eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zakup i dostawa wyposażenia dla MOKTiS w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury"Ogłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia dla MOKTiS w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012766075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 4

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moktis.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura, Turystyka i Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia dla MOKTiS w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9edccb0-fb97-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup wyposażenia: elementy wyposażenia cyfrowego (sal multimedialnych/sal AR; do realizacji streamingów on-line, realizacji telewizyjnych itp.; studiów nagrań)

1) Interface audio, 1 szt.
- Złącze komputerowe zgodne z USB-C ™
- 18 jednoczesnych wejść, w tym min. dwa combo mic iprzełączane wejścia liniowe / instrumentalne oraz sześć wejść mikrofonowych / liniowych, wszystkie z przed wzmacniaczami mikrofonowymi zasilaniem phantom + 48V.
- 8 wejść cyfrowych optycznych we / wy ADAT (cztery kanały przy 96 kHz) i stereo we / wy S / PDIF.
- Wyjścia główne L / R oraz osiem wyjść liniowych sprzężonych prądem stałym, które mogą wysyłać napięcia sterujące.
- Dwa wyjścia słuchawkowe.
- Wbudowany interfejs MIDI umożliwia podłączenie klawiatury, modułu dźwiękowego lub powierzchni sterującej.

2) Rejestrator cyfrowy, 1 szt.
- wymienne kapsuły mikrofonowe
- Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach
- Cztery wejścia mikrofonowe/liniowe ze złączami combo XLR/TRS
- Pokrętła regulacji wzmocnienia sygnału i przełączniki -20 dB dla każdego wejścia
- dołączona do zestawu kapsuła XYH-6 X/Y zapewniadodatkowysygnałwejściowypoprzezgniazdomikrofonowe/liniowe minijack ⅛”
- zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48V
- duży, kolorowy wyświetlacz LCD ustawiony pod kątem
- nagrywanie bezpośrednio na kartach SD, SDHC i SDXC o pojemności do 128GB
- nagrywanie dźwięku do 96 kHz/24 bitów w formacie WAV (zgodnym ze standardem BWF) lub różnych wariantach formatu MP3
- funkcje nagrywania automatycznego, wstępnego i rezerwowego pozwalające zawsze uchwycić idealne ujęcie
- wbudowane efekty, w tym filtr górno przepustowy, kompresor i ogranicznik sygnału
- wielokanałowy i stereofoniczny interfejs audio USB dla komputerów PC i Mac oraz iPada
- zasilanie standardowymi bateriami alkalicznymi AA lub akumulatorkami NiMH
- praca ciągła przez co najmniej 20 godzin.

3) Studyjne słuchawki dynamiczne, otwarte, szt. 2
- pasmo przenoszenia: 5Hz – 35kHz.
- nominalny SPL: 96dB.
- oporność: 80 ohm.
- maksymalna moc wejściowa: 100 mW.
- wtyczka: pozłacany TRS 6,3 mm, stereo
- przewód: z miedzi beztlenowej (OFC)

4) Studyjne słuchawki dynamiczne, zamknięte, szt. 2.
- pasmo przenoszenia: 5Hz – 35kHz.
- nominalny SPL: 96dB.
- oporność: 80 ohm.
- maksymalna moc wejściowa: 100 mW.
- wtyczka: pozłacany TRS 6,3 mm, stereo
- przewód: z miedzi beztlenowej (OFC)

5) mikrofon, szt. 1.
- przeznaczenie: do bębna taktowego.
- impedancja wyjściowa: 150 Ohm.
- pasmo przenoszenia 20-10 000 Hz.
- złącze XLR-3.
- przetwornik mikrofonowy dynamiczny.
- czułość 0,6 mV
- maksymalny SPL: 174 dB
- charakterystyka: superkardioidalna.

6) Miniaturowy mikrofon do perkusji, szt. 3.
- przeznaczenie: do tomów.
- impedancja wyjściowa: 179 Ohm.
- pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz.
- złącze XLR-3.
- przetwornik mikrofonowy; pojemnościowy.
- czułość 4 mV
- maksymalny SPL: 174 dB
- charakterystyka kardioidalna.
- zasilanie: 11-52VDC

7) mikrofon instrumentalny, szt. 6.
- przeznaczenie: instrumenty.
- impedancja wyjściowa: 310 Ohm.
- pasmo przenoszenia 40-15 000 Hz.
- złącze XLR-3.
- przetwornik mikrofonowy dynamiczny.
- czułość 1,6 mV
- charakterystyka kardioidalna.

8) Mikrofon wokalowy, szt. 2.
- przeznaczenie: wokal.
- impedancja wyjściowa: 310 Ohm.
- pasmo przenoszenia 50-15 000 Hz.
- złącze XLR-3.
- przetwornik mikrofonowy dynamiczny.
- czułość 1,85 mV
- charakterystyka kardioidalna.

9) mikrofon pojemnościowy, szt. 2.
- przeznaczenie: do chórów, instrumentów
- zasilanie:11-52 V.
- tłumienie 0, -10, dB.
- impedancja 85 Ω.
- pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz.
- złącze XLR-3.
- przetwornik mikrofonowy wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy.
- czułość 5.6 mV/Pa.
- poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 136, 146 (-10dB).
- charakterystyka: kardioidalna.

10) Cyfrowy system bezprzewodowy, 4 szt.
System:
- transparentny 24-bitowy dźwięk cyfrowy
- zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz (bez mikrofonu)
- zakres dynamiki 120 dB
- cyfrowy, predykcyjny system różnicowy anten
- zasięg działania 100 m (300 stóp)
- pasmo strojenia 44 MHz
- 32 równocześnie pracujące kanały na pasmo częstotliwości
- do 12 kompatybilnych systemów na kanał TV 8 MHz; (10 systemów na kanał TV 6 MHz)
- łatwe parowanie nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację w podczerwieni
Nadajnik:
- do 8 godzin pracy na 2 bateriach AA.
- metalowa konstrukcja


11) Dystrybutor antenowy do 4+1 odbiorników, 1 szt.
- Rozdzielacz dla 4 systemów bezprzewodowych
- Wyjście THRU do kolejnego splitera
- Możliwość zasilania odbiorników
- Zestaw do zamontowania anten z przodu urządzenia
- Zestaw do montażu w racku
- Zewnętrzny zasilacz
- Kable antenowe do połączenia z odbiornikami
- Zakres 470 - 960 MHz

12) Mikrofon wielkomembranowy wokalowy, 4 szt.
- charakterystyka kierunkowa: dookólna, kardioidalna, ósemkowa. .
- tłumik -10dB i filtr górnoprzepustowy 80 Hz,
- pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz,
- SPL: 0,5% THD przy 125 dB (bez tłumika), 132 dB,
- membrana: mylarna napylana złotem o grubości 6 mikronów,
- szum: -117 dB,
- kolor: czarny

13) Kabina wokalowa, szt. 2
- ultrakompaktowy profesjonalny filtr refleksyjny wokalny,
- tłumienie dźwięku dzięki dwóm ściankom chłonnym z rzeźbionymi powierzchniami pochłaniającymi dźwięk, wspartymi pianką akustyczną o dużej gęstości
- dwie składane ściany chłonne do niestandardowego kształtowania przestrzeni wokół mikrofonu, zapewniające skupione precyzyjne nagrywanie w dowolnym środowisku
- amortyzujące złącze zintegrowane z adapterem przystosowanym do praktycznie wszystkich preferencji mikrofonu
- kompaktowa i lekka obudowa do zastosowań mobilnych, w ruchu
- metalowa konstrukcja i składana struktura zapewniająca wygodne opcje przechowywania
Specyfikacja:
- Profesjonalna pianka akustyczna o dużej gęstości
- 2 zakrzywione metalowe panele
- Waga: 1,8 kg

14) klawiatura sterująca, 1 szt.
- 49 czułych na siłe nacisku klawiszy
- ekran 16×2 symboli 16 podświetlanych, czułych na siłę nacisku padów RGB
- pitch bend i Mod wheel
- 8 enkoderów
- 5 pinowewyjście DIN MIDI Out
- przyciski Arp/scale/fixed chord
- przyciski Octaveup/down
- przyciski Play/stop/record/loop
- przyciski nawigacyjne
- przyciski Capture MIDI/quantise/click/undo
- przyciski Stop/solo/mute
- przycisk odpalania scen
- przyciski Device select/device lock
- gniazdo USB B
- gniazdo pedału Sustain 1/4” jack
- zabezpieczenie Kensington
- zasilane przez USB

(...)

4.2.6.) Główny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup wyposażenia: sprzęt do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowy).

1) mikrofon shotgun + tyczka + obudowa + futro, 1 szt.
2) spersonalizowany case na urządzenia video - kamery, mikroporty, mikser, szt.
3) Skrzynia transportowa ze zintegrowanym biurkiem, 1 szt.
- 4 szuflady, w tym 1 do zawieszania teczek (z czarną filcową okładką)
- Składana górna pokrywa ze segregatorem, torbą na telefon komórkowy i uchwytem nadługopis
- Zdejmowana przednia pokrywa ze składaną nogą stołu
- Wysokiej jakości wykonanie z wielowarstwowej sklejki 9 mm klejonej, laminowanej naczarno
- Aluminiowe ramy profilowe (30 mm) z zaokrąglonymi krawędziami
- Chromowane rogi, uchwyty i zamki
- Trójnożne, duże narożniki stalowej kuli
- 18-milimetrowa deska na koła z 4 kółkami, w tym 2 z hamulcami
- 4 zamykane zamki motylkowe
- 4 uchwyty na zawiasach do przenoszenia
4) Statyw mikrofonowy biurkowy, 4 szt.

5) Przewód mikrofonowy - 5m, 10 szt.

6) Kamera 4k 2 szt
-podwójne ISO,
-mocowanie 4/3 MFT,
-możliwość zapisu w formacie Apple ProRes,
- dotykowy monitor minimum 4,5",
- możliwość nagrywania przez złącze USB-C,
-w zestawie: profesjonalne oprogramowanie umożliwiające korekcję kolorów i post produkcję.

7) Konwerter sygnału HDMI do SDI z zasilaczem 2 szt
- minimum dwa wejścia wideo 3G SDI,
- minimum jedno wejście HDMI typu A,
- funkcja automatycznego wykrywania SD,
- możliwość zasilania/konfiguracji/aktualizacji za pomocą wejścia USB-C.

8) Konwerter sygnału 3G SDI do HDMI z zasilaczem 2 szt
- minimum dwa wyjścia SDI,
- minimum jedno wyjście HDMI typu A,
- funkcja automatycznego wykrywania SD,
- możliwość zasilania/konfiguracji/aktualizacji za pomocą wejścia USB-C.

9) Obiektyw zmiennogniskowy, 1 szt
- zakres ogniskowych: 12-40mm,
- mocowanie obiektywu pasujące do oferowanej kamery,
- siedmiolistna kołowa przysłona,
- konstrukcja optyczna wykonana z co najmniej 14 soczewek,
- stałą jasność F/2.8,
- szczelna obudowa odporna na kurz,
- obiektyw musi posiadać sprzęgło manualnego ostrzenia, zapewniające szybkie przejście z AF do MF,
- dostarczony w zestawie z osłoną przeciwsłoneczną.

10) Obiektyw zmiennogniskowy, 1 szt
- zakres ogniskowych 40-150mm,
- mocowanie obiektywu pasujące do oferowanej kamery.
- stała przysłona F/2.8 w całym zakresie ogniskowych,
- obiektyw powinien posiadać obudowę odporną na kurz.

11) Mikser, minimum 4 wejścia HDMItypu A, 1 szt
- 2kanałowe wbudowane audio,
- próbkowanie video: 4:2:2,
- standardy wideo dla transmisji 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
- precyzja kolorów 10-bitowa,
- możliwość nagrywania za pomocą portu USB-C bezpośrednio na zewnętrzny nośnik danych,
- wbudowany panel sterowania, z funkcją sterowania kamerą, - mikser umożliwia podgląd wszystkich kanałów,
- mikser powinien posiadać również funkcję sterowania w wersji desktopowej.

12) Przenośny rejestrator i odtwarzacz, 1 szt
- możliwość rejestrowania w ProRes na kartach SD,
- wbudowany ekran LCD,
- możliwość zasilania POE,
- 1 x wejście SDI,
- 1x wyjście HDMI,
- możliwość obsługi plików 720p i 1080p,
- możliwość wysyłania plików przez FTP.

13) Przewód SDI na bębnie o długości 50m, wraz ze złączami typu BNC, 75 Ohm. 1 szt


14) Zestaw statyw video z głowicą, 2 szt
- waga nie większa 6kg,
- maksymalny uźwig minimum 13kg,
- maksymalna wysokość minimum 165 cm,
- minimalna wysokość maks. 75 cm,
- środek ciężkości 55mm,
- wykonany z aluminium,
- przechył Przód-Tył -70° / +90°.

15) Karta do oferowanej kamery, 2 szt
- certyfikowana kartasdprzez producenta,
- prędkość zapisu minimum 280 mb/s,
- pojemność minimum 60 GB.

16) Statyw oświetleniowy, 2 szt.
- 4 sekcyjny, maksymalny udźwig nie mniejszy niż 10kg,
- statyw powinien posiadać odwracalny trzpień z gwintami 3/8" i 1/4, wysokość maksymalna nie mniejsza niż 270cm,
- waga nie większa niż 2,5kg

17) Lampa studyjna, 2 szt
- moc 200W,
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji kompatybilnej z tabletem lub smartfonem,
- możliwość sterowania za pomocą Bluetooth,
- zasilanie AC,
- możliwość zasilania za pośrednictwem baterii V-Lock,
- lampa powinna mieć adapter na minimum dwa akumulatory typu V-Lock,
- mocowanie Bowens,
- dostarczona w zestawie z kontrolerem, zasilaczem AC, torb ątransportową.


18) Softbox szesnatościenny pasujący do lampy studyjnej o wysokości minimum 90cm. 2 szt

19) Zestaw bezprzewodowy składający się z jednego odbiornika i dwóch nadajników z mikrofonami rawatowymi, 1 zestaw
- pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz,
- częstotliwość pracy 514 MHz - 596 MHz,
- czułość użytkowa -95 dBm,
- zasilaniena 2 baterie typu AA,
- odbiornik powinien mieć możliwość odbierania jednocześnie ścieżek z dwóch kanałów,
- wyposażony w dwa wyjścia mini Jack 3,5mm,
- zestaw powinien zawierać minimum trzymocowania do paska,
- adapter do mocowania na statywie lub aparacie.

20) Mikrofon typu shotgun, 2 szt
- charakterystyka superkardioidalna,
- zakres Częstotliwości 40 Hz - 20 kHz,
- impedancja wyjściowa 25Ω,
- wyjście XLR,
- waga max 165g,
- możliwość zasilania Phantom,
- w zestawie dostarczone wraz z osłoną przeciwwietrzną, uchwytem do statywu i aluminiowym cylindrem.

21) Stacja robocza 1 szt
- 8 tłumików
- 4 wejścia mikrofonowe XLR
- wyzwalanie jingli poprzez programowalne pady
- łączenie słuchawek poprzez TRRS lub Bluetooth(funkcja echo free)
- dotykowy ekran
- rejestracja materiału na karcie microUSB lub USB

22) Gimbal 1 szt
- 3 osiowy zakres ruchu: Odchylenie: 360°, Nachylenie: -150 do 190°, Obrót: -260 do 80°
-Udźwig gimbala: 3.3 kg
- 1 port USB
- obracany ekran dotykowy HD o przekątnej 2,88 cali
- Zasilanie: akumulator litowy 3 x 18650, 2600 mAh
- Napięcie: 9.8 - 12.6 VDC
- kontroler – transmiter zdalnego podglądu kamery
- Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz/ Bluetooth 5.0
- Czas pracy: 9 godzin
- temperatura pracy: -10 do 45 st C
- waga: do 1.5 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Zakup wyposażenia: oprogramowanie oraz licencje

1) Program do rejestracji i edycji (DAW), 1 szt.
- wsparcie dla systemów macOS
- nagrywanie wielościeżkowe
- obsługa plików ACID, AIFF, AVI, BWF, CDDA, EDL, FLAC, KAR, MIDI, MOGG, MOV, MUSICXML, MP3, MPEG, OGG VORBIS, OGG OPUS, QT, RADAR, REX2, RF64, SYX, W64, WAV, WAVPACK, WMV.
- obsługa wtyczek wirtualnych instrumentów VST2, VST3, LV2, AU
- wsparcie plików video

4.2.6.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu: a) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroni bezpieczeństwa narodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:
a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
d) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3.
2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.