eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190597157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orzeszkowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-208

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gbeblowski@pogotowie.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf0b4b5b-fbf0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00206653/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/769800

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769800

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769800
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769800

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. prowadzonym w trybie podstawowym;
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku jest Pan Bartosz Błaszczyk, adres e-mail: kontakt@biurokonsultingowe.com.pl; adres do korespondencji jw. z dopiskiem IOD
4. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. prowadzonym w trybie podstawowym;
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku jest Pan Bartosz Błaszczyk, adres e-mail: kontakt@biurokonsultingowe.com.pl; adres do korespondencji jw. z dopiskiem IOD
4. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie obsługi informatycznej na rzecz SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje administrowanie systemów informatycznych i telefonicznych, w tym prowadzenie kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego i telefonicznego u Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi:
1) bieżąca administracja serwerami fizycznymi i maszynami wirtualnymi (serwery Dell i HP z systemami Windows, Linux, VMware ) i lokalną siecią komputerową oraz przystąpienie do usuwania wszelkich usterek czy awarii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od ich zgłoszenia;
2) bieżąca administracja urządzeniami aktywnymi sieci ( routery, firewall WatchGuard, Fortigate, switch-e HP Aruba, Cisco) oraz przystąpienie do usuwania wszelkich usterek czy awarii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od ich zgłoszenia;
3) bieżąca administracja centralą telefoniczną oraz telefonami systemowymi, Voip. Przystąpienie do usuwania wszelkich usterek czy awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od ich zgłoszenia;
4) bieżąca administracja monitoringu wizyjnego.
5) bieżąca administracja stacji roboczych
6) aktualizacja oprogramowania systemowego i aplikacji na komputerach, serwerach i innym sprzęcie teleinformatycznym – w terminie nie dłuższym niż 48 godzin
7) serwisowanie, komputerów, drukarek będących na wyposażeniu użytkowników części szarej – w terminie 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania; w przypadku konieczności wymiany uszkodzonego sprzętu wymiana nastąpi w terminie 48 godzin od dnia zatwierdzenia ekspertyzy,
8) aktualizacja i modernizacja strony www.pogotowie.gdansk.pl oraz bip.pogotowie.gdansk.pl
- w terminie nie przekraczającym 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania (m.in. informacja), w tym zgodnie z wymaganiami w zakresie dostępności cyfrowej
9) bieżący nadzór, analiza i reakcja na incydent związane z cyberbezpieczeństwem.
10) archiwizacja danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego (macierz Huawei, NAS, Veem Software)
11) zgłaszanie uszkodzeń i monitorowanie zgłoszeń sprzętu objętego gwarancją producenta.
12) instalacja oprogramowania i konfiguracja nowego sprzętu komputerowego w terminie 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania,
13) bieżące wsparcie użytkowników przy obsłudze aplikacji biurowych księgowych, kadrowych
14) przygotowanie , analiza zestawień i raportów
15) aktualizacja urządzeń medycznych firmy Stryker
16) nadzór nas poprawnością wykonania umowy z NFZ
17) raportowanie i rozliczanie świadczeń wykonanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego z NFZ
18) wyszukiwanie i przygotowanie świadczeń archiwalnych
19) nadzór i koordynacja prac związanych z projektem Pomorskie e-Zdrowie;
20) przygotowanie i konfiguracja środowisk serwerowych i stacji roboczych do wdrażania oprogramowania firmy CGM Polska dla części białej i szarej projektu Pomorskie e-Zdrowie
21) uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach dotyczących wdrażania projektu Pomorskie e-Zdrowie
22) uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach zarządczych Urzędu Marszałkowskiego WP
23) doradztwo oraz konsultacje przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla Zamawiającego
4. Serwisowanie Sprzętu
1) W wyniku podjęcia interwencji serwisowej Wykonawca obowiązany będzie do wykonania diagnozy problemu, awarii, uszkodzenia sprzętu w miejscu jego lokalizacji lub zdalnie.
2) W przypadku uszkodzenia sprzętu Wykonawca wykonuje ekspertyzę i przedstawia Zamawiającemu.
3) Zamawiający na postawie ekspertyzy, o której mowa w pkt. 2, podejmuje decyzję
zakupie podzespołów lub wymianie sprzętu, a Wykonawca dokonuje wymiany
w ramach umowy.
4) Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, będący przedmiotem rękojmi/gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci podlegać będzie na zgłoszeniu ww. sprzętu do sprzedawcy/producenta świadczącego gwarancję na dane urządzenie.
5) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do realizacji roszczeń wynikających z rękojmi/gwarancji udzielonych przez podmioty trzecie.
6) W przypadku uszkodzeń, braku wydajności funkcjonowania, Zamawiający również będzie informowany o możliwościach naprawy sprzętu na zasadzie zmiany konfiguracji, wymiany podzespołów, modułów (upgrade). Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca dokona upgrade'u.
7) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie testów potwierdzających skuteczność wykonania usługi.
8) Rodzaj wykonanych testów i ich wynik muszą być udokumentowane w Protokole usługi serwisowej. Na życzenie Zamawiającego testy te mogą być przeprowadzone w jego obecności.
5. Zasady przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych
1) Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane telefonicznie, pisemnie lub na miejscu w trakcie wizyty Wykonawcy.
2) Zgłoszenia serwisowe przyjmowane będą telefonicznie i drogą mailową.
6. Usługa instalacji i konfiguracja Sprzętu będą dokonywane przez Wykonawcę na podstawie zamówień Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej i zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę która ma co najmniej pięcio letnie doświadczenie w zakresie obsługi informatycznej podmiotów publicznych.
Pod pojęciem obsługi informatycznej należy rozumieć w szczególności bieżącą administrację serwerami i lokalną siecią komputerową, bieżącą administrację centralą telefoniczną oraz telefonami systemowymi, instalację oprogramowania i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwisowanie, komputerów.
Pod pojęciem obsługi informatycznej należy rozumieć w szczególności bieżącą administrację serwerami i lokalną siecią komputerową, bieżącą administrację centralą telefoniczną oraz telefonami systemowymi, instalację oprogramowania i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwisowanie, komputerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – według wzoru nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ – w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
a) zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, wskazanych w zdaniu pierwszym.
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje na platformie zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.