eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchożebry › Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadamiOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchożebry

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandry Ogińskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Suchożebry

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-125

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 256314515

1.5.8.) Numer faksu: 256314515

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suchozebry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5034f0fa-fe0d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028208/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy (okres od 01-07-2022 r. I do 30-06-2023r.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5034f0fa-fe0d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym przesyłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z
Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
4)W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać
ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5)Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
6) Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel. (25) 631 45 07.
2.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana
Książka , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP” , związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak
możliwości udzielenia zamówienie publicznego. W szczególności niepodanie stosownych danych osobowych może skutkować
odrzuceniem oferty wykonawcy.
Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w pkt. XXX. Postanowienia końcowe SWZ. Prosimy o zapoznanie
się z jej treścią.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIK.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami.

Termin realizacji od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
2.1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;
2.2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.);
2.3. Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2022.699 t.j.);
2.4. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
2.5. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
3. Prognozowana roczna szacunkowa ilość odpadów:
3.1. Odpady zmieszane [kod odpadu 20 03 01] – 314 Mg,
3.2. Odpady zbierane w sposób selektywny:
a) szkło[kod 15 01 07] - 98 Mg
b) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe [kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05] – 105 Mg
c) papier i tektura [kod 15 01 01; 20 01 01] – 27 Mg
d) odpady ulegające biodegradacji [kod 20 02 01] – 136 Mg
e) odpady wielkogabarytowe [kod 20 03 07] – 30 Mg
f) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne [kod 20 01 36] – 20 Mg

Przedstawione wielkości obrazują jedynie szacunkową ilość odpadów. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zagospodarować faktyczną i rzeczywistą ilość odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.
835).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
-Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U.2022.699 t.j.),

-Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem posiadania statusu instalacji komunalnej jest wpis na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.).


c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł (Pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie ograniczoną liczbą zdarzeń, ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania za jedno zdarzenie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Z Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał (bądź wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej usługę polegająca na:
a) usługę przesortowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 200 Mg/rok,
b) usługę zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 350 Mg/rok;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym właściwym do wykonania zamówienia, tj. wykażą prawo do dysponowania:
a) instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP),
b) instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji wraz z odpowiednim zapleczem do kompostowania w pryzmach, sterownią i przepompownią ścieków,
c) instalację składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.
d) instalacją lub (i) urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
ww
yznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do SWZ, stanowiące
dowód potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców „Oświadczenie”, o którym mowa w pkt. 1)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w „Oświadczeniu”, o którym mowa w pkt. 1).
4) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. wraz z
ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo,
3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o
których mowa w ppkt 1),
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy,
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka
korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym
załącznik do SWZ.
4. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy ze wskazaniem okoliczności
uzasadniających wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.