eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 81 32 611; (91) 48-00-779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbb51781-c4b9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Zasady komunikacji elektronicznej zostały, z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowo opisane w specyfikacji warunków zamówienia;
2) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; oferta wraz z załącznikami złożona za pośrednictwem formularza wiadomości, albo na adres poczty elektronicznej zostanie odrzucona jako niezgodna z ustawą pzp;
3) korespondencja przekazana Zamawiającemu np. w formie papierowej, listownie, na pendrive lub innym nośniku danych, nie będzie brana pod uwagę;
4) adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
4. Udostępnienie danych osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, następuje w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym właściwym organom do załatwienia
konkretnej sprawy albo na podstawie art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu osiągnięcia powyższych celów przetwarzania w związku z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym instytucjom finansowym oraz bankom, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz pocztowo-kurierskie,
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W okresie późniejszy, w zakresie w jakim wymagane jest to przez inne przepisy ustawowe.
7. Biorąc pod uwagę poniższe zastrzeżenia wynikające z art. 78 ustawy pzp, w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
PUM może żądać wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 75)
- Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może jednak naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76)
- Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 19 ust. 3). Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na dokonanie identyfikacji.
8. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie danych oferenta jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/8/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pełen zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna (stanowiąca załącznik do SWZ) obejmująca branżę budowlaną, sanitarną oraz elektryczną i teletechniczną.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje remont pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze w Domu Studenckim nr 5 zlokalizowanym przy ul. Dunikowskiego 6 w Szczecinie (70-123) oraz innych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 5 wskazanych w dokumentacji technicznej.
4. Podczas wyceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość.
5. Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary, które służą wyłącznie pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, nie są zaś składane wraz z ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432210-9 - Wykładanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-12 do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja piwnicy i parteru w budynku DS 5 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Dunikowskiego 6”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pełen zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna (stanowiąca załącznik do SWZ) obejmująca branżę budowlaną, sanitarną oraz elektryczną i teletechniczną.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje remont pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze w Domu Studenckim nr 5 zlokalizowanym przy ul. Dunikowskiego 6 w Szczecinie (70-123) oraz innych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 5 wskazanych w dokumentacji technicznej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto).
Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub odbudowę budynku, w zakres której wchodziły co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: sanitarne oraz elektryczne i teletechniczne.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.
UWAGA:
1) Szczegółowe wytyczne dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawarte są w rodz. VIII niniejszej SWZ.
2) W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
3) Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj, to Zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli ta robota, odpowiadała będzie swoim zakresem i wartością oraz wymogom określonym w opisie warunku.
4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia (umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zobligowany jest do wskazania zakresu prac, które faktycznie wykonywał w danym zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac, zgodnie wymaganymi warunkami, które faktyczne wykonywał w danym zamówieniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować:
1) minimum jedną osobą Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2) minimum jedną osobą, wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wyżej wskazane uprawnienia budowlane winny być zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 t.j.).
Zamawiający dopuszcza łączenie wszystkich lub wybranych przez Wykonawcę funkcji (stanowisk) przez jedną osobę, tylko pod warunkiem spełniania łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych funkcji (stanowisk).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.

Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust 4 ustawy pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
Uwaga! ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz odpisem lub informacją z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, na potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile podmiot ten wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, Regon, nr KRS). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku oferty wspólnej ww. wykaz i dowody składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną.
UWAGA!
Należy pamiętać, że dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, mogą zostać przedstawione Zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu.
W wykazie robót Wykonawca poda takie roboty, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu, opisanemu przez Zamawiającego, ich rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których były one wykonywane. Jeśli w ramach wykazywanej inwestycji Wykonawca, oprócz robót, odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu, wykonywał jeszcze inne roboty, powinien w wykazie wpisać wartość tylko tych robót, które odpowiadają warunkowi udziału w postępowaniu, albo łączną wartość robót oraz wartość robót odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną.
W wykazie Wykonawca powinien jednoznacznie wpisać, jakimi uprawnieniami dysponuje wskazana osoba, nie zaś jedynie wpisać numer uprawnień, gdyż Zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ich zweryfikować.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV SWZ oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań - jeżeli są konieczne do wykazania równoważności. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV SWZ oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań - jeżeli są konieczne do wykazania równoważności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego;
2) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS);
4) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z Wykonawców, którzy wykazali doświadczenie do realizacji danego zamówienia, i/oraz kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału VI niniejszej swz. Oznacza to, że jeżeli w konsorcjum złożonym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wyłącznie jeden podmiot posiada doświadczenie, wymagane dokumentami zamówienia, to ten podmiot zobowiązany jest do wykonywania zakresu robót budowlanych, dla których te zdolności były wymagane. Pozostałe podmioty mogą wykonywać zamówienie, w zakresie w jakim Zamawiający nie stawia warunków w postępowaniu np. udostępnienie osób czy sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. Jeśli wszystkie podmioty chcą realizować zamówienie wspólnie, czyli wykonywać zakres robót budowlanych, dla których zdolności były wymagane (określone w warunku udziału w postępowaniu), to każdy z nich powinien posiadać wymagane doświadczenie, ponieważ bez doświadczenia nie mogą wykonywać zamówienia. Intencją ustawodawcy, w tym przepisie, było to by zamówienia nie wykonywały podmioty, który nie legitymują się wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie, okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy w sposób różniący się od wskazanego w umowie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji, z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę – rodzaj i zakres zmian wynika ze zmiany przepisów,
2) gdy podczas realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w umowie, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, a Wykonawca przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem – zmianie może ulec sposób wykonywania prac, termin ich wykonania, a także zmniejszeniu może ulec wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie uzasadnionym zmianą technologii,
3) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w umowie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia w trybie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny – zmianie może ulec sposób wykonywania prac, termin ich wykonania, a także wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie uzasadnionym obiektywnie występującymi okolicznościami,
4) w przypadku wystąpienia istotnych błędów projektowych – zmianie może ulec sposób wykonywania prac, termin ich wykonania, a także wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie uzasadnionym usunięciem błędów projektowych.
3. Nieistotne zmiany w projekcie inwestycji oraz wykonywanie na ich podstawie prac zamiennych w niezbędnym zakresie, bez zmiany wynagrodzenia, nie stanowią zmiany umowy. Wykonawca obowiązany jest wykonać takie roboty, po zawiadomieniu go o zmianach, w zakresie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.
4. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania poszczególnych robót może nastąpić w przypadku okoliczności związanych
z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
5. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
6. Z inicjatywą wprowadzenia zmian może wystąpić każda ze Stron. Zmiany wprowadzane są w formie aneksów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, ustawy Pzp, do wysokości 30% kwoty zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, podobnych robót budowlanych w zakresie całego przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba: powtórzenia takich samych robót budowlanych oraz zmiany zakresu lub ilości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Podstawą ustalenia okoliczności oraz warunków realizacji zamówienia podobnego będzie umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się 23 marca 2023 roku o godz. 10.00 przed wejściem głównym do Domu Studenckiego nr 5, ul. Dunikowskiego 5 w Szczecinie.
Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary, które służą wyłącznie pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, nie są zaś składane wraz z ofertą.
Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych w ramach modernizacji piwnicy i parteru w budynku Domu Studenckiego nr 5. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Szczegółowy sposób weryfikacji wymogu zatrudnienia uregulowany jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
Strony ustalają nieprzekraczalny termin pośredni na wykonanie robót budowlanych na parterze Domu Studenckiego nr 5 do 20 września 2023 roku.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz
2) art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, 3) a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII ust. 1 niniejszej SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów - informacji lub odpisów z rejestrów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.