eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urszulin › Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w WereszczynieOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Urszulin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 35

1.5.2.) Miejscowość: Urszulin

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-234

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urszulin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://urszulin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d3f3b6a-e716-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Stworzenie Ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200094/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.11.2022.EM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Opis inwestycji:
Przebudowa, nadbudowa, zagospodarowanie i wyposażenie obiektu po byłej
szkole na Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej wraz z miejscami noclegowymi. Projekt pozwoli na organizację warsztatów, szkoleń, edukację przyrodniczo-kulturalną. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie 5 miejsc pracy. Projekt przyczyni się do rozwoju sektora społecznego ze względu na powierzenie ośrod-ka Spółdzielni Socjalnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie Ośrodka. Projekt
wprowadzi nowe usługi na terenie gminy i wzmocni potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urszulin.
4.3. Zakres robót obejmuje między innymi:
- właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy,
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- przygotowanie protokołu spisania liczników mediów przed rozpoczęciem ich poboru i zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego,
- wykonanie nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- skucie starych tynków i położenie nowych cem.-wap.,
- położenie nowej malatury uzgodnionej z Zamawiającym,
- wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych,
- oddzielenie konstrukcji dachu od powierzchni użytkowej płytami G-K o odporności ogniowej co najmniej EI30,
- przygotowanie elewacji obiektu do prowadzenia prac związanych z robotami termomodernizacyjnymi,
- naprawa/odtworzenie istniejącej hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych oraz wykonanie nowej,
- wykonanie robót termoizolacyjnych,
- wykonanie tynku silikonowego na ścianach budynku zgodnie z rysunkami elewacji (kolor do akceptacji Zamawiającego),
- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach budynku zgodnie z rysunkami elewacji (kolor do akceptacji Zamawiającego),
- demontaż i montaż nowych zwodów instalacji odgromowej (w osłonach pod termoizolacją z rewizjami),
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego,
UWAGA: W przypadku rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub materiałów zawierających azbest Wykonawca musi dysponować dokumentem poświadczającym odbiór takiego materiału, wraz z obmiarem, przez uprawnioną do tego firmę i przedstawi go Zamawiającemu.
- uzupełnienie i impregnacja elementów więźby dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący w kolorze wybranym przez Zamawiającego,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie rur spustowych,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu w tym oświetlenie elewacyjnego,
- udrożnienie istniejących kominów wentylacyjnych i ich konserwacja,
- wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej uwzględniająca „ciepły montaż” w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego wraz z obrobieniem glifów i ich malowaniem,
- wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie sztukaterii na zewnątrz obiektu zgodnie z rysunkami elewacji,
- montaż pochwytów w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie przejść p.poż. pomiędzy strefami pożarowymi zgodnie z przepisami prawa,
- wykonanie hydrantów wewnętrznych,
- wykonanie instalacji wentylacji wraz wentylatorami i centralą wentylacyjną,
- zakup i instalacja pieca pelletowego zgodnie z dokumentacją projektową przystosowanego do spalania każdej klasy pelletu,
- zasypanie istniejącej studni zgodnie z rysunkiem PZT,
- konserwacja i remont istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe. W przypadku uszkodzeń zbiornika przewyższających wartość wymiany - wymiana na nowy,
- usunięcie zbędnej zieleni niskiej i wysokiej zgodnie z rysunkiem PZT,
- wykonanie utwardzeń terenu wraz z miejscami parkingowymi oraz opaski dookoła budynku,
- oznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej,
- wykonanie robót ziemnych,
- plantowanie terenu w obszarze inwestycji,
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót budowlanych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególność wszelakiej dokumentacji, związanej z bezpieczeństwem pożarowym, niezbędnej do odebrania budynku przez organ Państwowej Straży Pożarnej oraz aktywne uczestniczenie aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- prace pielęgnacyjne w tym uprzątniecie placu budowy,
- wyposażenie obiektu zgodnie z dołączonym zestawieniem,
- po zakończeniu prac zewnętrznych obsianie mieszanką traw terenów dotkniętych budową na przedmiotowej działce inwestycyjnej.

UWAGA: Zamawiający informuje, że budowa terenów rekreacyjnych (strefy dla dzieci, strefa dla seniora, plac zabaw), budowa zadaszenia z grillem, oraz nasadzenia zieleni poza wysianiem mieszanki traw są poza zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający informuje, że:
- roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
- należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu, w szczególności pod względem p.poż. (zachowywanie integralności zastosowanych systemów),
- zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia,
Wykonawca ustali kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa w tym:
− projekt zagospodarowania terenu,
− projekt techniczny branży budowlanej (architektura i konstrukcja)
− projekt techniczny branży sanitarnej,
− projekt techniczny branży elektrycznej
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) przedmiary robót,
W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny
z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta,
w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac
z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.