eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówieniaOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +4861892600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742329

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a876a303-c70e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030788/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu wg 7. części zamówienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku ul. Miłowody 2.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz wszystkich uczniów do placówki oświatowej
w Kowanówku (32 km) oraz zakładając różne godziny zakończenia zajęć, dwukrotny powrót uczniów do domu (2 * 32 km) i wyniesie średnio 96 km, tj. łączna szacowana liczba 13 536 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 12 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T1, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum 20
(18 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca) wymaga pojazdu dysponującego miejscami dla 18 uczniów.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz większej liczby dzieci niż wyżej podana.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 18 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 125333,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do czterech dowozów uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówki oświatowej w Owińskach (4 * 20km) oraz od jednego do czterokrotnego powrotu uczniów do domu, (4* 20 km ) i wyniesie średnio 160 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 22 560 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 7 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T2, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
9 (7 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. Zamawiający szacuje na trasie T2 wzrost liczby uczniów do 14.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówce o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie siedmiu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 7 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 123244,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Punktu Przedszkolno-Terpeutycznego Senso Szkraby" w Biedrusku, ul. 1 Maja 88.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz jednocześnie wszystkich uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówki oświatowej w Biedrusku (7 km) i powrót jednocześnie wszystkich uczniów do domu, (7 km) i wyniesie 14 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 1 974 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 6 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T3, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
12 (10 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. Zamawiający przewiduje na trasie T3 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 10 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 36556,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy ul. Swoboda 41, Poznań – 4 uczniów,
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Kanclerska 31, Poznań – 2 uczniów,
 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy “EMEDIA” Sp. z o.o. ul. Bosa 15, Poznań – 2 uczniów.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do trzech dowozów uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówek oświatowych w Poznaniu (3 * 40 km) oraz od jednego do trzech powrotów uczniów do domu, (3 * 40 km) i wyniesie średnio 240 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 33 840 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 8 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T4, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
10 (8 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T4 wzrost liczby uczniów do 14.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie ośmiu uczniów jednym kursem
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 8 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 184867,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań – 1 uczeń,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 107, im Arkadego Fidlera, ul. Dąbrowskiego 73, Poznań – 1 uczeń,
 Szkoła Podstawowa nr 68, oś. Jana III Sobieskiego 102, Poznań – 2 uczniów,
 Drzewo Ciekawości ul. Drużbackiego 9, Poznań – 1 uczeń.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do dwóch dowozów uczniów z Gminy do placówek oświatowych w Poznaniu (2 * 36 km) i od jednego do dwóch powrotów uczniów do domu, (2 * 36 km) i wyniesie średnio 144 km tj. łączna szacowana liczba 20 304 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 5 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T5, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
7 (5 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T6 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie pięciu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 5 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 110920,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, Poznań – 2 uczniów,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21, Poznań, – 1 uczeń,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 106, ul. Janickiego 22, Poznań – 1 uczeń,
 Przedszkole "Bartek" Osiedle Piastowskie 42, Poznań – 1 uczeń .
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do dwóch dowozów uczniów z Gminy do placówek oświatowych w Poznaniu (2 * 40 km) i od jednego do dwóch powrotów uczniów do domu, (2 * 40 km) i wyniesie średnio 160 km tj. łączna szacowana liczba 22 560 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 5 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T6, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum 7
(5 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T6 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie pięciu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 5 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 123244,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z ul. Tartacznej w Murowanej Goślinie do Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii „PROGRESSIO” w Wągrowcu, ul. Średnia 35/20.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz 2 uczniów z Gminy do placówki w Wągrowcu (37 km) oraz powrót po zajęciach do domu (37 km) i wyniesie 74 kilometrów dziennie tj. łączna szacowana liczba 10 360 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów, (w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 dowozem będzie objętych 2 uczniów).
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 2 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 76741,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO – TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911096173

7.3.4) Miejscowość: Wołuszewo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100230,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa Bartosz Marciniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661951983

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61067,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANNA BOBER FIRMA USŁUGO-HANDLOWA „ANIA”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661796643

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104249,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANNA BOBER FIRMA USŁUGO-HANDLOWA „ANIA”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661796643

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163897,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STHU Szymon Stasiulewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911628411

7.3.4) Miejscowość: Ciechocinek

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77477,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO – TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911096173

7.3.4) Miejscowość: Wołuszewo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131853,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa Bartosz Marciniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661951983

7.3.4) Miejscowość: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 106901,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.