-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1928000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi terminie maksymalnym do 27 października 2023 r. Nieprzekraczalny termin pośredni na wykonanie robót budowlanych na parterze Domu Studenckiego nr 5 - do 20 września 2023 roku.
Zakładane terminy przekazania placu budowy to:
1) I termin: 12 czerwca 2023 roku – przekazanie piwnicy;
2) II termin: 27 czerwca 2023 roku – przekazanie parteru.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.