eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓWOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 798 20 88

1.5.8.) Numer faksu: 25 797 10 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kppsp.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kppsplukow.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b218adf-ce02-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00165168/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 MODERNIZACJA STANOWISKA KIEROWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DO NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKU KP PSP ŁUKÓW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165025

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PKT.2370.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 239977,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji stanowiska kierowania wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności w budynku KP PSP Łuków.
2. Lokalizacja inwestycji: Łuków, ul. Partyzantów 6.
3. W ramach przedmiotowego zamówienia należy w szczególności:
a) dokonać rozbiórki i demontażu istniejącego wykończenia pomieszczeń, instalacji, zabudowy oraz wyposażenia;
b) wykonać nowe ścianki działowe;
c) wykonać instalacje wodne, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania;
d) wykonać instalacje elektryczne;
e) wykonać roboty wykończeniowe pomieszczeń polegające w szczególności na położeniu nowych posadzek, okładzin ściennych oraz pomalowaniu ścian i sufitów;
f) dostarczyć sprzęt i wyposażenie określone w DTiP.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w DTiP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

44411000-4 - Wyroby sanitarne

44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

44221200-7 - Drzwi

44163000-0 - Rury i osprzęt

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

42122000-0 - Pompy

44115710-9 - Daszki

39190000-0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne

44112310-4 - Ścianki działowe

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 460000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 481201,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 460000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo- Handlowa Jerzy Gajownik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251038091

7.3.3) Ulica: ul. Prosta 3

7.3.4) Miejscowość: Krzywda

7.3.5) Kod pocztowy: 21-470

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 460000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.