eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIEOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski w SZczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000280459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71-601

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@teatrpolski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://teatrpolski.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3abebff-f4e0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00157807/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221317

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 36000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących dla Teatru Polskiego w Szczecinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 42960000-3 - System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku błędu technicznego na Platformie Zakupowej nie został zmieniony pierwotny termin składania ofert , który przewidywał możliwość składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Teatru Polskiego w Szczecinie” do dnia 25 maja 2023 r. Zamawiający zgłosił błąd techniczny do operatora Platformy Zakupowej. Niestety do dnia 29 maja 2023 r. nie został usunięty błąd techniczny, co skutkowało, iż pozostali Wykonawcy nie mieli możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Ponadto w okresie 0d 25 maja do 29 maja2023 r. Wykonawcy wystąpili o wyjaśnienie treści SWZ , co skutkowało wprowadzeniem zmian w OPZ, tym samym Wykonawcy , którzy złożyli oferty przed 25 maja 2023 r. nie mieli możliwości ich zmodyfikowania i dostosowania do nowego OPZ.
Powyższe czynności oznaczają, że nastąpiła okoliczność powodująca, iż dalsze prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione a także niemożliwe ze względu na fakt, iż porównanie ofert złożonych ofert do dnia 25 maja 2023 r. a późniejszych ( przy przyjęciu, że została usunięta usterka techniczna) nie wypełniałoby przesłanki uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przejrzystości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający powinien jasno z góry określić i podać do publicznej wiadomości warunki dotyczące udziału w przetargu. Wykonawca musi mieć bowiem możliwość zapoznania się z obowiązkami, jakie na nim ciążą. Dzięki temu ma pewność, że takie same wymogi dotyczą wszystkich konkurentów (por. wyrok z 9 lutego 2006 r., La Cascina i in., C 226/04 i C 228/04, EU:C:2006:94, pkt 32).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.