eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem Część nr 2: Migracja danych Część nr 3: Aktualizacja systemu klasy RIS oraz integracja z systemem medycznym w ramach projektu Nowe e-usługi szansą rozwoju (..)Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem
Część nr 2: Migracja danych
Część nr 3: Aktualizacja systemu klasy RIS oraz integracja z systemem medycznym w ramach projektu Nowe e-usługi szansą rozwoju (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151536730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3606135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmach@matkadziecko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matkadziecko.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-205b5c94-dcd0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


podmiot leczniczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem
Część nr 2: Migracja danych
Część nr 3: Aktualizacja systemu klasy RIS oraz integracja z systemem medycznym w ramach projektu Nowe e-usługi szansą rozwoju (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-205b5c94-dcd0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067099/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Nabycie oprogramowania medycznego oraz sprzętu informatycznego i urządzeń wspomagających w ramach projektu "Nowe e-usługi szansą rozwoju WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Mlodzieżą z siedzibą w Cz-wie "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178884

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDZ.262.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem.
Zakup licencji oprogramowania dla modułów e-usług, dostawy oprogramowania towarzyszącego, adaptacje oraz prace wdrożeniowe, w tym:
1) Modernizacja i rozbudowa Systemu Medycznego do świadczenia e-usług obejmuje:
a) System medyczny;
b) Elektroniczna dokumentacja medyczna;
c) Integracja urządzeń diagnostycznych;
d) Integracja urządzeń diagnostycznych – moduł rozszerzony ;
e) Menadżer Eksportów;
f) Moduł Pracownia Diagnostyczna;
g) Moduł replikacji;
h) Sprawozdania roczne;
1) Teleporada ;
2) e-Archiwum ;
3) e-Rejestracja
4) Aplikacja mobilna Informacje Medyczne ;
5) e-Zwolnienie ;
6) e-Wyniki Laboratoryjne ;
7) e-Wyniki Diagnostyczne ;
8) Wdrożenie Systemu Medycznego i e-usług.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla części nr 1.

2) Dla wyspecyfikowanych modułów podano minimalne funkcjonalności.
3) Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.

4) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

5) W przypadku wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety oraz certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność.

6) Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktaży w postaci zdalnej asysty powdrożeniowej online przez pracowników Wykonawcy przez min. 2 dni dla wskazanego przez jednostkę personelu odpowiedzialnego za realizację określonych e-usług (nie więcej niż 30 osób). Zdalna asysta powdrożeniowa online oznacza, iż Wyznaczeni pracownicy Wykonawcy będą wspierać pracowników Zamawiającego przy bieżącej pracy Systemu. Dodatkowo przekazana zostanie instrukcja dla personelu udostępniona w formie elektronicznej dla każdej e-usługi.
Ilość dni zdalnej asysty powdrożeniowej online dla personelu stanowi kryterium oceny ofert.
7) Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktaży dla administratorów w postaci zdalnej asysty powdrożeniowej online przez pracowników Wykonawcy trwającej min. 2 dni.
Zdalna asysta powdrożeniowa oznacza, iż pracownik Wykonawcy przeprowadzi instruktaże online dla Administratorów ze wskazanego zakresu zarządzania e-usługami.
Ilość dni zdalnej asysty powdrożeniowej online dla administratorów stanowi kryterium oceny ofert.


8) Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Przedmiot zamówienia w zakresie modułu e-rejestracji będzie dostępny również dla osób niepełnosprawnych.

Przyjazny interfejs – możliwość dostosowania interfejsu do wymagań użytkownika tj. uruchomienie wersjia kontrastoweja, zwiększanie czcionki zapewnienie responsywności, umożliwienie przemieszania się przy pomocy samej klawiatury, wyświetlanie elementów z odpowiednimi etykietami lub atrybutami opisującymi jego znaczenie. Elementy interfejsu umożliwiają bezproblemową obsługę czytników ekranu. – ułatwienia dla osób niedowidzących oraz definiowania własnych stylów CSS co pozwoli na modyfikacje interfejsu zorientowanego na użytkownika (UX).

9) Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

10) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy – PPU (odpowiednio dla każdej części).

11) Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych

12) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 58097,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Część nr 2: Migracja danych:
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeniesienie kompletu danych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.
Migracja musi być przeprowadzona w dwóch etapach:
• migracja testowa;
• migracja produkcyjna w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Zakres migrowanych danych:
1. Struktura organizacyjna przychodni.
2. Personel przychodni.
3. Dane osobowe pacjentów.
4. Słownik jednostek kierujących.
5. Słownik personelu kierującego.
6. Skierowania (dla wizyt z trybem przyjęcie „ze skierowaniem”).
7. Kolejki oczekujących – wszyscy pacjenci oczekujący oraz wykreśleni od 01.01.2023.
8. Dane dotyczące zrealizowanych wizyt w zakresie AOS / PSYCH / REH / Pracowni wraz z rozpoznaniami ICD 10 oraz wykonanymi procedurami ICD 9.
9. Opis Badań fizykalnych i wywiadu medycznego w przypadku dokumentacji utworzonej poprzez moduł „Gabinet”
10. Wyniki badań laboratoryjnych.
11. Wyniki badań diagnostycznych.
12. Szablony tekstów standardowych utworzonych indywidualnie, używanych w ramach każdej osoby personelu. (szablony wywiadów lekarskich)
13. Stale podawane leki
14. Zlecenia- usługi badań laboratoryjnych
15. Terminarze - grafiki pracy lekarzy i zasobów (uwzględniane są przyszłe (zaplanowane) świadczenia)
16. Historie wystawionych recept i skierowań
17. Dane rozliczeniowe.

Gwarancja i serwis:
Wykonawca zapewnieni min. 6 miesięcy gwarancji oraz wsparcia powdrożeniowego na wykonaną usługę migracji (stanowi kryterium oceny ofert).
W ramach udzielonej gwarancji i wsparcia powdrożeniowego Wykonawca na swój koszt dokona diagnozy i identyfikacji źródła problemu oraz zapewni naprawę wszystkich zgłoszonych usterek lub objawów nieprawidłowego działania systemu. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do rozwiązania zgłoszonego problemu w terminie do max. 4 godzin w dni robocze od zgłoszenia.
Czas reakcji będzie liczony od chwili zgłoszenia problemu przez Zamawiającego drogą telefoniczną na lub mailową wskazane w umowie.

Zamawiający wymaga min. 2 dni fizycznej asysty powdrożeniowej w siedzibie Zamawiającego (stanowi kryterium oceny ofert).
Asysta fizyczna oznacza, że wyznaczeni pracownicy Wykonawcy (min. 2) będą wspierać pracowników Zamawiającego przy bieżącej pracy Systemu.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla części nr 2.

2) Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

4) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy – PPU (odpowiednio dla każdej części).

5) Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych

6) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72311100-9 - Usługi konwersji danych

4.5.5.) Wartość części: 71250,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Część nr 3: Aktualizacja systemu klasy RIS oraz integracja z systemem medycznym:
1) Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja systemu klasy RIS oraz integracja z systemem medycznym.

2) Gwarancja i serwis:
Zamawiający wymaga min. 12 miesięcznej gwarancji oraz serwisu liczone od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu bezusterkowego odbioru systemu. Ilość miesięcy gwarancji i serwisu stanowi kryterium oceny ofert.
Gwarancja i serwis min. 12 miesięcy, w ramach których Wykonawca, zapewnia sprawność systemu, w tym:
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) wsparcie użytkowników przy usuwaniu problemów z funkcjonowaniem systemu,
c) dostarczenie i zainstalowanie nowych wersji dokumentacji i oprogramowania o ile są niezbędne do prawidłowej pracy systemu,
d) monitoring działania elementów systemu pod kątem wykorzystania zasobów i dostępności usług oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem i stabilnością,
e) modyfikacje na wniosek Zamawiającego związane z jego potrzebami bądź wymaganiami prawnymi,
f) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności systemu, w przypadku napraw gwarancyjnych,
g) łączna niesprawność systemu (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,
przy czym niesprawność to taki stan systemu, który uniemożliwia wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,
h) czas reakcji serwisu rozumiany jest jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii mailem (dotyczy dni roboczych).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla części nr 3.

3) Dla wyspecyfikowanych funkcjonalności podane parametry są wartościami minimalnymi, oprogramowanie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oprogramowanie powinno spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinno spełniać w/w oprogramowanie przed dopuszczeniem go do użytkowania.

4) Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.

5) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

6) W przypadku wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety oraz certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność.

8) Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

8) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy – PPU (odpowiednio dla każdej części).

9) Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych

10) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

4.5.5.) Wartość części: 73400,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”
Do upływu terminu składania, tj. do dnia 28.04.2023 r. do godziny 10:00,00 - nie złożono żadnej oferty w powyższym postępowaniu, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie prawnej wskazanej powyżej.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”
Do upływu terminu składania, tj. do dnia 28.04.2023 r. do godziny 10:00,00 - nie złożono żadnej oferty w powyższym postępowaniu, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie prawnej wskazanej powyżej.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82365,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82365,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82365,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pixel Technology Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7271010965

7.3.3) Ulica: ul. Piękna 1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-558

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82365,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.