eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +4861892600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych wg 7. (siedmiu) części przedmiotu zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a876a303-c70e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030788/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu wg 7. części zamówienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742329

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/742329

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715124. 2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja), d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8, g oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma), h) w razie używania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 3. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 roku, str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
b) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;
c) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl;
d) Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek wychowawczych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu wg 6 (sześciu) części przedmiotu zamówienia” nr postępowania: ZP.271.1.2023 prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
f) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający ponadto informuje:
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku ul. Miłowody 2.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz wszystkich uczniów do placówki oświatowej
w Kowanówku (32 km) oraz zakładając różne godziny zakończenia zajęć, dwukrotny powrót uczniów do domu (2 * 32 km) i wyniesie średnio 96 km, tj. łączna szacowana liczba 13 536 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 12 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T1, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum 20
(18 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca) wymaga pojazdu dysponującego miejscami dla 18 uczniów.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz większej liczby dzieci niż wyżej podana.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 18 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do czterech dowozów uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówki oświatowej w Owińskach (4 * 20km) oraz od jednego do czterokrotnego powrotu uczniów do domu, (4* 20 km ) i wyniesie średnio 160 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 22 560 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 7 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T2, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
9 (7 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. Zamawiający szacuje na trasie T2 wzrost liczby uczniów do 14.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówce o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie siedmiu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 7 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do Punktu Przedszkolno-Terpeutycznego Senso Szkraby" w Biedrusku, ul. 1 Maja 88.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz jednocześnie wszystkich uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówki oświatowej w Biedrusku (7 km) i powrót jednocześnie wszystkich uczniów do domu, (7 km) i wyniesie 14 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 1 974 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 6 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T3, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
12 (10 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. Zamawiający przewiduje na trasie T3 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 10 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy ul. Swoboda 41, Poznań – 4 uczniów,
 Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Kanclerska 31, Poznań – 2 uczniów,
 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy “EMEDIA” Sp. z o.o. ul. Bosa 15, Poznań – 2 uczniów.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do trzech dowozów uczniów z Gminy Murowana Goślina do placówek oświatowych w Poznaniu (3 * 40 km) oraz od jednego do trzech powrotów uczniów do domu, (3 * 40 km) i wyniesie średnio 240 km tj. łączna szacowana liczba kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy wyniesie 33 840 km.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 8 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T4, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
10 (8 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca ).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T4 wzrost liczby uczniów do 14.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie ośmiu uczniów jednym kursem
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 8 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań – 1 uczeń,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 107, im Arkadego Fidlera, ul. Dąbrowskiego 73, Poznań – 1 uczeń,
 Szkoła Podstawowa nr 68, oś. Jana III Sobieskiego 102, Poznań – 2 uczniów,
 Drzewo Ciekawości ul. Drużbackiego 9, Poznań – 1 uczeń.
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do dwóch dowozów uczniów z Gminy do placówek oświatowych w Poznaniu (2 * 36 km) i od jednego do dwóch powrotów uczniów do domu, (2 * 36 km) i wyniesie średnio 144 km tj. łączna szacowana liczba 20 304 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 5 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T5, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum
7 (5 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T6 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie pięciu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 5 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Murowana Goślina do następujących placówek oświatowych
w Poznaniu:
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, Poznań – 2 uczniów,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21, Poznań, – 1 uczeń,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 106, ul. Janickiego 22, Poznań – 1 uczeń,
 Przedszkole "Bartek" Osiedle Piastowskie 42, Poznań – 1 uczeń .
2. Całkowita trasa obejmuje (w zależności od potrzeb) od jednego do dwóch dowozów uczniów z Gminy do placówek oświatowych w Poznaniu (2 * 40 km) i od jednego do dwóch powrotów uczniów do domu, (2 * 40 km) i wyniesie średnio 160 km tj. łączna szacowana liczba 22 560 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów (w roku szkolnym 2022/2023 dowozem objętych jest 5 uczniów), planu zajęć poszczególnych uczniów oraz liczby niezbędnych kursów.
4. Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów na trasie T6, Zamawiający przewiduje przewożenie uczniów jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum 7
(5 uczniów + 1 opiekun + 1 kierowca).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci dowożonych
w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, o których w chwili obecnej nie ma wiedzy. Wykonawca w tych sytuacjach zobowiązany jest zapewnić dowóz mniejszej lub większej liczby dzieci niż wyżej podana. W przypadku konieczności dowozu dzieci,
w trakcie realizacji zamówienia, do innej placówki, liczba kilometrów (długość trasy przejazdu) zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę usługi. Zamawiający szacuje jednocześnie na trasie T6 wzrost liczby uczniów do 10.
6. Z uwagi na fakt, że uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia w placówkach o różnych godzinach, Zamawiający nie wymaga jednoczesnego dowozu wszystkich uczniów, zakłada dowóz od jednego do maksymalnie pięciu uczniów jednym kursem.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 5 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z ul. Tartacznej w Murowanej Goślinie do Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii „PROGRESSIO” w Wągrowcu, ul. Średnia 35/20.
2. Całkowita trasa obejmuje dowóz 2 uczniów z Gminy do placówki w Wągrowcu (37 km) oraz powrót po zajęciach do domu (37 km) i wyniesie 74 kilometrów dziennie tj. łączna szacowana liczba 10 360 kilometrów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Liczba kilometrów uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczniów, (w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 dowozem będzie objętych 2 uczniów).
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdem z minimum 2 miejscami przeznaczonymi dla uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ.
4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z
najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2201) tj. licencję na przewóz osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w której Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ,
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga dysponowanie przez wykonawcę pojazdem przeznaczonym do przewozu uczniów na każdą część przedmiotu zamówienia osobno:
a) dla części I. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T1, Kowanówko”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010 r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 18 dzieci oraz opiekuna ( niezależnie od kierowcy);
b) dla części II. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T2, Owińska”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 7 dzieci oraz opiekuna ( niezależnie od kierowcy);
c) dla części III. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T3, Biedrusko”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 10 dzieci oraz opiekuna ( niezależnie od kierowcy);
d) dla części IV. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T4, Poznań Grunwald”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 8 dzieci oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy);
e) dla części V. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T5, Poznań Stare Miasto, Jeżyce”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010r.,
o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 5 dzieci oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy);
f) dla części VI. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T6, Poznań Nowe Miasto”: minimum jeden pojazd , nie starszy niż wyprodukowany w 2010r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 5 dzieci oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy);
g) dla części VII. przedmiotu zamówienia pn.: „Trasa T7, Wągrowiec”: minimum jeden pojazd, nie starszy niż wyprodukowany w 2010r., o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 2 dzieci oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy).
Wykonawca zobowiązany jest dysponować na każdą część, na którą składa ofertę oddzielnym pojazdem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenie posiadania uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2201) tj. licencję na przewóz osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w której Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do formularza ofertowego;
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – według załącznika nr 4 do formularza ofertowego;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) wykaz danych identyfikacyjnych pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi dowozu uczniów zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę na formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z nw. dokumentami należy złożyć, z jednoznacznym zaznaczeniem dla jakiej części przedmiotu zamówienia oferta jest składana, za pośrednictwem Platformy:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej,
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 3). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentacji,
f) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: konsorcja oraz spółki cywilne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołączone do oferty.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Konsorcjantów w zakresie, w jaki każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ustępie 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, dołączają do oferty oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Uwzględniając powyższe Zamawiający zyskał uprawnienie wynikające z przepisów ustawy Pzp do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkładu ciężaru obowiązków, jakie w przyszłości będą ciążyć na poszczególnych Wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe uprawnienie ma na celu ograniczenie sytuacji w której współpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny i kończy się wraz z uzyskaniem zamówienia, które następnie realizowane jest przez Podmioty niedysponujące potencjałem, który był warunkiem koniecznym do uzyskania zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym podmiotowe środki dowodowe składa:
1) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
2) każdy z Wykonawców z zakresie podstaw wykluczenia.
7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w dalszej części niniejszego paragrafu okoliczności oraz określa warunki tych zmian.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy polegających na:
1) zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przypadkach o których mowa w § 3 ust. 5,
2) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w związku ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.
4. Zmiany umowy dopuszczalne są ponadto w przypadku:
1) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
2) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,
3) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów lekcji, liczby dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, zmiany trasy itp. ,
4) niewykorzystania maksymalnej nominalnej kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania,
5) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
7) wystąpienia nieoczekiwanych trudności technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
9) zmiany nazwy lub adresu Stron umowy, zmian organizacyjno – prawnych działania Stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia,
10) zmiany osób za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
11) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków gdy zmiana następować będzie z mocy samego prawa.
6. Każda Strona może zmienić dane teleadresowe, które wskazano umowie, zawiadamiając uprzednio pisemnie drugą Stronę, co nie wymaga zmiany umowy. Strony zobowiązują się, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, do wyjaśnienia wszystkich spraw spornych, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji Umowy i dążenia do polubownego ich załatwienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina (Platforma zakupowa) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.